Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Wiedza

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej mieści się w obszarze medyczno-społecznym, związanym z pomocą społeczną. Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.

Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Student na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej:

 • posiada wiedzę dotyczącą wspierania w kształceniu samodzielności i wzmacnianiu wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości;
 • posiada wiedzę na temat komunikowania interpersonalnego i społecznego w działalności związanej z pracą z osobami niepełnosprawnymi;
 • zna podstawowe teorie dotyczące pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz uwarunkowania związane z tym procesem;
 • operuje wiedzą o strukturze i funkcjach systemu wsparcia, opieki i terapii osób niepełnosprawnych;
 • posiada wiedzę na temat projektowania własnego rozwoju, awansu zawodowego oraz etyki zawodu nauczyciela;

Umiejętności

Absolwent potrafi:

 • efektywnie planować współpracę zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i ich rodzinami;
 • udzielać pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;
 • świadczyć opiekę osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • wspierać osoby niepełnosprawne w dążeniu do samodzielności życiowej oraz motywuje do aktywności społecznej i zawodowej;
 • dokonać oceny problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych, uczestniczy w opracowaniu Indywidualnego Planu Działań w zespole terapeutycznym;
 • analizować problemy pojawiające się na etapie diagnozy funkcjonalnej i terapii, dostosowując metody i techniki pracy do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • prowadzić zajęcia z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnością, wykorzystując szeroką gamę metod i technik pracy, w tym metody pracy z zakresu terapii zajęciowej.

Wykaz wybranych przedmiotów

Elementy anatomii i patologii człowieka
Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
Opieka i pielęgnacja osób niepełnosprawnych
Terapia zajęciowa i aktywizacja

 

Perspektywy zatrudnienia

Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań natomiast kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Absolwenci mają do wyboru bogatą ofertę zatrudnienia w Dziennych Domach Pobytu, Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej, Klubach Seniora, hospicjach, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Usługach Opiekuńczych świadczonych w domach osób niepełnosprawnych oraz innych placówkach/centrach zajmujących się opieką, wsparciem, rehabilitacją i terapią osób niepełnosprawnych, w tym w placówkach osadzonych w strukturach OPS I NGO.

Na ostatnim semestrze studiów chętne osoby mogą zdać egzamin zawodowy uprawniający do wykonywania zawodu Asystenta osoby niepełnosprawnej.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł