Filologia angielska

licencjackie6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Absolwent filologii angielskiej obszar (specjalność) filologia angielska ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii i kultury krajów anglojęzycznych. Posiada umiejętności językowe w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwala mu swobodnie formułować poprawne wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej. Ponadto, wykorzystując wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych specjalizacyjnych, posiada umiejętność poprawnego i skutecznego komunikowania się, jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych i wydawania opinii w zakresie uzyskanych kompetencji językowych. Posiada zdolność pracy zespołowej i potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności językowych związanych ze specyfiką wykonywanych obowiązków zawodowych. Student ma możliwość odbycia semestru studiów w zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus+ oraz uczestnictwa w międzynarodowych warsztatach i seminariach organizowanych dla studentów.

Program studiów

Absolwent kierunku filologia, obszar (specjalność) filologia angielska, który wybrał specjalizację tłumaczeniową zna podstawowe zasady przekładoznawstwa i wykorzystuje poznaną terminologię z języka biznesu, prawa w biznesie, języka turystyki oraz języka medycznego w określonych typach tłumaczeń pisemnych i ustnych. Ponadto poznaje warsztat pracy tłumacza przysięgłego, co daje mu  przewagę na rynku pracy. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów specjalistycznych i tłumaczeniowych prowadzonych przez ekspertów i tłumaczy podnoszą atrakcyjność absolwenta na rynku pracy, a także dają mu możliwość założenia i prowadzenia swojej działalności gospodarczej, oraz stwarza możliwości awansu zawodowego.

Absolwent kierunku filologia, obszar (specjalność) filologia angielska, który zdecydował się na specjalizację biznesową zna i stosuje słownictwo z zakresu języka biznesu, a w tym: finansów, marketingu, logistyki, reklamy, oraz zasobów ludzkich, terminologię prawa pracy, a także potrafi prowadzić korespondencję biznesową. Wykorzystując kompetencje z języka biznesu potrafi tłumaczyć teksty w wyżej wymienionym zakresie oraz stosuje umiejętnie zasady komunikacji międzykulturowej. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje stworzą absolwentowi tej specjalizacji lepsze perspektywy zatrudnienia w renomowanych podmiotach gospodarczych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Wiedza

W trakcie studiów studenci zdobędą szeroką wiedzę humanistyczną w ramach takich przedmiotów jak: wiedza o krajach i kulturze angielskiego obszaru językowego, wstęp do literaturoznawstwa, analiza wybranych pozycji z literatury anglosaskiej, historia krajów anglojęzycznych, wstęp do językoznawstwa, analiza dyskursu. Wiedza ta pozwoli im na wieloaspektowy ogląd i głębsze rozumienie problemów i procesów kulturowych zachodzących we współczesnym świecie. Przede wszystkim jednak student w trakcie trwania studiów intensywnie zdobywa, ugruntowuje i poszerza językowe kompetencje komunikacyjne, czyli połączone kompetencje lingwistyczne, socjolingwistyczne i pragmatyczne w zakresie języka angielskiego.

Umiejętności

Posiadając znajomość języka angielskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, absolwent potrafi:
 • formułować poprawne językowo, jasne i szczegółowe wypowiedzi na dowolny temat, nawet dotyczące skomplikowanych zagadnień;
 • skutecznie porozumiewać się w sprawach zawodowych;
 • wypowiadać się płynnie i spontanicznie w rozmowie, z zachowaniem właściwego rejestru i stylu wypowiedzi, precyzyjnie wyrażać swoje poglądy nawiązując do wypowiedzi rozmówcy, rozumieć teksty informacyjne, artykuły specjalistyczne, instrukcje techniczne i inne teksty użytkowe, nawet te o złożonej strukturze;
 • rozumieć dłuższe wypowiedzi w języku angielskim, nawet jeżeli ich konstrukcja nie jest całkowicie jasna i związki logiczne są jedynie implikowane;
 • poprawnie konstruować różnego rodzaju teksty pisane, z zachowaniem właściwego stylu, przedstawiać swoje poglądy za pomocą jasnej argumentacji;
 • tłumaczyć różnego rodzaju teksty, zwłaszcza o tematyce ogólnoekonomicznej, finansowej, prawnej, handlowej z języka angielskiego na polski i odwrotnie.

Języki obce

Osiągając poziom B2 w wybranym przez siebie drugim języku absolwent posługujący się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej  specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Umiędzynarodowienie studiów

Realizowane w ramach działalności Działu Spraw Międzynarodowych, jednostki ogólnouczelnianej odpowiedzialnej za koordynację i rozwijanie współpracy z zagranicznymi uczelniami i instytucjami edukacyjno-naukowymi, w tym w  programie wymiany studentów SOCRATES – Erasmus.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty kierunkowe:

 • PNJA Gramatyka praktyczna
 • PNJA Konwersacje
 • PNJA Pisanie
 • PNJA Pisanie akademickie
 • PNJA Czytanie
 • PNJA Rozumienie ze słuchu
 • PNJA Wymowa
 • PNJA Rozumienie ze słuchu
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia Anglii i USA
 • Gramatyka opisowa j. angielskiego
 • Historia j. angielskiego z elementami socjolingwistyki
 • Wiedza o krajach i kulturze anglojęzycznej
 • Gramatyka kontrastywna
 • Semantyka, pragmatyka i analiza dyskursu

Przedmioty kierunkowe do wyboru:

 • Analiza wybranych pozycji z literatury angielskiej / amerykańskiej
 • Język w mediach / Język w reklamie
 • Business English: Marketing / Business English: Human Resources
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa angielskiego i stosowanego / Akwizycja języka z elementami metodyki nauczania języka obcego
 • J. polski dla tłumaczy – stylistyka / gramatyka
 • Tożsamość europejska w dyskursie publicznym/ Globalizacja w dyskursie Unii Europejskiej
 • Project management / Event management
 • Etykieta menadżera / Protokół dyplomatyczny

Przedmioty specyficzne dla obszaru studiów filologia angielska specj. tłumaczeniowa:

 • Współczesne teorie tłumaczeniowe
 • Język prawa
 • Tłumaczenie języka prawa
 • Tłumaczenie języka biznesu
 • Tłumaczenie środowiskowe
 • Tłumaczenie poświadczone
 • Tłumaczenie specjalistyczne

Przedmioty specyficzne dla obszaru studiów filologia angielska specj. biznesowa:

 • Komunikacja interkulturowa w biznesie
 • English for meetings and negotiations
 • English for finance and banking
 • Korespondencja służbowa i handlowa
 • Język biznesu
 • Tłumaczenie języka biznesu

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez: zajęcia z nauczycielami z doświadczeniem w danej branży, spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych, możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia konwersatoryjne, konsultacje  oraz obligatoryjne praktyki zawodowe.

OPIEKA    
Realizację praktyk nadzorują: Koordynator ds. kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawiązaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga również Biuro Kształcenia Praktycznego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE A ZALICZENIE PRAKTYK
Osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują możliwość  zaliczenia efektów kształcenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego.

Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

 

Praktyki i staże

CEL
Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

Warto także nadmienić, iż odbycie praktyk ułatwia podjęcie pracy i lepszą aklimatyzację w środowisku pracy.

LICZBA PUNKTÓW ECTS
Studenci w toku kształcenia odbywają praktyki:
- Praktykę „Kompetencje pracownicze” realizowaną do końca I roku studiów, uzyskując min. 6 punktów ECTS;
- Praktykę branżową, realizowaną w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskując min. 12 punktów ECTS.
Część praktyk może odbywać się w sposób zdalny lub projektowy.

MIEJSCA
Miejsca odbywania praktyk: przedsiębiorstwa międzynarodowe działające w Polsce, wydawnictwa, środki masowego przekazu, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy transportowe, firmy turystyczne i wszelkie inne podmioty prowadzące kooperację z partnerami zagranicznymi, urzędy administracji państwowej, samorządowej, urzędy celne, stowarzyszenia i fundacje prowadzące współpracę z instytucjami zagranicznymi, szkoły języków obcych, centra/biura tłumaczeniowe.

PRAKTYKI NADPROGRAMOWE
Studenci mają także możliwość odbycia obligatoryjnych lub nadprogramowych międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

 

Zajęcia eksperckie

Studia na kierunku „filologia” dają jego absolwentom przewagę na rynku pracy dzięki biegłości językowej, umiejętnościom kształtowanym przez przedmioty kierunkowe, tłumaczeniowe i biznesowe, ale także dzięki zajęciom prowadzonym przez ekspertów i praktyków obecnie zatrudnionych w bydgoskich przedsiębiorstwach i firmach, którzy dzielą się ze studentami swoim doświadczeniem i wiedzą.

Szkolenia i certyfikaty

I. Szkolenia/kursy kompetencyjne ukończone certyfikatem wewnętrznym Uczelni

 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Business English
 • Podyplomowe studia dla tłumaczy specjalistycznych oraz przysięgłych w zakresie języka angielskiego

II. Szkolenia /kursy kwalifikacyjne ukończone certyfikatem instytucji zewnętrznej

 • LCCI English for Business
   

Perspektywy zatrudnienia

Obszar potencjalnego zatrudnienia absolwenta filologii jest bardzo szeroki. Zaliczyć do niego można: wszelkie średnie i duże firmy prowadzące działalność na rynku międzynarodowym oraz krajowym, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy transportowe, wydawnictwa i redakcje czasopism, firmy turystyczne i biura podróży, biura tłumaczeń, organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, stowarzyszenia i fundacje prowadzące współpracę z instytucjami zagranicznymi, urzędy administracji państwowej oraz samorządowej na stanowiskach, które wymagają biegłej znajomości języków obcych.

Uprawnienia zawodowe

Uzupełnienie studiów szkoleniami fakultatywnymi oferowanymi przez uczelnię pozwoli na zdobycie certyfikatów umożliwiających pracę w zawodzie nauczyciela.

Miejsca i stanowiska pracy

Podkreślić należy, że zakres firm i instytucji, w których będą mogli znaleźć zatrudnienie absolwenci znający biegle język angielski na poziomie C1 jest bardzo szeroki. Zaliczyć do niego można: wszelkie średnie i duże firmy prowadzące działalność na rynku międzynarodowym, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy transportowe, wydawnictwa i redakcje czasopism, firmy turystyczne i biura podróży, urzędy administracji państwowej oraz samorządowej na stanowiskach, gdzie wymagana jest biegła znajomość języków obcych, organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, stowarzyszenia i fundacje prowadzące współpracę z instytucjami zagranicznymi.

Po zdobyciu uprawnień nauczycielskich, absolwent może podjąć prace w szkole w charakterze nauczyciela języka angielskiego.

Ścieżki kariery

 • biznesowa
 • tłumaczeniowa

Uzupełnienie wykształcenia

Uzyskanie tytułu licencjata na kierunku filologia umożliwia studentom planowanego kierunku kontynuację kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich w dowolnej uczelni w Polsce, prowadzącej tego rodzaju studia na tym samym lub pokrewnym kierunku.
 
Wyższa Szkoła Gospodarki ma podpisane umowy o współpracy z ponad 30 uczelniami z prawie całej Europy. Studenci filologii mogą w ramach programu LLP-Erasmus spędzić semestr studiów m. in. w Hiszpanii (Vigo), Łotwie (Rezekne, Daugavpils), Rumunii (Alba Iulia) czy Słowenii (Ljubljana).

Rekomendowane specjalizacje

 
 • biznesowa
 • tłumaczeniowa

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12375 zł325 zł375 zł
10430 zł370 zł430 zł505 zł
41 050 zł900 zł1 050 zł1 225 zł
22 050 zł1 775 zł2 050 zł2 400 zł
13 900 zł3 400 zł3 900 zł4 600 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12375 zł325 zł375 zł
10430 zł370 zł430 zł505 zł
41 050 zł900 zł1 050 zł1 225 zł
22 050 zł1 775 zł2 050 zł2 400 zł
13 900 zł3 400 zł3 900 zł4 600 zł