Gospodarka i administracja publiczna

Gospodarka i administracja publiczna

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 • przedstawienie zakresu działań na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego z punktu widzenia specyfiki   funkcjonowania sprawnej administracji samorządowej, która w odpowiedni sposób kształtuje swoje struktury oraz zakres aktywności w odniesieniu do  zadań związanych z:
  • inicjowaniem procesów społeczno – gospodarczych,
  • wyznaczaniem celów rozwojowych,
  • aktywizowaniem lokalnej i regionalnej społeczności,
  • koordynowaniem przedsięwzięć podejmowanych na obszarze jednostki terytorialnej.
 • wskazanie na rolę administracji w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym oraz dokonanie przeglądu zadań i funkcji współczesnej  administracji publicznej w zarządzaniu rozwojem lokalnym,  i regionalnym z uwzględnieniem  zjawisk społeczno – gospodarczych w wymiarze krajowym i europejskim towarzyszących działaniom administracji w omawianym zakresie.

Obszar studiów pozwoli na poznanie problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego oraz metod i instrumentów jego stymulowania, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia warunków dla rozwoju partycypacji społecznej oraz kształtowania umiejętności działania w tym zakresie. Ważnym obszarem prezentowanych zagadnień będzie odniesienie się do uwarunkowań funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego w kontekście krajowym i europejskim jak też przybliżenie spraw związanych z szeroko pojmowanym kształtowaniem przestrzeni publicznej a także realizacją polityk publicznych jako obszaru aktywności samorządu terytorialnego.

Wiedza

Prezentowana wiedza oraz promocja dobrych praktyk dotyczyć będzie nowoczesnych metod i instrumentów, które mają istotny wpływ na aktywne oddziaływanie administracji na rozwój lokalny i regionalny. W szczególności studenci zapoznają się z zagadnieniami z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania jakością, zarządzania zintegrowanego, zarządzania finansami publicznymi, planowania integralnego, marketingowej koncepcji zarządzania.

Obszar studiów umożliwi zdobycie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności przydatnych dla aktywności społeczno – zawodowej w sferze publicznej w tym w odniesieniu do funkcjonowania instytucji związanych z administracją publiczną na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz rozwijaniem form i metod partycypacji społecznej, jako ważnego czynnika rozwoju. Istotną sprawa jest powiązanie zagadnień ekonomi z procesem zarządzania publicznego oraz społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami rozwoju jednostki terytorialnej. Studenci będą mieli możliwość zapoznania się kierunkami rozwoju regionalnego na poziomie krajowym i wojewódzkim uwarunkowanymi celami polityki spójności UE w perspektywie 2014 – 2020. W tym kontekście ważne stają się zagadnienia dotyczące polityki miejskiej, rozwoju innowacyjności, oraz identyfikowania inteligentnych specjalizacji. Istotne będą także współczesne aspekty polityki terytorialnej, wykorzystywanie instrumentów finansowych rozwoju jak też inwestowania w kapitał ludzki. 

Umiejętności

Uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas studiów z zakresu administracji o zagadnienia odnoszące się do praktycznych aspektów jej funkcjonowania w zakresie jej aktywności na rzecz rozwoju jednostek terytorialnych. Istotne staje się tutaj wskazanie na formy i metody aktywności administracji publicznej w zakresie szeroko pojmowanego zarządzania publicznego z uwzględnieniem   uwarunkowań występujących  w skali lokalnej i regionalnej jak też krajowej i unijnej. Dzięki temu słuchacze mogą być kandydatami do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych samorządowi, instytucjach otoczenia biznesu, firmach doradczych i konsultingowych zajmujących  się problematyką zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Proces kształcenia umożliwi także rozwinięcie kwalifikacji społecznych przydatnych w pracy menedżera publicznego  takich jak umiejętność komunikowania się, umiejętność publicznych wystąpień, podstawy wiedzy i zachowań związanych z pełnieniem roli lidera i animatora społecznego.

Wykaz wybranych przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu administracji:

 • Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego
 • Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym
 • Podatki i prawo podatkowe
 • Rachunkowość budżetowa
 • Prawo finansów publicznych
 • Organizacja i zarządzanie jednostkami finansów publicznych
 • Doradztwo finansowe i podatkowe

Wybrane zagadnienia z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego:

 • Zarządzanie publiczne
 • Gospodarka lokalna i regionalna
 • Projektowanie i wdrażanie przedsięwzięć rozwojowych w samorządach
 • Planowanie przestrzenne
 • Polityka regionalna
 • Strategiczne zarządzanie rozwojem
 • Innowacje w rozwoju lokalnym i regionalnym
 • Logistyka miejska

Wybrane przedmioty kierunkowe i podstawowe:

 • Rynek finansowy i kapitałowy
 • Ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych
 • Ekonomia matematyczna
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Ekonomia menadżerska
 • Zarządzanie projektami
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci  powinni być gotowi do podjęcia wyzwań dotyczących :

 • dokonywania zmian w organizacjach publicznych, którym nie zawsze towarzyszą zmiany w systemie komunikowania się
 • trudności w mierzeniu rezultatów pracy menedżerów publicznych
 • powiązania efektywności ekonomicznej z celami i wartościami organizacji publicznych
 • stworzenia prawidłowych relacji między sferą polityki i sferą zarządzania publicznego
 • kształtowania i wdrażania zasad zarządzania publicznego w kontekście jego społecznych uwarunkowań

Przewidywane sektory zatrudnienia, miejsca i stanowiska pracy:

 • urzędach administracji publicznej
 • jednostkach podległych samorządowi terytorialnemu
 • instytucjach i organizacjach zajmujących się polityką publiczną
 • instytucjach realizujących usługi publiczne
 • firmach świadczących usługi doradcze dla  jednostek sfery publicznej

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł