Diagnoza i wsparcie rodziny

Diagnoza i wsparcie rodziny

Licencjackie 6 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia w przygotowaniu

Wiedza

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu: 

 • Diagnozy i wsparcia pedagogicznego dziecka i rodziny,
 • Projektowania programów terapii rodzin,
 • Treningu negocjacji i mediacji,
 • Psychologii klinicznej,
 • Diagnozowania środowiska rodzinnego z elementami socjoterapii,
 • Psychoprofilaktyki rodziny,
 • Biopsychospołecznych aspektów uzależnień,
 • Komunikacji interpersonalnej. 

To umożliwi mu rozumienie prawidłowości i zakłóceń funkcjonowania rodziny, co w połączeniu ze znajomością  metod diagnozowania i oddziaływania na różne typy rodzin, stanowi niezbędną podstawę skutecznego działania.

Umiejętności

Absolwenci nabędą  kompetencje umożliwiające z jednej strony krótkotrwałą pomoc rodzinie, polegającą głównie na uruchamianiu tkwiącego w niej potencjału i wskazywaniu działań służących przywracaniu poprawnego funkcjonowania (np. usprawnianie komunikacji w rodzinie, wskazywanie błędów popełnionych w procesie wychowania itp.), z drugiej zaś strony podejmowanie pogłębionej diagnozy i planowanie długofalowych oddziaływań terapeutycznych dotyczących rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Psychologia społeczna
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Diagnoza i wsparcie pedagogiczne dziecka i rodziny
 • Projektowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych
 • Trening negocjacji i mediacji
 • Socjoterapia
 • Pedagogika rodziny

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach profilaktyki społecznej, ośrodkach adopcyjnych, centrach pomocy rodzinie, na stanowiskach asystenta rodziny w placówkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządowych  w zakresie pracy z rodziną lub jakąś konkretną grupą jej członków, np. dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł385 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł