Computer engineering and mechatronics

Computer engineering and mechatronics

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem kształcenia w obszarze "Computer engineering and mechatronics" jest przygotowanie kadr inżynierskich posiadających kompetencje niezbędne do zaistnienia i funkcjonowania na współczesnym międzynarodowym rynku pracy, posiadających obszerną wiedzę z zakresu  projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń mechanicznych i automatyki stosowanej w przemyśle. Studia w tym obszarze prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. Zdobyte podczas studiów wiadomości oraz nabyte i ukształtowane umiejętności umożliwiają absolwentowi uzyskanie pracy w zmieniających się warunkach gospodarki, wymagającym od kandydata do zatrudnienia wiedzy z wielu dziedzin nauki pokrywającej obszary od mechaniki, poprzez elektronikę aż po aspekty zastosowania systemów informatycznych w technice. Absolwent obszaru "Computer engineering and mechatronics" posiada wiedzę specjalistyczną, oraz wiedzę ogólną z zakresu mechatroniki, która pozwoli mu na dalsze kształcenie się i samokształcenie w wybranych obszarach związanych z obszarami działań inżynierskich.

Wiedza

Absolwent obszaru “ Computer engineering and mechatronics” po ukończeniu studiów poza wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas zajęć realizowanych w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych poszerza swoje horyzonty myślowe zdobywając wiedzę i umiejętności o aspekty specyficzne dla wykonywania zawodów w obszarach informatyki, automatyki przemysłowej i robotyki, budowy i konstrukcji maszyn.

Absolwent obszaru „Computer engineering and mechatronics” w trakcie studiów uzyskuje:

 • wiedzę w zakresie budowy i zasad działania robotów;
 • wiedzę w zakresie zasad prowadzenia projektów inżynierskich;
 • wiedzę na temat budowy, zasady działania, programowania i łączenia z obiektem programowalnych sterowników logicznych (PLC);
 • wiedzę w zakresie sensorów oraz dokonywania pomiarów wielkości nieelektrycznych;
 • wiedzę na temat budowy oraz wykorzystania systemów operacyjnych czasu rzeczywistego;
 • wiedzę na temat struktur, algorytmów działania oraz zasad projektowania systemów sterowania maszyn i urządzeń;
 • wiedzę na temat elementów i podzespołów wykorzystywanych do budowy systemów sterowania;
 • wiedzę na temat interfejsów komunikacyjnych wykorzystywanych w mechatronice;
 • wiedzę w zakresie wykorzystania metod numerycznych w mechatronice;
 • wiedzę z zakresu budowy, metodyki oceny niezawodności oraz znajomości przepisów i norm dotyczących wybranych układów mechatronicznych;
 • wiedzę na temat zasad eksploatacji maszyn i urządzeń.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent tego obszaru studiów może znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach zajmujących się instalacją, projektowaniem i konstruowaniem układów i systemów mechatronicznych oraz informatycznych.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12480 zł431 zł480 zł545 zł
10550 zł495 zł550 zł627 zł649 zł
41 325 zł1 195 zł1 325 zł1 510 zł1 563 zł
22 625 zł2 365 zł2 625 zł2 990 zł3 100 zł
15 000 zł4 500 zł5 000 zł5 700 zł