Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Program studiów

Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii oraz z zakresu bezpieczeństwa, obronności, zarządzania kryzysowego i ratownictwa.  Absolwent nabywa rozszerzoną wiedzę z zakresu prawnych podstaw obronności, diagnozowania sytuacji trudnych i zagrożeń w życiu społeczno-politycznym na poziomie lokalnym i regionalnym oraz organizowania i udzielania pomocy w następstwie nagłych, nadzwyczajnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych.

Kompetencje na rynku pracy

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania zagrożeń, sytuacji trudnych w życiu społecznym i politycznym na poziomie mikro, mezo i makrospołeczności,
 • twórczego rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających interwencji,
 • skutecznego reagowania na zaistniałe zagrożenia
 • prowadzenia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
 • organizowania edukacji obronnej i pomocy ludności w sytuacjach nadzwyczajnych
 • udzielania podstawowej pomocy przedmedycznej

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Edukacja obronna
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • Regulacje prawne z zakresu obrony ludności
 • Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych
 • Diagnozowanie i monitorowanie sytuacji trudnych i kryzysowych
 • Psychospołeczne aspekty sytuacji kryzysowych i konfliktu
 • Negocjacje i mediacje
 • Organizowanie pomocy poszkodowanym i pomocy humanitarnej
 • Ratownictwo medyczne w sytuacjach kryzysowych
 • Zagrożenia w XXI wieku
 • Struktury obronności państwa Polsce i w Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent ma możliwość zatrudnienia w:

 • instytucjach zarządzania kryzysowego i obrony ludności,
 • urzędach, firmach i placówkach oświatowo – wychowawczych,
 • wydziałach zarządzania kryzysowego (na szczeblu powiatu, miasta i województwa),
 • obronie cywilnej i organizacjach paramilitarnych,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • zintegrowanych zespołach reagowania kryzysowego takich, jak: straż pożarna, PCK, policja, służby prewencji, służby porządkowe i wojsko.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12315 zł
10360 zł
4875 zł
21 725 zł
13 300 zł