Ekonomia menedżerska

Ekonomia menedżerska

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia zdalne

Cele kształcenia

Wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalające na podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach niepełnej informacji gospodarczej. Szczególną rolę w procesie kształcenia odgrywają zagadnienia związane z:

 • makrootoczeniem i mikrootoczeniem przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie do podejmowania właściwych i szybkich decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie działającym w warunkach ryzyka i zmienności otoczenia,
 • znajomość zaawansowanych narzędzi do rozwiązywania problemów menedżerskich takich jak: teoria gier, drzewa decyzyjne.

Wiedza

Absolwent posiądzie wiedzę z zakresu:

 • teorii i metod optymalizacji decyzji menedżerskich podejmowanych w skali przedsiębiorstwa,
 • metodologii nauk ekonomicznych, analizy ekonomicznej i finansowej, analizy rynku, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa,
 • kluczowych problemów gospodarki, polityki fiskalnej UE i funkcji instytucji europejskich w kreowaniu rozwoju,
 • metod badawczych stosowanych w naukach ekonomicznych: gromadzenia i przetwarzania danych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych, ekonometrycznych, prognostycznych, wielowymiarowej analizy porównawczej.

Umiejętności

Poza rozległą wiedzą absolwenci nabywają umiejętności zawodowe dotyczące:

 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kierowania całością bądź wybranymi obszarami organizacji różnych typów,
 • planowania, realizowania i rozliczania przedsięwzięć gospodarczych,
 • efektywnego wykorzystywania zasobów przedsiębiorstwa,
 • tworzenia strategii rozwojowych przedsiębiorstw,
 • analizowania rynku i budowania partnerskich relacji z klientami,
 • pozyskiwania funduszy unijnych i innych źródeł finansowania projektów gospodarczych
 • zarządzania projektami.

Wykaz wybranych przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne związane z ekonomią menedżerską:

 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • metody optymalizacyjne w podejmowaniu decyzji
 • decyzje przedsiębiorstwa
 • ryzyko w działalności gospodarczej
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • e-gospodarka
 • przedsiębiorczość i innowacyjność
 • ekonomika sektora publicznego
 • zarządzanie logistyczne
 • zarządzanie rozwojem organizacji

Wybrane zagadnienia tematyczne związane z finansami przedsiębiorstw:

 • podatki
 • analiza finansowa
 • rachunkowość
 • rachunkowość zarządcza i controlling

Wybrane przedmioty kierunkowe i podstawowe:

 • rynek finansowy i kapitałowy
 • ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych
 • ekonomia matematyczna
 • wnioskowanie statystyczne
 • ekonomia menadżerska
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej zarówno przedsiębiorstw, banków, firm konsultingowych, jak i instytucji publicznych czy organizacji non-profit. Jako osoby profesjonalnie przygotowane do podejmowania decyzji na różnych szczeblach gospodarowania mogą znaleźć zatrudnienie jako:

 • menedżerowie firm,
 • specjaliści ds. rozwoju przedsiębiorstwa,
 • dyrektorzy ekonomiczni w przedsiębiorstwie,
 • analitycy w bankach i innych instytucjach finansowych,
 • stratedzy gospodarczy,
 • doradcy ekonomiczni,
 • eksperci w instytucjach współpracujących z Unią Europejską i przedsiębiorstwach działających na rynkach unijnych.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł