Psychologia biznesu

licencjackie6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Głównym celem kształcenia w obszarze Psychologia biznesu jest wyposażenie studenta w odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach, agencjach reklamowych, działach personalnych, organizacjach publicznych i samorządowych, instytucjach finansowych, organizacjach pozarządowych oraz firmach konsultingowych i szkoleniowych. 

Program studiów

Absolwenci obszaru Psychologia Biznesu będą potrafili diagnozować i skutecznie kierować wybranymi procesami, zjawiskami mającymi miejsce na terenie organizacji (m.in. kształtowania pożądanego poziomu motywacji, kierowanie konfliktem, budowanie zespołu) oraz w relacjach z klientami i kooperantami. Zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania wybranych metod i technik wpływu społecznego w sferze biznesu. Nabędą ogólną interdyscyplinarna wiedzę dotyczącą zasad realizowania działań o charakterze marketingowym, reklamowym oraz związanych z PR firmy/organizacji. Wykażą się znajomością zasad funkcjonowania współczesnych organizacji, budowania relacji w sferze biznesu (negocjacje, etykieta w biznesie itp.). Zostaną przygotowani do efektywnego
i twórczego podejmowania decyzji w różnych sytuacjach biznesowych. Zdobędą wiedzę na temat zarządzania sobą w czasie, zasad organizacji własnej pracy i radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach zawodowych.   

Będą potrafili korzystać z nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania i marketingu (m.in. metody diagnozy wybranych zjawisk i właściwości).  Nabędą umiejętność negocjacji
i mediacji w różnych kontekstach biznesowych. 

Wiedza

W celu właściwego przygotowania merytorycznego studenta w trakcie studiów realizowane będą następujące przedmioty:

 • Psychologia marketingu i reklamy
 • Psychologia zarządzania
 • Psychologia podejmowania decyzji
 • Metody badań marketingowych
 • Psychologia poznawcza
 • Psychologia społeczna
 • Dobór i selekcja pracowników
 • Psychologiczne aspekty przywództwa
 • Psychopatologia pracy (stres, wypalenie zawodowe, mobbing, uzależnienie od pracy) 
 • Psychologia organizacji
 • Doradztwo kariery
 • Zarządzanie zmianą
 • Finanse behawioralne
 • Marketing polityczny
 • Prowadzenie i ocenianie szkoleń
 • Warsztaty: negocjacji, mediacji, asertywności
 • Coaching
 • CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Public Relations
 • Komunikacja interpersonalna
 • Autoprezentacja

 

Umiejętności

W trakcie studiów student zdobędzie umiejętności z zakresu:

- tworzenia i oceny skuteczności reklam, na bazie wiedzy z zakresu psychologii kognitywnej (przetwarzania informacji, pamięci, postrzegania, uwagi)

- prowadzenia badań konsumenckich, pozwalających na analizę rynku, preferencji konsumenckich, przydatnych przy wprowadzaniu produktu, a także kreowaniu potrzeb

- zarządzania zespołem i jednostkami, diagnozowania i rozwiązywania konfliktów

- doboru i selekcji pracowników

- prowadzenia szkoleń i oceny ich efektywności

- społecznej odpowiedzialności biznesu CSR, zwracającego uwagę na różne obszary działalności: zatrudniane osoby, społeczność lokalną, rynek oraz kwestie ekologiczne

- profesjonalnego Public Relations.

Języki obce

Absolwenci w trakcie studiów podejmą także naukę w zakresie języków obcych. Nauka języka angielskiego (możliwość także dodatkowej nauki języków: niemieckiego, rosyjskiego) zgodnie z ustaleniami Studium Języków Obcych, odbywa się w oparciu o nowoczesne metody nauczania (laboratoria językowe, konwersatoria itp.) oraz w zakresie słownictwa branżowego (nauk społecznych). Znajomość języków obcych poszerza kompetencje zawodowe, stwarzając szanse do uczestnictwa w realizowanych już projektach międzynarodowych, tworzenia nowych przedsięwzięć, a także do podjęcia pracy za granicą.

Umiędzynarodowienie studiów

W trakcie studiów studenci mają możliwość skorzystania z bogatej oferty wykładów w językach obcych oraz wyjazdów zagranicznych (program ERASMUS, warsztaty organizowane w partnerstwie zagranicznym, warsztaty projektowe).

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z wyznaczonymi standardami kształcenia wyższe studia zawodowe kładą szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne absolwentów.

Praktyczny wymiar studiów Psychologia Biznesu realizowany jest głównie poprzez realizację zajęć wykładowych oraz konwersatoryjnych przez osoby (wykładowcy, trenerzy) ze znacznymi doświadczeniem praktycznym oraz szkoleniowym.  W trakcie studiów uczestnicy mają możliwość bezpośrednich spotkań z ekspertami z obszaru Psychologii Biznesu, udziału w organizowanych przez Wyższą Szkołę Gospodarki wydarzeniach (seminaria, warsztaty, konferencje) poświęconych zagadnieniom zarządzania personelem.

Uczestnicy studiów mają możliwość praktycznego doskonalenia swoich kompetencji także w ramach przygotowanych przez Wyższą Szkołę Gospodarki „Gier w przedsiębiorstwo”. To wyjątkowa i nowoczesna forma dydaktyki, w ramach której uczestnicy rozwiązują (projektują, planują, oceniają itp.) wybrane problemy typowe dla bieżącego działania danej firmy/organizacji.

Praktycznego przygotowania do zawodu dostarczają ćwiczenia projektowe i laboratoryjne w salach wyposażonych w profesjonalny sprzęt multimedialny z odpowiednim oprogramowaniem. Uczestnicy studiów mają możliwość praktycznego zapoznania się m.in.
z wybranymi metodami diagnozy kompetencji pracowniczych. Praktyczny aspekt studiów podkreślony jest również poprzez obligatoryjne praktyki zawodowe.

 • OPIEKA    

Realizację praktyk nadzorują: Koordynator ds. kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawiązaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga również Biuro Kształcenia Praktycznego.

 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE A ZALICZENIE PRAKTYK

Osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują możliwość  zaliczenia efektów kształcenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego.

Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

 

Praktyki i staże

 • CEL

Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

 • LICZBA PUNKTÓW ECTS

Studenci w toku kształcenia odbywają praktyki:
- praktykę „Kompetencje pracownicze” realizowaną do końca I roku studiów, uzyskując min. 6 punktów ECTS;
- praktykę branżową, realizowaną w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskując min. 12 punktów ECTS.

Część praktyk może odbywać się w sposób zdalny lub projektowy.

 • MIEJSCA

Miejsca odbywania praktyk: działy personalne firm, przedsiębiorstw państwowych, prywatnych podmiotów gospodarczych, w administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, starostw, służb mundurowych oraz w firmach zajmujących się doradztwem personalnym lub konsultingiem.

 • PRAKTYKI NADPROGRAMOWE

Studenci mają także możliwość odbycia obligatoryjnych lub nadprogramowych międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

Zajęcia obszarowe prowadzone są w postaci wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów, których celem jest wyposażenie studentów w narzędzia przydatne w późniejszej pracy zawodowej. W trakcie studiów realizowane będą zajęcia z właścicielami firm, managerami przedsiębiorstw oraz pracownikami zagranicznych koncernów i korporacji. 

Szkolenia i certyfikaty

Absolwenci mają możliwości odbyć szkolenia specjalistyczne i uzyskać certyfikaty np. z zakresu Negocjacji, Zarządzania Projektami, Pozyskiwania Funduszy Unijnych, Zamówień Publicznych, a także kontynuować naukę na licznych studiach podyplomowych w WSG. 

Dodatkowe kompetencje

W trakcie trwania studiów, jak również po ich zakończeniu, student ma możliwość poszerzania swoich kompetencji poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach oferowanych przez WSG. Sugeruje się przede wszystkim udział w studiach podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Talentami, Public Relations, Podyplomowe Studia Menedżera.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę przede w szeroko pojętych organizacjach i instytucjach działających w sferze biznesu. Osoby kończące studia w obszarze Psychologii w biznesie z powodzeniem będą mogły wykorzystać swoje kompetencje m.in. w działach marketingu, działach zasobów ludzkich, na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla, w działach obsługi klienta. Ze względu na interdyscyplinarność Psychologii Biznesu absolwenci zyskują również kompetencje przydatne w niektórych wydziałach/departamentach instytucji publicznych, samorządowych itp.

Uprawnienia zawodowe

Ukończenie studiów, tj. zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów potwierdzone uzyskaniem właściwej liczby punktów ECTS oraz właściwej średniej, napisanie oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, a także pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu. Dodatkowe uprawnienia możliwe są do zdobycia za sprawą uczestnictwa w odpowiednich kursach, studiach podyplomowych, szkoleniach lub po zdaniu wymaganych egzaminów.

Miejsca i stanowiska pracy

Absolwent obszaru studiów Psychologia biznesu zdobędzie wszechstronne przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu psychologii, marketingu i zarządzania niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w nowoczesnej firmie.

Istnieje możliwość zatrudnienia:

w agencjach reklamy i Public Relations
w działach personalnych, marketingu, Human Resources
prowadzenie działalności szkoleniowej i konsultingowej lub zatrudnienie w tego rodzaju firmach
w obszarze doradztwa kariery w instytucjach rynku pracy (centrach kariery, centrach informacji zawodowej, urzędach pracy, biurach aktywizacji bezrobotnych, akademickich biurach karier)
w jednostkach samorządowych i administracji publicznej
jako profesjonalni „head hunters” - praca w firmach doboru i selekcji pracowników
jako doradcy wizerunkowi dla osób znaczących, polityków.

Ścieżki kariery

Kariera może być rozwijana w kierunku wybranym przez studenta, w zależności od ukończonego kierunku studiów: zarządzania, pedagogiki lub socjologii.

Uzupełnienie wykształcenia

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent/absolwentka może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na dowolnie wybranym kierunku z obszaru nauk humanistycznych i społecznych na uczelniach polskich i zagranicznych.

 

Rekomendowane studia podyplomowe:

 • Negocjacje i mediacje
 • Biznes i Zarządzanie
 • Akademia Trenera Biznesu
 • Coaching
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Kadry i Płace

Rekomendowane specjalizacje

 • Negocjacje i mediacje
 • Badanie rynku i opinii publicznej

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12375 zł325 zł375 zł
10430 zł370 zł430 zł505 zł
41 050 zł900 zł1 050 zł1 225 zł
22 050 zł1 775 zł2 050 zł2 400 zł
13 900 zł3 400 zł3 900 zł4 600 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12375 zł325 zł375 zł
10430 zł370 zł430 zł505 zł
41 050 zł900 zł1 050 zł1 225 zł
22 050 zł1 775 zł2 050 zł2 400 zł
13 900 zł3 400 zł3 900 zł4 600 zł