Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

licencjackie6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Główne cele kształcenia w obszarze Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna łączą się z:

 • przygotowaniem do pełnienia misji społeczno-zawodowej nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • wyposażeniem w interdyscyplinarną wiedzę opartą na najnowszych osiągnięciach nauki;
 • ukształtowaniem wysokich kompetencji zawodowych – merytorycznych, metodycznych i praktycznych;
 • ukształtowaniem wysokich kompetencji społecznych – umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu ze wszystkimi uczestnikami procesu edukacyjnego, rozumienia psychicznych, społecznych i biologicznych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wpierania ich rozwoju;
 • rozbudzeniem potrzeby ciągłego podnoszenia i doskonalenia własnych kompetencji  zawodowych.

Program studiów

Studia w obszarze Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna realizowane są na kierunku Pedagogika. Obszar ten wchodzi w zakres subdyscyplin nauk pedagogicznych i należy zarówno do teorii wychowania, jak i nauczania. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna formułuje prawidłowości mające węższy stopień ogólności i zasięg zastosowania niż teoria wychowania i dydaktyka, bowiem ogniskują się one wokół wybranego wycinka rzeczywistości – wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Treści programowe w obszarze Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wiążą się zarówno z ogólnymi prawami, teoriami i koncepcjami dotyczącymi edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jak i metodykami szczegółowymi.

Wiedza

W trakcie studiów absolwent zdobywa wiedzę z zakresu studiowanego obszaru – edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dotyczącą mi.in.:

 • metodyki pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz jej planowania w poszczególnych obszarach edukacji
 • diagnozowania i wspomagania rozwoju dziecka na etapie edukacji elementarnej
 • współpracy z rodziną, specjalistami i środowiskiem społecznym.  

Wiedza ta jest rozszerzana i uzupełniania o inne dziedziny m.in.:

 • różne dyscypliny pedagogiki
 • psychologię
 • socjologię
 • etykę

Umiejętności

Poza rozległą wiedzą absolwenci nabywają umiejętności zawodowe dotyczące:

 • planowania i organizowania działalności opiekuńczo-wychowawczej, a także dydaktycznej w przedszkolu oraz szkole podstawowej w klasach I-III
 • samodzielnego przygotowania i prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we wszystkich obszarach edukacyjnych
 • właściwego oceniania programów, podręczników i pomocy dydaktycznych z perspektywy ich przydatności we wczesnej edukacji dziecka
 • prowadzenia diagnozy rozwoju dziecka, w tym dojrzałości szkolnej z wykorzystaniem określonych narzędzi badawczych
 • podejmowania oddziaływań wspierających rozwój dziecka, a w przypadku występowania zaburzeń działań, które je niwelują
 • efektywnej współpracy ze środowiskiem rodzinnym, specjalistami oraz partnerami placówki
 • indywidualizacji w edukacji wynikającej z potrzeb i możliwości każdego dziecka
 • prowadzenia dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i szkole
 • samooceny własnej pracy oraz oceny funkcjonowania przedszkola i szkoły
 • poszukiwania i wdrażania innowacyjnych metod pracy z dziećmi
 • tworzenia przyjaznej atmosfery i budowania klimatu zaufania między uczestnikami procesu edukacyjnego

Języki obce

Absolwenci w trakcie studiów uzyskują także kompetencje w zakresie języków obcych. Nauka języka obcego odbywa się w oparciu o nowoczesne metody nauczania (laboratoria językowe, konwersatoria itp.) oraz w zakresie słownictwa branżowego (nauk społecznych). Znajomość języków obcych poszerza kompetencje zawodowe, stwarzając szanse do uczestnictwa w realizowanych już projektach międzynarodowych, tworzenia nowych przedsięwzięć, a także do podjęcia pracy za granicą.

Umiędzynarodowienie studiów

Uczelnia w ramach podpisanych umów i porozumień stwarza studentom okazję do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych ze specjalistami z zagranicy (w języku angielskim). Są też możliwe wyjazdy w ramach programu Erasmus, a także udział w realizowanych projektach międzynarodowych (dla najlepszych, wyróżniających się studentów).

Wykaz przedmiotów

Przedmioty charakterystyczne dla obszaru to:

•    Pedagogika przedszkolna z metodyką
•    Podstawy edukacji wczesnoszkolnej
•    Edukacja polonistyczna z metodyką
•    Edukacja matematyczna z metodyką
•    Edukacja społeczno-przyrodnicza
•    Edukacja plastyczna 
•    Edukacja techniczna
•    Edukacja muzyczno-ruchowa
•    Wprowadzenie do teorii wychowania
•    Pedagogika społeczna
•    Wprowadzenie do psychologii
•    Psychologia społeczna
•    Psychologia rozwoju człowieka
•    Socjologia edukacji
•    Wprowadzenie do pedagogiki
•    Pedagogika specjalna
•    Komunikacja interpersonalna
•    Relacje społeczne

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez: prowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich z doświadczeniem w danej branży, spotkania z ekspertami, organizacją wydarzeń branżowych, możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia warsztatowe, gry symulacyjne oraz obligatoryjne praktyki zawodowe.
W celu osiągnięcia lepszego przygotowania zawodowego, przewidziano w toku kształcenia wizyty studyjne w najlepszych placówkach w regionie oraz odbycie przez studenta praktyk w wybranej przez siebie instytucji. Dodatkowo Uczelnia stwarza możliwości bezpośredniej praktyki i pracy z dziećmi dzięki funkcjonującym na jej terenie jednostkom, np. Uniwersytet Rodzinny czy Przedszkole Akademickie WSG.

 • OPIEKA    

Realizację praktyk nadzorują: Koordynator ds. kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawiązaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga również Biuro Kształcenia Praktycznego.

 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE A ZALICZENIE PRAKTYK

Osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują możliwość  zaliczenia efektów kształcenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego.

Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

Praktyki i staże

 • CEL

Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

 • LICZBA PUNKTÓW ECTS

Studenci w toku kształcenia odbywają praktyki:
- praktykę „Kompetencje pracownicze” realizowaną do końca I roku studiów, uzyskując min. 6 punktów ECTS;
- praktykę branżową, realizowaną w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskując min. 12 punktów ECTS.

Część praktyk może odbywać się w sposób zdalny lub projektowy.

 • MIEJSCA

Miejsca odbywania praktyk: przedszkola, ogniska, punkty opieki, zespoły wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe.

 • PRAKTYKI NADPROGRAMOWE

Studenci mają także możliwość odbycia obligatoryjnych lub nadprogramowych międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

W ramach studiowanego obszaru zajęcia realizowane są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i doświadczonych nauczycieli praktyków, co  umożliwia zdobycie wysokich kompetencji zawodowych.

Szkolenia i certyfikaty

Absolwenci mogą rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności poprzez specjalistyczne szkolenia kończące się uzyskaniem certyfikatów.

Rekomendowane kursy:

 • Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3
 • Technika kontraktu socjalnego
 • Mediacje rodzinne
 • Poradnictwo socjalno – prawne
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Wideotrening Komunikacji (VIT)
 • Kreatywność w życiu i pracy – warsztaty metodą psychodramy
 • Trening Asertywności

Kursy uprawnieniowe:

 • Asystent rodziny
 • Kurs wychowawcy kolonijnego

 

Dodatkowe kompetencje

W trakcie trwania studiów, jak również po ich zakończeniu, student ma możliwość poszerzania swoich kompetencji nauczyciela-wychowawcy poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach oferowanych przez WSG.

Perspektywy zatrudnienia

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna przede wszystkim przygotowuje do pracy w przedszkolach i szkołach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w przedszkolach, punktach i zespołach wychowania przedszkolnego, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w klasach I-III, a także w żłobkach w systemie publicznych i niepublicznych placówek.

Miejsca i stanowiska pracy

 

Absolwent uzyskuje możliwość zatrudnienia m.in. w następujących instytucjach:

 • przedszkola (publiczne i niepubliczne)
 • punkty i zespoły wychowania przedszkolnego (publiczne i niepubliczne)
 • szkoły podstawowe (klasy I-III) i świetlice szkolne (publiczne i niepubliczne)
 • żłobki i kluby dziecięce (publiczne i niepubliczne)
 • placówki pomocy dziecku i jego rodzinie
 • stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz dzieci i inne instytucje prowadzące działalność na rzecz dziecka i rodziny
 • instytucje organizujące czas wolny dzieci
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • centralne urzędy administracji państwowej (kuratoria oświaty)
 • zespoły obsługi jednostek oświatowych  

Studia przygotowują również do samozatrudnienia i założenia oraz prowadzenia placówek oświatowych (np. przedszkola, żłobka).

Ścieżki kariery

Absolwent po ukończeniu studiów może rozwijać się podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w sektorze publicznych i niepublicznych instytucji oświatowych.

Uzupełnienie wykształcenia

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwent może podjąć studia magisterskie (II stopnia). Może również rozszerzyć swoje kwalifikacje korzystając z bogatej oferty studiów podyplomowych oferowanych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Rekomendowane studia podyplomowe:

 • Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym
 • Integracja Sensoryczna
 • Neurodydaktyka z Tutoringiem
 • Nowoczesne Technologie w Edukacji
 • Negocjacje i Mediacje
 • Technika i Plastyka
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Wczesną Interwencją
 • Zarządzanie Oświatą
 • Logopedia
 • Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjna
 • Autyzm, Pokrewne Zaburzenia Rozwoju i Oligofrenopedagogika – Edukacja i Terapia
 • (Oligofrenopedagogika) – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Upośledzeniem Intelektualnym

 

Zajęcia eksperckie

Grono wykładowców WSG zasilają nie tylko znakomici teoretycy tematu, także praktycy, związani np. z Przedszkolem Akademickim WSG i Uniwersytetem Rodzinnym.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł