Administrowanie bezpieczeństwem

Administrowanie bezpieczeństwem

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie studentów do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i wykonywania pracy zawodowej w instytucjach realizujących zadania w dziedzinie administrowania bezpieczeństwem. Studenci obszaru zostaną przygotowani i wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie zadań administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Znajomość współczesnych zagrożeń oraz umiejętności ich analizy i doboru metod zapobiegania im oraz utrzymywania bezpieczeństwa jednostek i społeczności, przy zachowaniu pragmatyki i etyki oraz najwyższej staranności w pracy administracyjnej, pozwolą absolwentom sprostać wyzwaniom przed jakimi stają polskie służby bezpieczeństwa i zrealizować osobiste aspiracje zawodowe. Tak przygotowani wysokiej klasy specjaliści będą zdolni do zarządzania bezpieczeństwem w technologiach XXI wieku.

Program studiów

Administrowanie bezpieczeństwem to obszar studiów z zakresu administracji, która łączy wiedzę z różnych nauk społecznych, m.in. nauk o polityce i administracji, nauk o bezpieczeństwie, prawa, psychologii, socjologii, ekonomii i zarządzania. Program studiów na kierunku Administracja pozwoli zdobyć pogłębioną znajomość teoretycznych podstaw funkcjonowania administracji oraz pogłębioną znajomość prawnych uwarunkowań i procedur wszelkich działań administracji podejmowanych w celu realizacji jej zadań i kompetencji, w tym szczegółową znajomość przepisów i procedur związanych ze specjalnością. Wykształci także umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do skutecznej realizacji zadań związanych z wykonywaniem pracy w instytucjach, w jakich absolwent może być zatrudniony po ukończeniu studiów z zachowaniem zasad etycznych oraz umiejętność analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń.

Umiejętności

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • znajomości i stosowania prawa w dziedzinie bezpieczeństwa
 • umiejętności analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej
 • pogłębionej znajomości zadań i mechanizmów funkcjonowania różnych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz współpracy między nimi
 • umiejętności posługiwania się technikami negocjacji i mediacji stosowanymi przez organy bezpieczeństwa publicznego

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Wybrane zagadnienia ekonomii i przedsiębiorczości
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Podstawy mikroekonomii
 • Podstawy makroekonomii
 • Polityka społeczna
 • Podstawy wiedzy o prawie
 • Podstawy wiedzy o państwie
 • Nauki o administracji
 • Prawo cywilne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo gospodarcze
 • Wybrane aspekty prawa karnego i prawa wykroczeń
 • System zarządzania kryzysowego
 • Obronność państwa
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Siły zbrojne RP, Policja, Służby, inspekcje i straże
 • System obronny państwa
 • Systemy ochrony ludności

Perspektywy zatrudnienia

 • komórki administracji publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa.
 • krajowe, europejskie i światowe instytucje bezpieczeństwa publicznego (ABW, BOR, Europol, Interpol),
 • struktury i jednostki Wojska Polskiego (w charakterze pracownika cywilnego)
 •  firmy świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12380 zł
10435 zł
41 050 zł
22 075 zł
13 950 zł