Fizjoterapia

licencjackie6 SEMESTRÓW

Atuty Fizjoterapii w WSG

 1. Wyższa Szkoła Gospodarki  jako jedyna uczelnia w regionie została wyróżniona projektem ministerialnym dla kierunku Fizjoterapia.
 2. Uczelnia promuję stałe czesne dla całego okresu kształcenia. Dodatkowo dla studentów Fizjoterapii studia objęte są dotacją do 1000 zł.
 3. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki, zlokalizowane są wyłącznie w obrębie kampusu. Pozwala to na skuteczne kształcenie naszych studentów bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów dojazdowych oraz oszczędzając czas, zwiększając dzięki temu efektywność edukacji.
 4. W samym kampusie uczelni funkcjonuje Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej REWITAL, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz część praktyk zawodowych. Dzięki czemu, możemy skutecznie przeprowadzać  kształcenie praktycznych umiejętności u naszych studentów w realnym środowisku usług fizjoterapeutycznych.
 5. Studia w Wyższej Szkole Gospodarki dają dużą szansę na zatrudnienie –gruntowne przygotowanie –zwłaszcza praktyczne umiejętności naszych absolwentów sprawiają, że nasi najaktywniejsi studenci, bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu uzyskują propozycję pracy w zawodzie ( np. Szpital Miejski w Bydgoszczy, „Sue-Ryder”, „Rewital” ).
 6. Studenci Fizjoterapii w WSG mają także szanse na wejście w świat naukowy medycyny. Dzięki  pomocy aktywnych i ambitnych studentów, organizowane są ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, na które zjeżdżają się wybitne autorytety z dziedziny fizjoterapii. Daje to naszemu środowisku akademickiemu możliwości nawiązania relacji naukowych pomiędzy ośrodkami,  pozyskanie kontaktów zawodowych, wzbudzenie pasji i poszerzenie horyzontów wśród naszych studentów.
 7. Przy Instytucie Zdrowia i Kultury Fizycznej WSG funkcjonuje prężnie koło naukowe FIZJOMANIAK, w ramach którego studenci rozwijają swoje pasje zawodowe, uczą się prowadzić badania naukowe, pisać publikacje medyczne, nawiązują bezpośredni kontrakt ze specyficznym środowiskiem osób niepełnosprawnych .
 8. Dzięki  barwnej działalności fantastycznych ludzi, w otoczeniu pięknego kampusu, studia u nas są po prostu FAJNE!smiley Przekonaj się sam...

Cele kształcenia

Celem studiów jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe specjalistów fizjoterapii o szerokiej i wszechstronnej wiedzy i umiejętnościach, posiadających uprawnienia do zatrudnienia we wszystkich obszarach zainteresowania współczesnej fizjoterapii, takich jak leczenie i rehabilitacja pacjentów a także profilaktyka zdrowotna, w tym usługi odnowy biologicznej i medycyna sportowa, a także fizjoterapia dziecięca i geriatryczna.

Program studiów

Program kształcenia w zakresie fizjoterapii ukierunkowany jest na przygotowanie kadry specjalistów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych i rehabilitacyjnych.
W toku kształcenia, w trakcie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i klinicznych, student poznaje zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, fizycznych, behawioralnych i fizycznych, w tym m.in. anatomię i fizjologię człowieka, teorie, zasady i prawa fizyki, biomechaniki i ergonomii, podstawy psychologii i socjologii, zmiany patologiczne i związane z nimi objawy chorobowe. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych i rehabilitacyjnych.
W trakcie studiów w obszarze fizjoterapia, realizowane są przedmioty, które dają wiedzę i umiejętności związane ze wszystkimi obszarami zainteresowania współczesnej fizjoterapii. Student może rozwijać swoje szczególne zainteresowania w ramach specjalności: odnowa biologiczna i wellness, fizjoterapia sportowa, rehabilitacja psychomedyczna, rehabilitacja ruchowa, zooterapia (hipoterapia, dogoterapia), masaż.
 

Wiedza

Absolwent zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w tym procesów fizykochemicznych i biologicznych. Pozna mechanizmy działania metod fizjoterapii i możliwości ich zastosowania we wszystkich obszarach zainteresowania współczesnej fizjoterapii, jak fizjoterapia kliniczna, odnowa biologiczna, medycyna sportowa.

Umiejętności

Absolwent zdobędzie umiejętność rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjentów, planowania i wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych, dostosowania ich do aktualnych potrzeb pacjentów, w tym różnorodnych form ćwiczeń leczniczych, fizykoterapii, masażu i innych, z uwzględnieniem oczekiwań osób chorych jak też osób pragnących poprawić kondycję i wygląd.

Języki obce

Absolwent będzie władał językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu fizjoterapii.

Umiędzynarodowienie studiów

W programie studiów przewiduje się realizację zajęć przez ekspertów międzynarodowych, wyjazdy studyjne, realizację praktyk w ośrodkach zagranicznych, wyjazdy w ramach programu Erasmus.

Wykaz przedmiotów

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: zajęcia z nauczycielami z doświadczeniem w danej branży, spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych, możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia pokazowe, zajęcia szkoleniowe w uczelnianym Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej REWITAL, zajęcie kliniczne w szpitalach, sanatoriach, przychodniach rehabilitacyjnych oraz obligatoryjne praktyki zawodowe.

OPIEKA    
Realizację praktyk nadzorują: Koordynator ds. kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawiązaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga również Biuro Kształcenia Praktycznego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE A ZALICZENIE PRAKTYK

Osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują możliwość  zaliczenia efektów kształcenia praktyk na podstawie zdobytych doświadczeń zawodowych.

 

Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

Praktyki i staże

CEL
Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

LICZBA PUNKTÓW ECTS
Studenci w toku kształcenia odbywają:
- praktykę kliniczną (wstępną)
- praktykę w pracowni kinezyterapii
- praktykę w pracowni fizykoterapii
- praktykę w zakresie fizjoterapii klinicznej
- praktykę specjalnościową

uzyskując min. 22 punkty ECTS.

MIEJSCA
Miejsca odbywania praktyk: zakłady, działy, pracownie fizjoterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, wieloprofilowe zakłady opieki zdrowotnej – szpitale, jednostki medyczne, sanatoria, uzdrowiska.

PRAKTYKI NADPROGRAMOWE
Studenci mają także możliwość odbywać obligatoryjne lub fakultatywne międzynarodowe praktyki w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

W toku studiów odbędą się wykłady i seminaria prowadzone przez wybitnych ekspertów – praktyków pracujących w różnorodnych obszarach zainteresowania współczesnej fizjoterapii.

Szkolenia i certyfikaty

Dla obszaru studiów Fizjoterapia polecane są następujące kursy:

 • kurs masażu,
 • kurs ratownika medycznego,
 • kurs ratownika wodnego

Dodatkowe kompetencje

Perspektywy zatrudnienia

Współczesna medycyna to w coraz większym stopniu medycyna chorób przewlekłych, w tym cywilizacyjnych, a także chorób wieku starszego. W leczeniu tych schorzeń fizjoterapia jest niezastąpiona z racji sposobu oddziaływania, opartego na metodach naturalnych a więc w znacznej mierze wolnych od działań ubocznych.
Rosnący udział osób starszych w naszym społeczeństwie już od wielu lat jest widoczny w krajach zachodniej Europy, stąd takie zapotrzebowanie na specjalistów ze znajomością specyfiki pracy z pacjentem w podeszłym wieku, wśród których nasi fizjoterapeuci są bardzo cenieni. Przy obecnych trendach demograficznych może okazać się wkrótce, iż zapotrzebowanie na takie usługi medyczne również w Polsce przerośnie podaż w tym zakresie. 
Z drugiej strony fizjoterapia, to dziedzina będąca istotą wszelkiego rodzaju działań podnoszących jakość życia osób zdrowych, w ramach świadczeń typu spa, czy wellness a także fizjoterapii estetycznej.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent zdobędzie uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym do wykonywania wszelkich zabiegów wchodzących w zakres fizjoterapii na wszystkich stanowiskach pracy związanych z tym zawodem.

Miejsca i stanowiska pracy

Absolwent będzie przygotowany do zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej, jak kliniki, szpitale, sanatoria, zakłady opiekuńczo-lecznicze, przychodnie rehabilitacyjne, kluby sportowe, ośrodki odnowy biologicznej i spa.

Ścieżki kariery

 1. praca w zakładach opieki zdrowotnej w charakterze fizjoterapeuty, pełnoprawnego i samodzielnego członka zespołu terapeutycznego
 2. praca w ośrodkach odnowy biologicznej, spa, wellness i klubach sportowych, jako fizjoterapeuta kształtujący tężyznę fizyczną i korzystny wygląd
 3. własna działalność gospodarcza – usługi z zakresu rehabilitacji, leczenia i profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem metod fizjoterapii.

Uzupełnienie wykształcenia

Absolwent będzie mógł podjąć studia na kierunku fizjoterapia w dowolnie wybranej uczelni w kraju, a także w Wyższej Szkole Gospodarki na kierunkach pokrewnych, w zakresie specjalności, takich jak np. turystyka uzdrowiskowa i spa, zarządzanie w turystyce i gastronomii, promocja zdrowia i innych. Będzie mógł uzupełnić wykształcenie na studiach podyplomowych z zakresu fizjoterapii, odnowy biologicznej, zarządzania w ochronie zdrowia i turystyce uzdrowiskowej.

Rekomendowane specjalizacje

 • fizjoterapia kliniczna
 • odnowa biologiczna i wellness
 • fizjoterapia sportowa
 • rehabilitacja psychomedyczna
 • rehabilitacja ruchowa
 • zooterapia (hipoterapia, dogoterapia)
 • masaż

Specjalne wymagania rekrutacyjne

Na obszarze studiów Fizjoterapia w procesie rekrutacji wymagane jest orzeczenie lekarskie, skierowanie na badanie kandydat otrzymuje w Biurze Rekrutacji.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12465 zł425 zł465 zł
10535 zł485 zł535 zł615 zł
41 300 zł1 175 zł1 300 zł1 485 zł
22 575 zł2 300 zł2 575 zł2 900 zł
14 900 zł4 400 zł4 900 zł5 600 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12465 zł425 zł465 zł535 zł
10535 zł485 zł535 zł615 zł
41 300 zł1 175 zł1 300 zł1 485 zł
22 575 zł2 300 zł2 575 zł2 900 zł
14 900 zł4 400 zł4 900 zł5 600 zł