Kryminologia

licencjackie6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia


Celem obszaru studiów w zakresie kryminologii jest wyposażenie studentów w szeroką i rzetelną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu: kryminologii, probacji, wiktymologii, profilaktyki kryminologicznej, prawa, metodyki resocjalizacji, resocjalizacji w środowisku otwartym, metodyki pracy kuratora sądowego, readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej oraz pomocy następczej. Tym samym absolwenci podejmujący studia w obszarze Kryminologii będą przygotowani do pracy w służbach i urzędach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości, w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne oraz ochrony osób i mienia, w instytucjach świadczących usługi kryminalistyczne itp.
Studia przyczynią się do stworzenia wykwalifikowanej kadry posiadającej wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań w zakresie zapobiegania, wykrywania oraz zwalczania przestępczości a także oddziaływania wobec sprawców przestępstw.
 

Program studiów

Studia I stopnia w zakresie Kryminologii pozwalają na przygotowanie kadr do prowadzenia działalności w zakresie profilaktyki kryminologicznej i resocjalizacji w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych oraz w np. w zawodzie kuratora sądowego (zawodowego lub społecznego) pedagoga podwórkowego. Absolwenci dzięki interdyscyplinarnemu przygotowaniu podejmować mogą pracę zarówno w instytucjach zajmujących się ściganiem przestępstw jak i obszarach powiązanych z działalnością wychowawczą, resocjalizacyjną, penitencjarną prewencyjną i profilaktyczną, co sytuuje wiedzę i kompetencje absolwentów w szeroko ujętym wymiarze pedagogicznym, a w szczególności w jej subdyscyplinach.

Wiedza

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu kryminologii i pedagogiki resocjalizacyjnej, w szczególności dotyczącą zróżnicowanych postaci niedostosowania i potrafią ją wykorzystać w celu zrozumienia problemów tych osób i możliwości resocjalizacji. Ponadto posiadają wiedzę dotyczącą funkcjonowania różnych instytucji zajmujących  się organizowaniem profilaktyki kryminalnej w resortach sprawiedliwości, spraw wewnętrznych. Znają różne teorie pozwalające na poznanie i właściwe diagnozowanie źródeł oraz metod zachowań przestępczych.

Studia zapewnią wiedzę z zakresu:

 • metod działań przestępczych oraz ocena ryzyka popełnienia przestępstw,
 • sposobów eliminowania zjawisk mogących prowadzić do rozwoju przestępczości,
 • techniki kryminalistycznej,
 • taktyki i strategii działania po ujawnieniu przestępstwa.
 • zapobiegania zachowaniom przestępczym
 • oddziaływań resocjalizacyjnych i penitencjarnych adresowanych do sprawców przestępstw

Umiejętności

Absolwenci studiów w obszarze Kryminologia potrafią dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych oraz patologicznych, wyciągać wnioski dotyczące ich możliwych aspektów etiologicznych jak sposobów przeciwdziałania i ograniczania tych zjawisk. Potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu analizowania i interpretowania sytuacji problemowych i kryminogennych dla programowania działań resocjalizacyjnych w placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych i penitencjarnych. Absolwenci nabywają umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu zachowań ludzkich oraz motywów ich działania dla diagnozowania i prognozowania zachowań kryminalnych a także podejmowania wobec nich adekwatnych działań mieszczących się w obszarze resocjalizacji i prewencji.

Języki obce

Absolwenci w trakcie studiów uzyskują także kompetencje w zakresie języków obcych. Nauka języka obcego odbywa się w oparciu o nowoczesne metody nauczania (laboratoria językowe, konwersatoria itp.) oraz w zakresie słownictwa branżowego (nauk społecznych). Znajomość języków obcych poszerza kompetencje zawodowe, stwarzając szanse do uczestnictwa w realizowanych już projektach międzynarodowych, tworzenia nowych przedsięwzięć, a także do podjęcia pracy za granicą.

Umiędzynarodowienie studiów

Uczelnia w ramach podpisanych umów i porozumień stwarza okazję do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych ze specjalistami z zagranicy (w języku angielskim). Są też możliwe wyjazdy w ramach programu Erasmus Plus, a także udział w realizowanych projektach międzynarodowych.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty specyficzne dla obszaru Kryminologia 

 • Kryminalistyka
 • Kryminologia
 • Patologie społeczne
 • Problematyka metod przestępczych
 • Problematyka metod śledczych
 • Podstawy prawa karnego
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Instytucje resocjalizacyjne
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Metodyka resocjalizacyjna

Przygotowanie praktyczne


Zgodnie z wyznaczonymi standardami kształcenia wyższe studia zawodowe kładą szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne absolwentów. Cel ten realizowany jest poprzez prowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich z doświadczeniem w danej branży, spotkania z ekspertami, organizacją wydarzeń branżowych, konferencji w których uczestniczą studenci a także poprzez możliwość certyfikowania określonych kompetencji. Praktycznego przygotowania do zawodu dostarczają ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne oraz obligatoryjne praktyki zawodowe w służbach i urzędach, które w zakresie swoich       obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości. Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

Praktyki i staże

CEL
Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich wstępnych doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem pogłębienia przede wszystkim umiejętności ale także wiedzy i kompetencji społecznych.

WYMIAR
Studenci w toku kształcenia odbywają praktyki:
- Praktykę - kompetencje pracownicze, realizowaną do końca I roku studiów, uzyskując min. 6 punktów ECTS;
- Praktykę branżową, realizowaną w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskując min. 12 punktów ECTS.
Część praktyk może odbywać się w sposób zdalny lub projektowy.

MIEJSCA
Miejsca odbywania praktyk: w służbach i urzędach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości (Policja, Służba celna, Służba Więzienna, Urząd Kontroli Skarbowej, Straż Graniczna, etc.) oraz placówkach wychowawczych (zajmujących się w szczególności młodzieżą przejawiającą trudności wychowawcze) resocjalizacyjnych i penitencjarnych.

PRAKTYKI NADPROGRAMOWE
Studenci mają także możliwość odbywać obligatoryjne lub fakultatywne międzynarodowe praktyki w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

Zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich z tytułami naukowymi, ale również przez praktyków – osoby posiadające głębokie doświadczenie zawodowe w proponowanym obszarze studiów (pracowników Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, funkcjonariuszy Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Sądów, Prokuratury, Urzędów Kontroli Skarbowej, detektywów)

Szkolenia i certyfikaty

Sugerowane szkolenia to:

 • szkolenie z zakresu technik detektywistycznych; 
 • szkolenie z zakresu ochrony osób i mienia; 

 

Dodatkowe kompetencje

Absolwenci kryminologii  nabywają kompetencje w zakresie diagnozowania u osób dorosłych i nieletnich przejawów zachowań agresywnych, paraprzestępczych i dewiacyjnych. Nabywają umiejętności podejmowania działań w środowisku otwartym, prowadzenia mediacji i inicjowania działań resocjalizacyjnych. Mogą uzyskać kompetencje w zakresie interwencji kryzysowej, co wiąże się także z umiejętnością rozpoznawania sytuacji zagrożenia i przeciwdziałania im. Absolwenci zdobywają także wiedzę dotyczącą tworzenia programów resocjalizacyjnych.  

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci tej specjalności mają do wyboru bogatą ofertę zatrudnienia w służbach i urzędach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości, m.in. Policja, ABW, Straż Graniczna, Urząd Celny, Urząd Kontroli Skarbowej, sądy, prokuratury (w tym aplikanci), a ponadto: agencje ochrony, agencje detektywistyczne; w placówkach  prewencyjnych, administracji samorządowej, stowarzyszeniach, fundacjach.
 

Uprawnienia zawodowe

Ukończenie studiów, czyli uzyskanie pozytywnej oceny z ustnego egzaminu dyplomowego po wcześniejszym zdobyciu zaliczenia z wszystkich wymaganych przedmiotów, wiązać się będzie z uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów ECTS, a tym samym z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku pedagogika, na obszarze kryminologia.

Miejsca i stanowiska pracy


Studia dają możliwość podjęcia pracy w charakterze:

 • funkcjonariusza policji wykonującego zadania z zakresu profilaktyki i resocjalizacji np. dzielnicowy
 • funkcjonariusza służb prewencyjnych
 • funkcjonariusza służb śledczo – dochodzeniowych
 • funkcjonariusza policji pełniącego rolę wychowawcy lub instruktora w policyjnych izbach dziecka
 • funkcjonariusza policji do działań prewencyjnych w szeroko pojętej polityce zapobiegania przestępczości ekonomicznej, gospodarczej, finansowej, przestępczości agresywnej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zapobiegania nowych form przestępczości np. terrorystycznej, drogowej i ekologicznej
 • pracownika organów samorządowych w zakresie organizacji lokalnych strategii przeciwdziałania różnym zjawiskom patologii społecznej – agresji szkolnej, agresji dzieci i młodzieży w obszarach publicznych, alkoholizmowi, narkomanii, przestępczości, nieposzanowania prawa
 • specjalisty w zakresie profilaktyki i resocjalizacji w środowisku otwartym - pedagoga ulicy, psychologa podwórkowego.
 • wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, penitencjarnych (zakłady poprawcze, karne)
 • wychowawcy w hostelach, mieszkaniach usamodzielnienia
 • wychowawcy w placówkach interwencyjnych, wielofunkcyjnych i socjalizacyjnych
 • asystenta rodzinnego, koordynatora rodzin zastępczych

Ścieżki kariery

Absolwenci po ukończeniu studiów mają możliwość podjęcia pracy na stanowiskach funkcjonariuszy policji i służb z obszaru kryminologii, w instytucjach o charakterze resocjalizacyjnym i przeciwdziałającym przemocy.

Uzupełnienie wykształcenia

- studia II stopnia w zakresie resocjalizacji, kryminologii
- Studia Podyplomowe WSG z zakresu „Akademia Bezpieczeństwa”, „Zarządzanie Kryzysowe”, „Edukacja dla bezpieczeństwa” 

 

Rekomendowane specjalizacje

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł