Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Wiedza

W trakcie studiów absolwent zdobywa wiedzę z zakresu studiowanego obszaru – edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dotyczącą mi.in.:

 • metodyki pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz jej planowania w poszczególnych obszarach edukacji,
 • diagnozowania i wspomagania rozwoju dziecka na etapie edukacji elementarnej,
 • współpracy z rodziną, specjalistami i środowiskiem społecznym.  

Wiedza ta jest rozszerzana i uzupełniania o inne dziedziny m.in.:

 • różne dyscypliny pedagogiki,
 • psychologię,
 • socjologię,
 • etykę.

Umiejętności

Poza rozległą wiedzą absolwenci nabywają umiejętności zawodowe dotyczące:

 • planowania i organizowania działalności opiekuńczo-wychowawczej, a także dydaktycznej w przedszkolu oraz szkole podstawowej w klasach I-III,
 • samodzielnego przygotowania i prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we wszystkich obszarach edukacyjnych,
 • właściwego oceniania programów, podręczników i pomocy dydaktycznych z perspektywy ich przydatności we wczesnej edukacji dziecka,
 • prowadzenia diagnozy rozwoju dziecka, w tym dojrzałości szkolnej z wykorzystaniem określonych narzędzi badawczych,
 • podejmowania oddziaływań wspierających rozwój dziecka, a w przypadku występowania zaburzeń działań, które je niwelują,
 • efektywnej współpracy ze środowiskiem rodzinnym, specjalistami oraz partnerami placówki,
 • indywidualizacji w edukacji wynikającej z potrzeb i możliwości każdego dziecka,
 • prowadzenia dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i szkole,
 • samooceny własnej pracy oraz oceny funkcjonowania przedszkola i szkoły,
 • poszukiwania i wdrażania innowacyjnych metod pracy z dziećmi,
 • tworzenia przyjaznej atmosfery i budowania klimatu zaufania między uczestnikami procesu edukacyjnego.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Pedagogika przedszkolna z metodyką
 • Podstawy edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacja polonistyczna z metodyką
 • Edukacja matematyczna z metodyką
 • Edukacja społeczno-przyrodnicza
 • Edukacja plastyczna
 • Edukacja techniczna
 • Edukacja muzyczno-ruchowa
 • Wprowadzenie do teorii wychowania
 • Pedagogika społeczna
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Socjologia edukacji
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Pedagogika specjalna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Relacje społeczne

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w przedszkolach, punktach i zespołach wychowania przedszkolnego, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w klasach I-III, a także w żłobkach w systemie publicznych i niepublicznych placówek.

Przewidywane sektory zatrudnienia, miejsca i stanowiska pracy:

 • przedszkola (publiczne i niepubliczne)
 • punkty i zespoły wychowania przedszkolnego (publiczne i niepubliczne)
 • szkoły podstawowe (klasy I-III) i świetlice szkolne (publiczne i niepubliczne)
 • żłobki i kluby dziecięce (publiczne i niepubliczne)
 • placówki pomocy dziecku i jego rodzinie
 • stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz dzieci i inne instytucje prowadzące działalność na rzecz dziecka i rodziny
 • instytucje organizujące czas wolny dzieci
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • centralne urzędy administracji państwowej (kuratoria oświaty)
 • zespoły obsługi jednostek oświatowych  

Studia przygotowują również do samozatrudnienia i założenia oraz prowadzenia placówek oświatowych (np. przedszkola, żłobka).

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł385 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł