Resocjalizacja

licencjackie6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem kształcenia studentów obszaru Resocjalizacja jest zdobycie wiedzy i umiejętności koniecznych do pracy z jednostkami zagrożonymi wpływem patologii społecznych, zdemoralizowanymi, niedostosowanymi społecznie, zarówno w warunkach instytucjonalnych (np. wszelkiego rodzaju placówki resocjalizacji), jak i w ramach pracy indywidualnej, na zasadach dobrowolności uczestnictwa (np. poradnie psychologiczno–pedagogiczne, świetlice środowiskowe) lub osób potencjalnie na taki los narażonych (np. placówki oświatowe). Absolwent obszaru Resocjalizacja zyskuje szeroką możliwość zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego i prywatnego.

Program studiów

Resocjalizacja to przede wszystkim praca dla człowieka i nad człowiekiem. Jest to trudna i wyboista droga przywracania go społeczeństwu, uczynienia z niego jednostki aktywnej, nawiązującej prawidłowe relacje społeczne, potrafiącej w sposób akceptowalny dla ogółu zaspakajać swoje potrzeby.  Obszarem swoich oddziaływań obejmuje przede wszystkim jednostki niedostosowane społecznie, które zostały wyposażone w sprzeczne z powszechnie uznanymi - normy, wartości, oczekiwania społeczne oraz postawy. Trudno jest jednak „naprawiać” bez znajomości podstaw związanych w pierwotnym, prawidłowym wychowaniem do życia w społeczeństwie, dlatego nieodzownym elementem wiedzy, jaką posiądzie student resocjalizacji jest wiedza o nim samym – o swoich słabościach i mocnych stronach, które w przyszłości mogą stać się fundamentem oddziaływań nakierowanych na grupę. Ważne są również umiejętności, których rozwój oparty jest na praktyce, dlatego wielowymiarowy aspekt podejścia do resocjalizacji daje gwarancję zaczerpnięcia wiedzy z wielu różnych obszarów. Wiedza o prawach rządzących grupą oraz ich wpływie na jednostkę to doskonałe narzędzie do podjęcia roli lidera, przewodnika oraz mentora osób niedostosowanych społecznie. Działania związane z profilaktyką uzależnień to przede wszystkim diagnoza i wielowymiarowa interwencja, gwarantujące odpowiedni dobór technik i metod terapeutycznych. Absolwent obszaru Resocjalizacja WSG to osoba posiadająca wiedzę z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz umiejętności i doświadczenie nauki szczegółowej, jaką jest resocjalizacja.

Wiedza

Student po ukończeniu kierunku resocjalizacja płynnie porusza się w tematyce związanej z szeroko pojętym funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni społecznej. Zna czynniki ryzyka oraz potrafi wykorzystać czynniki chroniące jednostkę do możliwie najskuteczniejszego zabezpieczenia jej zdrowia i życia. Zna niebezpieczeństwa związane z uzależnieniami, potrafi też na czas interweniować. Wie jak działać, aby nie zaszkodzić sobie ani osobie pomoc otrzymującej. Potrafi zdiagnozować problem oraz dostosować metody pracy do potrzeb klienta. Zna mechanizmy rządzące światem społecznym i potrafi je wykorzystać dla potrzeb interwencji kryzysowej. Wie jak kontrolować swoje emocje, aby stanowić wsparcie dla drugiego człowieka.

Umiejętności

Podstawą pracy resocjalizatora jest umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Osoba niedostosowana społecznie to bardzo trudny współtowarzysz rozmowy, z uwagi na pojawiający się konflikt interesów. Stąd istnieje potrzeba wykształcenia kompetencji zawodowych, przydatnych w kontakcie bezpośrednim np. ze skazanym. Wśród wielu umiejętności, jakie przyjdzie opanować w trakcie studiów należy wymienić:

 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • Umiejętność przewodzenia grupą,
 • Kreatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność zarządzania czasem,
 • Elastyczność,
 • Podejmowanie inicjatywy.

Języki obce

Absolwenci w trakcie studiów uzyskują także kompetencje w zakresie języków obcych. Nauka języka obcego odbywa się w oparciu o nowoczesne metody nauczania (laboratoria językowe, konwersatoria itp.) oraz w zakresie słownictwa branżowego (nauk społecznych). Znajomość języków obcych poszerza kompetencje zawodowe, stwarzając szanse do uczestnictwa w realizowanych już projektach międzynarodowych, tworzenia nowych przedsięwzięć, a także do podjęcia pracy za granicą.

Umiędzynarodowienie studiów

Uczelnia w ramach podpisanych umów i porozumień stwarza okazję do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych ze specjalistami z zagranicy (w języku angielskim). Są też możliwe wyjazdy w ramach programu Erasmus, a także udział w realizowanych projektach międzynarodowych.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty charakterystyczne dla obszaru:      

 • Podstawy resocjalizacji
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Podstawy prawa karnego
 • Metodyka resocjalizacyjna
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Patologie społeczne

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez: zajęcia z nauczycielami z doświadczeniem w danej branży, spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych, możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia projektowe oraz obligatoryjne praktyki zawodowe.

 • OPIEKA    

Realizację praktyk nadzorują: Koordynator ds. kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawiązaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga również Biuro Kształcenia Praktycznego.

 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE A ZALICZENIE PRAKTYK

Osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują możliwość  zaliczenia efektów kształcenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego.

Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

Praktyki i staże

 • CEL

Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi. Praktyki mają umożliwić wykonywanie czynności opiekuńczych, diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych oraz prowadzenie zajęć w grupie.

 • LICZBA PUNKTÓW ECTS

Studenci w toku kształcenia odbywają praktyki:

- praktykę „Kompetencje pracownicze” realizowaną do końca I roku studiów, uzyskując min. 6 punktów ECTS;

- praktykę branżową, realizowaną w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskując min. 12 punktów ECTS.

Część praktyk może odbywać się w sposób zdalny lub projektowy.

 • MIEJSCA

Student w ramach odbycia praktyki w określonej placówce resocjalizacyjnej, interwencyjnej, szkolno–wychowawczej itd., uczestniczy w realizacji zadań statutowych placówki, codziennych zajęciach przewidzianych dla pracownika zatrudnionego na danym stanowisku.
W większości instytucji studentów przygotowuje się do pracy w charakterze wychowawcy, eksperta ds. wychowawczych, pedagoga, terapeuty, przyszłego funkcjonariusza służby mundurowej, pracownika służby  socjalnej. Zależnie jednak od rodzaju miejsca pracy, pełniona funkcja wiąże się
z nieco innymi obowiązkami. Wśród potencjalnych miejsc odbywania praktyki, znaleźć można:

 • Zakłady Karne - student odbywa praktykę w charakterze wychowawcy, w kontakcie bezpośrednim zarówno ze skazanymi jak i dokumentacją dotyczącą ich postępowania karnego. Uczestniczy w codziennych czynnościach, nadzoruje wykonywanie obowiązków ciążących na skazanych, opiniuje i indywidualizuje działania wychowawcze zależnie od potrzeb.

 

 • Areszty Śledcze – praktyka na stanowisku wychowawcy wiąże się z zabezpieczeniem osób osadzonych w areszcie oraz wszelkimi czynnościami związanymi z zapewnieniem im bezpieczeństwa. Rolą wychowawcy jest m.in. jest przeciwdziałanie aktom agresji i autoagresji, udaremnianie rozpowszechniania kontrabandy oraz sprawne zabezpieczenie procesu osadzenia.

 

 • Schroniska dla nieletnich - praktykant przejmujący obowiązki wychowawcy, odpowiedzialny jest za wsparcie nieletniego w trakcie przebywania w placówce. Nieletni poddawani są oddziaływaniom o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, profilaktycznym, edukacyjnym.

 

 • Zakłady Poprawcze i readaptacyjne – zależnie od przeznaczenia zakładu poprawczego, praktykanci muszą wykazać się kompetencjami zawodowymi ukierunkowanymi zgodnie z typem placówki. Przydatna będzie wiedza z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, rewalidacji oraz postępowania z nieletnim zaburzonym psychicznie.

 

 • Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – praktykant zobowiązany jest uczestniczyć w wykonywaniu wszystkich zadań zleconych wychowawcy właściwemu (opieka nad osobami przebywającymi w placówce, prowadzenie zajęć wychowawczych, profilaktycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych, motywowanie nieletnich do kontynuacji edukacji lub podjęcia jej na nowym szczeblu, wsparcie emocjonalne nieletnich i ich kontaktów z bliskimi, uzupełnianie dokumentacji dotyczącej nieletnich i ich spraw).

 

 • Ośrodki socjoterapii - student odbywający praktykę w tego rodzaju miejscu musi posiadać wiedzę z zakresu rewalidacji, aby mógł spełniać zadania wynikające ze statusu ośrodka, które polegają m.in. na przygotowaniu wychowanków do samodzielnego życia na zasadach społecznie akceptowanych norm.

 

 • Świetlica socjoterapeutyczna/środowiskowa/profilaktyczno–wychowawcza/wsparcia i integracji – osoba odbywająca praktyki staje się częścią swoistej społeczności, musi swoją wiedzę i umiejętności dostosować do jej potrzeb oraz w warunkach środowiska wychowawczego dzieci i młodzieży stworzyć im namiastkę bezpieczeństwa i wsparcia, którego często nie otrzymują w domu rodzinnym.

 

 • Pogotowia opiekuńcze - osoba decydująca się na odbywanie praktyki w pogotowiu opiekuńczym powinna posiadać ogromne pokłady empatii, ale również ogromną odporność na stres. Głównymi zadaniami wychowawców oraz osób odbywających praktykę jest zapewnienie całodobowej opieki dzieciom i młodzieży, zorganizowanie odpowiedniej działalności terapeutyczno–resocjalizacyjnej oraz m.in. opracowanie diagnozy pedagogicznej i przekierowanie dziecka do odpowiedniej placówki.

 

 • Sądowa Służba Kuratorska –student towarzyszący kuratorowi jako praktykant, wypełnia zadania przewidziane przez ustawodawcę czyli m.in. kontroluje wykonanie kary pozbawienia wolności oraz wykonanie nałożonych przez sąd obowiązków probacyjnych, udziela pomocy postpenitencjarnej.

 

 • Domy Pomocy Społecznej - studenci chcący odbyć praktykę w charakterze wychowawcy bądź pedagoga w tego rodzaju instytucji powinni być przygotowani na ciężką pracę zarówno intelektualną jak i fizyczną. Powinni również zorganizować w sobie ogromne pokłady ciepła, empatii oraz zrozumienia dla drugiego człowieka.

 

 • Domy dziecka/Wioski dziecięce/Instytucje pełniące pieczę zastępczą (Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne oraz Interwencyjne Ośrodki Preadopcyjne) -  w ramach praktyk studenckich i zależnie od miejsca ich odbywania, student ma możliwość bezpośredniego oddziaływania na podopiecznych placówki, ma kontakt z ich dokumentacją oraz posiada wiedzę dotyczącą ich historii. Głównym zadaniem praktykantów jest pomoc w szeroko rozumianej opiece nad podopiecznymi i wsparcie kadry w staraniach dotyczących stworzenia dzieciom przyjaznego i pełnego życzliwych osób miejsca.

 

 • Fundacje/Stowarzyszenia –  zajmują się problemami społecznymi, które są niewygodne dla szerszej rzeszy odbiorców (np. bezdomność). Zrzeszają osoby, które nie są obojętne na cierpienie innych. Zależnie od rodzaju fundacji czy stowarzyszenia oraz charakteru odbywania praktyk, student bierze czynny udział w życiu organizacji.  Nie jest biernym obserwatorem, uczestniczy w organizowaniu eventów, działaniach profilaktycznych, kampaniach społecznych.

 

 • Policja – student chcący odbyć praktykę w tego rodzaju instytucji musi przejść formalną weryfikację w Komendzie Głównej Policji, jednak za nim to nastąpi sam wybiera sobie komórkę organizacyjną, w której chciałby działać.

 

 • Szkoła – niezależnie od rodzaju placówki, istnieje pewnego rodzaju kanon zadań przewidzianych dla osoby, sprawującej tę funkcję: zadania ogólnowychowawcze, profilaktyka wychowawcza, praca korekcyjno–wychowawcza, indywidualna opieka psychologiczno–pedagogiczna, samoorganizacja pracy. Funkcja pedagoga jest bardzo odpowiedzialną funkcją z punktu widzenia resocjalizacji – to często pierwszy specjalista, który jest w stanie zareagować na niepokojące przesłanki dotyczące objawów niedostosowania społecznego, demoralizacji czy też uzależnienia.

 

 • PRAKTYKI NADPROGRAMOWE

Studenci mają także możliwość odbycia obligatoryjnych lub nadprogramowych międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

W tracie studiów przewidziano szereg spotkań z osobami, które posiadają namacalny dowód na powodzenie resocjalizacji – własną praktykę i odnoszone w niej sukcesy. Pokaźna baza specjalistów, których zadaniem jest przekazanie jak najrzetelniejszej wiedzy m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, ma uczynić te studia przydatnymi, co jest jednocześnie priorytetem uczelni.

Szkolenia i certyfikaty

Wiedza jaką posiądzie absolwent Resocjalizacji może być zarówno końcem edukacji jak i początkiem. Absolwent staje się bowiem „gotowy” do wejścia na rynek pracy, jeśli natomiast chce poszerzyć swoją wiedzę, uczelnia wychodzi naprzeciw, proponując możliwość zdobycia przydatnych w zawodzie certyfikatów oraz wiedzy płynącej ze szkoleń i kursów, np.:

 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 • Instruktor Rekreacji ruchowej, specjalność samoobrona
 • Asystent rodziny
 • Mediacje rodzinne
 • Ochrona informacji niejawnych

Dodatkowe kompetencje

Absolwenci Resocjalizacji nabywają kompetencje w zakresie diagnozowania u swoich podopiecznych przejawów niedostosowania i manifestacji wykolejenia obyczajowego i przestępczego wymagających podjęcia działań profilaktycznych lub resocjalizacyjnych. Potrafią także opracować programy resocjalizacyjne bazujące na elementach twórczej resocjalizacji, opracować programy penitencjarne oraz wykorzystać nowatorskie metody działań resocjalizacyjnych. Potrafią również wspomóc readaptację podopiecznych po opuszczeniu placówek resocjalizacyjnych i penitencjarnych.    

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent otrzymujący dyplom ukończenia studiów wyższych,  otrzymuje jednocześnie kompetencje do wykonywania zawodu pedagoga ze specjalnością resocjalizacja, a dzięki posiadanym uprawnieniom pedagogicznym poszerza zakres swoich możliwości zawodowych o kwestię możliwości edukatorskich. Obszar zatrudnienia jest dość obszerny przez wzgląd na szeroki zakres posiadanej przez absolwenta wiedzy. W trakcie studiów ich uczestnik może ubiegać się o zdobycie różnego rodzaju certyfikatów, zależnie od swoich zainteresowań oraz rekomendowanych obszarów zatrudnienia. 

Uprawnienia zawodowe

Ukończenie studiów, czyli uzyskanie pozytywnej oceny z ustnego egzaminu dyplomowego po wcześniejszym zdobyciu zaliczenia z wszystkich wymaganych przedmiotów, wiązać się będzie z uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów ECTS, a tym samym z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku pedagogika, na obszarze pedagogika kreatywności.

Miejsca i stanowiska pracy

Oferta rynku pracy stwarza możliwość zatrudnienia absolwentów Resocjalizacji w wielu sektorach. Począwszy od instytucji oświaty, placówek podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, ośrodków zajmujących się całodobową opieką medyczną, poprzez stowarzyszenia, fundacje czy też w formie samozatrudnienia (np. poradnia psychologiczno-pedagogiczna). Ograniczanie roli absolwenta resocjalizacji do wychowawcy to stereotyp, który przez wzgląd na obecną sytuację rynku pracy stracił na aktualności. Obecnie możliwości podjęcia pracy upatruje się
w charakterze: inspektorów ds. wychowania, specjalistów w zakresie profilaktyki społecznej, profilaktyków uzależnień, pedagogów w różnego typu placówkach dla dzieci i dorosłych, streetworkerów, pedagogów zabezpieczających zajęcia z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kuratorów zawodowych lub społecznych, specjalistów od resocjalizacji w domach kultury, edukatorów społecznych, pedagogów w poradni psychologiczno–pedagogicznej,  itd.

Ścieżki kariery

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na zorganizowanie zaplecza edukacji i opieki, bogatego w specjalistów z zakresu resocjalizacji, należy upatrywać potencjalnych możliwości rozwinięcia skrzydeł absolwentów tego kierunku, przede wszystkim w placówkach odpowiedzialnych za socjalizację i reedukację dzieci i młodzieży.

Uzupełnienie wykształcenia

Absolwenci studiów mogą podjąć naukę na uzupełniających studiach magisterskich lub na specjalistycznych studiach podyplomowych.

Rekomendowane studia podyplomowe:

 • Coaching I stopnia
 • Negocjacje i Mediacje
 • Psychopedagogika i Pomoc Rodzinie

Rekomendowane specjalizacje

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł