Psychopedagogika

licencjackie6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem kształcenia w ramach obszaru Psychopedagogika jest przygotowanie studentów do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i wykonywania pracy zawodowej w zmieniających się warunkach życia we współczesnym świecie. Z tego też względu studenci obszaru w trakcie trwania studiów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii oraz dziedzin pokrewnych, jak również udoskonalić swoje praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Po ukończeniu studiów absolwenci będą specjalistami przygotowanymi do angażowania się w działania zawodowe realizowane w środowisku szkolnym (z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami), jak i pozaszkolnym (z rodziną, grupą rówieśniczą, środowiskiem lokalnym).

Program studiów

Praca z ludźmi w różnych fazach życia, wspieranie ich rozwoju, organizowanie procesów wychowania i nauczania wymaga nie tylko wiedzy pedagogicznej, ale również odpowiedniego przygotowania psychologicznego. Psychopedagogika to obszar studiów z zakresu pedagogiki, który łączy wiedzę pedagogiczną z wiedzą i umiejętnościami psychologicznymi. Zorientowanie obszaru na rozwijanie u studentów zarówno szeroko pojętych kompetencji pedagogicznych, jak i psychologicznych, przydatnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, uwrażliwia studentów na konieczność wieloaspektowego ujmowania sytuacji wychowawczych i uwzględniania ich kontekstu społecznego, jak również psychospołecznych uwarunkowań relacji interpersonalnych. To wszystko może sprzyjać nabyciu przez przyszłych pedagogów umiejętności organizowania skutecznych działań o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i doradczym adresowanych zarówno do jednostki, jak i jej środowiska życia.

Wiedza

Program studiów w ramach obszaru Psychoprofilaktyka zorientowany jest na pogłębianie wiedzy pozwalającej absolwentowi odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Podczas studiów pedagogiki (opiekuńczo-wychowawczej, społecznej, specjalnej), psychologii (ogólnej, rozwoju człowieka, społecznej, wychowawczej), socjologii (edukacji, rodziny), biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, psychoprofilaktyki (rodziny, uzależnień), diagnozy i terapii pedagogicznej, komunikacji interpersonalnej.

Umiejętności

Program studiów w ramach obszaru Psychopedagogika zorientowany jest również na rozwijanie odpowiednich umiejętności zawodowych.

Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • umiejętności diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również środowiska społecznego, w którym funkcjonują podopieczni,
 • umiejętności diagnozowania sytuacji wychowawczych i wdrażania działań o charakterze naprawczym oraz stymulującym, wspomagającym optymalny rozwój psychospołeczny podopiecznych,
 • umiejętności projektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych,
 • umiejętności planowania, organizowania i przeprowadzania zajęć wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
 • umiejętności prowadzenia treningów twórczości oraz warsztatów dotyczących rozwijania kompetencji wychowawczych, kształtowania inteligencji emocjonalnej, rozwijania zdolności komunikacyjnych i kreatywności,
 • umiejętności prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • umiejętności prowadzenia oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Języki obce

Absolwenci w trakcie studiów uzyskują także kompetencje w zakresie języków obcych. Nauka języka obcego odbywa się w oparciu o nowoczesne metody nauczania (laboratoria językowe, konwersatoria itp.) oraz w zakresie słownictwa branżowego (nauk społecznych). Znajomość języków obcych poszerza kompetencje zawodowe, stwarzając szanse do uczestnictwa w realizowanych już projektach międzynarodowych, tworzenia nowych przedsięwzięć, a także do podjęcia pracy za granicą.

Umiędzynarodowienie studiów

Uczelnia w ramach podpisanych umów i porozumień stwarza okazję do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych ze specjalistami z zagranicy (w języku angielskim). Są też możliwe wyjazdy w ramach programu Erasmus, a także udział w realizowanych projektach międzynarodowych.

 

Wykaz przedmiotów

 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Diagnoza i psychoprofilaktyka uzależnień
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika społeczna
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychoprofilaktyka rodziny
 • Relacje społeczne
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty kompetencji pedagogicznych
 • Współczesne koncepcje wychowania
 • Wprowadzenie do pedagogiki

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez: prowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich z doświadczeniem w danej branży, spotkania z ekspertami, organizacją wydarzeń branżowych, możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe, gry symulacyjne oraz obligatoryjne praktyki zawodowe.

 • OPIEKA    

Realizację praktyk nadzorują: Koordynator ds. kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawiązaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga również Biuro Kształcenia Praktycznego.

 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE A ZALICZENIE PRAKTYK

Osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują możliwość  zaliczenia efektów kształcenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego.

Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

Praktyki i staże

 • CEL

Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

 • LICZBA PUNKTÓW ECTS

Studenci w toku kształcenia odbywają praktyki:
- praktykę „Kompetencje pracownicze” realizowaną do końca I roku studiów, uzyskując min. 6 punktów ECTS;
- praktykę branżową, realizowaną w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskując min. 12 punktów ECTS.

Część praktyk może odbywać się w sposób zdalny lub projektowy.

 • MIEJSCA

Praktyka zawodowa może być zrealizowana w:

 1. placówkach edukacyjnych (gabinet pedagoga/psychologa szkolnego),
 2. placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. dom dziecka, internat, bursa),
 3. placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe, profilaktyczne),
 4. poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 5. warsztatach terapii zajęciowej.
 • PRAKTYKI NADPROGRAMOWE

Studenci mają także możliwość odbywać obligatoryjnych lub nadprogramowych międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

Zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich z tytułami naukowymi, ale również przez praktyków – osoby posiadające głębokie doświadczenie zawodowe w proponowanym obszarze studiów.

Szkolenia i certyfikaty

Uczelnia, systematycznie poszerzając swoją ofertę edukacyjną, stwarza możliwość odbycia różnorodnych szkoleń specjalistycznych i uzyskania certyfikatów poświadczających w nich udział. Dla absolwentów przygotowana została także bogata oferta kwalifikacyjnych i kompetencyjnych studiów podyplomowych.

Rekomendowane kursy:

 • Asystent rodziny,
 • Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • Mediacje rodzinne,
 • Poradnictwo socjalno-prawne,
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • Rozwiązywanie konfliktów,
 • Technika kontraktu socjalnego,
 • Szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3,
 • Wideotrening Komunikacji (VIT).

 

Dodatkowe kompetencje

Absolwenci tej specjalności nabywają kompetencje w zakresie diagnozowania u swoich podopiecznych czy w środowisku pracy obszarów wymagających działań korekcyjnych, czy wspomagających rozwój. Potrafią prowadzić interwencje kryzysowe, mediować i diagnozować potencjalne możliwości, indywidualne potrzeby ucznia oraz przyczyny niepowodzeń szkolnych. Ponadto  dzięki uzyskanej w toku studiów wiedzy absolwenci uzyskują kompetencje do prowadzenia interwencji kryzysowych, negocjacji i mediacji oraz diagnozowania potencjalnych możliwości, indywidualnych potrzeb uczniów oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych. Zdobywają umiejętności tworzenia programów, a następnie prowadzenia treningów twórczości oraz następujących form warsztatowych: rozwijających kompetencje wychowawcze, kształtujących inteligencję emocjonalną, rozwijających zdolności komunikacyjne i kreatywność. 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci tej specjalności mają do wyboru bogatą ofertę zatrudnienia w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, ochotniczych hufcach pracy; w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W domach dziecka, w domach samotnej matki, ośrodkach profilaktycznych i terapeutycznych, oraz jako wychowawca w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. w pogotowiu opiekuńczym, czy środowiskowych świetlicach opiekuńczych przy centrach pomocy rodzinie.

Ponadto ukształtowane podczas studiów umiejętności miękkie ułatwiają psychopedagogowi odnalezienie się również w branży szkoleniowej – w prowadzeniu warsztatów z komunikacji, inteligencji emocjonalnej, kompetencji wychowawczych, czy treningów twórczości i warsztatów rozwijających kreatywność u dzieci i młodzieży. 

Uprawnienia zawodowe

Ukończenie studiów, czyli uzyskanie pozytywnej oceny z ustnego egzaminu dyplomowego po wcześniejszym zdobyciu zaliczenia z wszystkich wymaganych przedmiotów, wiązać się będzie z uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów ECTS, a tym samym z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku pedagogika, na obszarze psychopedagogika.

Miejsca i stanowiska pracy

Absolwent po ukończeniu studiów ma możliwość podjąć zatrudnienie m.in. jako: pedagog szkolny (m.in. w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym); pedagog czasu wolnego w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (internat, bursa); wychowawca w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. świetlica środowiskowa lub terapeutyczna, pogotowie opiekuńcze); wychowawca-terapeuta (po zdobyciu określonych uprawnień) w ośrodkach wychowawczych, reedukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych. Oferta zatrudnienia absolwenta obszaru Psychopedagogika obejmuje także domy dziecka, domy samotnej matki, centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej. Ponadto absolwenci mogą również zakładać i prowadzić prywatne placówki w ww. dziedzinach, a także znajdować zatrudnienie w instytucjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz dziecka i rodziny.

Ścieżki kariery

Absolwent po ukończeniu studiów ma możliwość podjęcia pracy w placówkach szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych, w obszarze edukacji pozaszkolnej, w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i rodzinie, w branży szkoleniowej i instytucjach o charakterze doradczym.

Uzupełnienie wykształcenia

Absolwent studiów pierwszego stopnia może podjąć studia drugiego stopnia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Może też uzupełniać wykształcenie, korzystając z szerokiej oferty studiów podyplomowych, m.in.:

 • Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych,
 • Coaching,
 • Negocjacje i Mediacje,
 • Opieka nad Dzieckiem do Lat 3,
 • Profilaktyka i Terapia uzależnień,
 • Resocjalizacja,
 • Wychowanie do Życia w Rodzinie.

Rekomendowane specjalizacje

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł