Fotografia

Fotografia

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Komunikacja wizualna i multimedia stanowią ważną część dynamicznie rozwijającej się branży kreatywnej. Media, reklama, moda i wiele innych dziedzin korzystają z fotografii podnosząc jakość życia społeczno-kulturalnego współczesnego społeczeństwa. Propozycja obszaru Fotografia pojawiła się w naszej ofercie ze względu na potrzeby lokalnego rynku pracy, coraz wyraźniej korzystającego z potencjału branży kreatywnej. Atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej polega na możliwości rozwijania drogi zawodowej w dziedzinie mediów i sztuk audiowizualnych. 
Studia na obszarze Fotografia gwarantują zdobycie wiedzy teoretycznej, nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w praktyce zawodowej, przygotowują do realizowania kariery w zawodach lokujących się na skrzyżowaniu sztuki, kultury, biznesu oraz technologii komunikacyjnych i informatycznych, Absolwent tych studiów zdobędzie wiedzę z zakresu historii i teorii fotografii, historii multimediów i ich funkcjonowania we współczesnej kulturze, nauk o obrazie, funkcjonowania współczesnego rynku sztuk wizualnych oraz umiejętności w zakresie fotografii analogowej i cyfrowej, grafiki komputerowej i projektowania. 

Wiedza

 • wiedza teoretyczna (m.in. sztuki wizualne, multimedia i media wizualne wspomagane przez technologie informatyczne) i praktyczna (przygotowanie i realizacja projektów, znajomość  najnowszych technologii związanych z tworzeniem komunikatów multimedialnych, kreacją i obróbką technologiczną obrazu fotograficznego) jako baza rzetelnego wykształcenia i praktyki (doświadczenie zdobyte podczas studiów) 
 • wiedza ogólna - przedmioty ogólne związane są z historią i teorią kultury oraz sztuką i mediami w kontekście kultury współczesnej
 • wiedza specjalistyczna - przedmioty kierunkowe dotyczą zjawisk kultury, sztuki, mediów i komunikacji wizualnej, funkcjonowania instytucji kultury oraz organizacji i realizacji projektów w różnych obszarach kultury

Umiejętności

 • umiejętności praktyczne w zakresie projektowania i realizacji przedsięwzięć o charakterze medialnym i kulturotwórczym (praca w instytucjach kultury, koncernach medialnych, działalność pozainstytucjonalna, współpraca z mediami, artystami, uczestnikami kultury, samorządami terytorialnymi, wybranymi podmiotami gospodarczymi itp.) 
 • najnowsze metody działania w obszarze fotografii i multimediów prezentowane przez wykładowców praktyków i realizowane podczas zajęć warsztatowych
 • doświadczenie dzięki praktykom, warsztatom, projektom studenckim (realizowane w ramach programu studiów z założeniem współpracy z partnerami – lokalne środowisko, instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz kultury, media, samorząd terytorialny, partnerzy biznesowi itp.)
 • kompetencje – tworzenie zespołów projektowych, umiejętność określenia celów i adresatów podejmowanych działań, analizowanie na bieżąco szans i zagrożeń realizowanych działań, znajomość aktualnych trendów i nurtów w kulturze, krytyczna analiza zjawisk kulturalnych, promocja sztuki
 • łączenie potencjału twórczego z umiejętnością prowadzenia działalności komercyjnej oraz korzystania z różnorodnych form finansowania działalności
 • tzw. umiejętności miękkie - równie ważne jak wiedza merytoryczna, doświadczenie i znajomość języków, kreatywność, dynamizm działania, komunikatywność, inicjatywa, nastawienie na współpracę, korzystanie z efektów pracy grupowej, zarządzanie czasem i diagnozowanie aktualności realizowanych celów, umiejętność całościowego myślenia o realizowanej działalności

Wykaz wybranych przedmiotów

 • estetyka obrazu fotograficznego, 
 • studio i sprzęt fotograficzny
 • historia fotografii,
 • cyfrowa edycja obrazu
 • reportaż i dokument, 
 • fotografia studyjna,
 • fotografia w nowych mediach,  
 • rynki przemysłów kreatywnych,
 • podstawy przekazu wizualnego,
 • sztuki wizualne z elementami analizy i interpretacji dzieła

Perspektywy zatrudnienia

Przewidywane sektory zatrudnienia, miejsca i stanowiska pracy 

 • publiczne instytucje kultury
 • redakcje wydawnictw i czasopism
 • centra kultury i sztuki
 • biura festiwalowe
 • agencje reklamowe
 • studia fotograficzne
 • obsługa wizualna agencji z branży mody i designu
 • koncerny medialne (np. obsługa wizualna kampanii medialnych, społecznych, promocyjnych, reklamowych, rozrywkowych) 
 • fundacje i stowarzyszenia
 • edukacja kulturalna, promocja kultury, organizacja życia kulturalnego
 • samodzielna działalność w sferze kultury i mediów

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12480 zł431 zł480 zł545 zł
10550 zł495 zł550 zł627 zł
41 325 zł1 195 zł1 325 zł1 510 zł
22 625 zł2 365 zł2 625 zł2 990 zł
15 000 zł4 500 zł5 000 zł5 700 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12480 zł431 zł480 zł545 zł
10550 zł495 zł550 zł627 zł
41 325 zł1 195 zł1 325 zł1 510 zł
22 625 zł2 365 zł2 625 zł2 990 zł
15 000 zł4 500 zł5 000 zł5 700 zł