Animacja kultury z arteterapią

licencjackie6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Animacja kultury oraz szeroko pojęte terapeutyczne i profilaktyczne oddziaływanie sztuki stanowią wyzwanie w kontekście zmian kulturowych i potrzeb współczesnego człowieka. Uczestnictwo w kulturze aktywizuje ludzi żyjących w coraz szybszym tempie, skłaniając do podejmowania działań o charakterze rozwojowym. Obszar studiów Animacja kultury z arteterapią został zaprojektowany dla osób poszukujących możliwości rozwijania drogi zawodowej w sektorze kultury, w branżach związanych z animacją, edukacją i arteterapią. Naszym celem jest wykształcenie kompetentnych ekspertów i profesjonalistów w dziedzinie o istotnym znaczeniu społecznym, jednak podstawowym celem kształcenia jest wyjście naprzeciw nowym możliwościom, jakie daje obecnie rynek pracy. Nasz absolwent będzie się na nim wyróżniał wrażliwością i intuicją, czyli cechami wspierającymi profesjonalizm, wysokim poziomem interdyscyplinarnej wiedzy oraz doświadczeniem zdobytym podczas praktyk i warsztatów.

Studia w ramach obszaru Animacja kultury z arteterapią mają stanowić nową formę zdobywania wiedzy, szczególnie atrakcyjną dla kandydatów o szerokich zainteresowaniach oraz zapewnić zdobycie doświadczenia i konkretnych umiejętności praktycznych warunkujących aktywne i świadome podejmowanie wyborów zawodowych. Praktyka zawodowa animatora i arteterapeuty wymaga wiedzy w zakresie współczesnej edukacji kulturalnej, specyfiki uczestnictwa w kulturze oraz umiejętności organizacyjnych opartych na najnowszych strategiach realizowanych w tych dziedzinach. Zdobycie tych kompetencji zapewnia nowocześnie realizowany program studiów zorientowany na działania projektowe o charakterze instytucjonalnym bądź pozainstytucjonalnym skierowane do różnych grup odbiorców.

Naszym celem jest wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania sztuki i kultury w kontekście animacyjnym, edukacyjnym i terapeutycznym w różnego typu sytuacjach społecznych. Program studiów ma charakter interdyscyplinarnego treningu, dającego możliwość rozwoju osobistego oraz zdobycia umiejętności instruktorskich z dziedziny ekspresji twórczej przez teatr, taniec, muzykę, obraz, tekst i inne media artystyczne. Student zdobędzie wiedzę i doświadczenie z zakresu animacji kultury, będącej obszarem działań wspomagających partycypację w życiu kulturalnym i społecznym oraz arteterapii rozumianej jako interdyscyplinarna dziedzina posługująca się różnymi środkami i wytworami kultury. 

Program studiów

Wiedza

Obszar studiów Animacja kultury z arteterapią dotyczy wielu aspektów życia społecznego. Wiedza z tego zakresu ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje zarówno problematykę związaną z rolą kultury w przestrzeni społecznej, jak i samą kulturą i sztuką jako obszarami działań twórczych. Absolwenci zdobędą wiedzę na temat społecznego znaczenia uczestnictwa w kulturze oraz terapeutycznego oddziaływania wytworów kultury i możliwości indywidualnego rozwoju poprzez sztukę, zapoznają się także z różnymi formami praktyki artystycznej oraz sposobami jej wykorzystanie w praktyce społecznej. Kończąc obszar studiów Animacja kultury z arteterapią, na kierunku pedagogika, jego absolwent zostanie także wyposażony również w wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia kultury w wychowaniu jednostki. Przekazana w toku studiów wiedza dotyczyła będzie również znaczenia arteterapii w pracy z jednostkami dysfunkcyjnymi co jest niewątpliwym atutem inerdyscyplinarności kształcenia. 

Umiejętności

Absolwenci zdobędą umiejętności praktyczne dotyczące stosowania sztuki w pracy z grupami szkolnymi, edukacji, praktyce społecznej. Nabędą i rozwiną umiejętności instruktorskie, interpersonalne i psychospołeczne, pozwalające na inicjowanie i współtworzenie oraz realizację programów i projektów społeczno-artystycznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Studia w ramach obszaru Animacja kultury z arteterapią umożliwią zdobycie wielorakich umiejętności związanych z animacją kultury w różnych warunkach i dla różnych typów odbiorców, m.in. dotyczących planowania, przygotowania i prowadzenia zajęć animacyjnych oraz umiejętności w zakresie praktyki arteterapeutycznej. 

Języki obce

Studia pierwszego stopnia wyposażają absolwenta w kompetencje językowe na poziomie B2. Wykorzystywane w dydaktyce nowoczesne i aktywne metody kształcenia (specjalistyczne laboratorium językowe, uzupełnianie zajęć z lektorem ćwiczeniami realizowanymi poprzez platformę e-learningową „e-WSG”), a także możliwości posługiwania się językiem obcym w trakcie kontaktów z zagranicznymi wykładowcami oraz studentami, w tym w ramach programu Erasmus+ sprawią, że absolwent będzie wykazywał się znajomością wybranego języka obcego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację z uwzględnieniem słownictwa branżowego. Preferowany jest j. angielski, istnieje także możliwość nauki języka niemieckiego i rosyjskiego. 

Umiędzynarodowienie studiów

Wyższa Szkoła Gospodarki współpracuje z kilkoma uczelniami zagranicznymi. Studenci mogą kontynuować kształcenie na terenie Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus. Ponadto system punktacji ECTS umożliwia wyjazdy do ośrodków zagranicznych. Wszelkie kontakty w tym zakresie umożliwiają i ułatwiają takie instytucje WSG jak Centrum Współpracy z Zagranicą czy Biuro Praktyk Zawodowych. W trakcie studiów studenci mają także możliwość skorzystania z bogatej oferty wykładów w językach obcych oraz wyjazdów zagranicznych.

Wykaz przedmiotów

Lista wybranych przedmiotów właściwych dla Obszaru Studiów

 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Wspomaganie rozwoju człowieka przez kulturę i edukację
 • Edukacja kulturalna i medialna
 • Teoria i praktyka organizacji zajęć kulturalno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • Kulturowy potencjał regionu
 • Wybrane problemy kultury popularnej
 • Projekt animacyjny kulturalno-oświatowy
 • Projekty edukacyjne – praca fundacji i organizacji pozarządowych
 • Wstęp do arteterapii
 • Warsztat arteterapeutyczny – sztuki wizualne
 • Warsztat arteterapeutyczny - muzykoterapia, choreoterapia
 • Warsztat arteterapeutyczny – biblioterapia, filmoterapia
 • Psychologia twórczości z elementami treningu kreatywności
 • Metody i szkoły psychoterapii
 • Psychospołeczne aspekty uczestnictwa w kulturze
 • Edukacja artystyczna zróżnicowanych grup wiekowych
 • Projektowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych
 • Warsztaty twórczości i kreatywności
 • Aktywizacja grup międzypokoleniowych
 • Metoda projektu w pracy animatora kultury i arteterapeuty

Przygotowanie praktyczne

Praktyki i staże

Studenci odbywają praktyki i staże zawodowe w placówkach kulturalnych, terapeutycznych, opiekuńczych, fundacjach i stowarzyszeniach, których działalność obejmuje edukację kulturalną lub terapię przez sztukę (zajęcia z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi i seniorami), np. Uniwersytet Trzeciego Wieku lub w poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy warsztatach terapii zajęciowej np. Uniwersytet Rodzinny przy WSG, Warsztat Terapii Zajęciowej „Modrzew” przy Lidze Kobiet Polskich w Bydgoszczy, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Akademicka Przestrzeń Kulturalna przy WSG w Bydgoszczy.  

Zajęcia eksperckie

Dla zajęć obszarowych przewidziano przede wszystkim praktyczne formy realizacji. Aplikacyjność studiów zwiększy się także poprzez kontakty z partnerami zewnętrznymi i wykorzystanie systemu współpracy z Akademicką Przestrzenia Kulturalną, Generatorem Kultury i Inicjatorem Społecznym.

Zajęcia na studiach prowadzone są w interaktywnej formie: ćwiczeń, treningów, warsztatów, symulacji, studium przypadku, wykładów multimedialnych. Wykładowcy dobrani są wyłącznie spośród specjalistów posiadających wieloletnią praktykę w domenie twórczego działania w pracy z ludźmi. Zespół reprezentują specjaliści następujących dziedzin: nauki humanistyczne i społeczne, takie jak: socjologia, pedagogika, psychologia czy kulturoznawstwo. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich zajęć.

Szkolenia i certyfikaty

Bogata oferta studiów podyplomowych i szkoleń umożliwia studentom dalsze kształcenie. Warto zwrócić uwagę na propozycje z zakresu pozyskiwania i obsługi funduszy europejskich, komunikacji interpersonalnej, negocjacji w biznesie, teorii organizacji i zarządzania, ABC przedsiębiorczości, etyki w biznesie oraz różnego rodzaju szkoleń i kursów językowych.

Program studiów odpowiada wymogom ubiegania się o certyfikat arteterapeuty nadawany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich. Studenci mają możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich po zaliczeniu zajęć w ramach cyklu pedagogicznego.

Perspektywy zatrudnienia

Uprawnienia zawodowe

Ukończenie studiów, tj. zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów potwierdzone uzyskaniem właściwej liczby punktów ECTS oraz właściwej średniej, napisanie oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy seminaryjnej dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Dodatkowe uprawnienia (np. nauczycielskie) są możliwe do zdobycia za sprawą uczestnictwa w odpowiednich kursach, studiach podyplomowych, szkoleniach lub po zdaniu wymaganych egzaminów.

Miejsca i stanowiska pracy

 • publiczne i niepubliczne centra kulturalno-rozrywkowe
 • instytucje, fundacje, organizacje społeczne i podmioty gospodarcze o profilu usługowym zorientowanym na promocję aktywności kulturalnej i autoedukacyjnej
 • instytucje systemu oświaty, placówkach wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych
 • instytucje administracji rządowej i samorządowej (stanowiska odpowiedzialne za rozwój edukacji kulturalnej)
 • instytucje promocji zdrowia i wspomagania kondycji psychofizycznej (ośrodki rekreacji i sportu, ośrodki lecznicze, rehabilitacyjne, sanatoria, uzdrowiska itp.)
 • placówki wychowawcze, opiekuńcze i terapeutyczne
 • instytucje kultury o profilu edukacyjnym
 • instytucje, fundacje i organizacje społeczne zajmujące się promocją sztuki i edukacją artystyczną
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • domy dziennego pobytu dla seniorów
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • agencje eventowe
 • organizacje pozarządowe
 • animator/animatorka w dowolnej placówce dydaktyczno-wychowawczej,
 • animator dziecięcy
 • show animator – prowadzenie imprez rozrywkowych
 • animator kultury
 • edukator społeczny
 • organizator wydarzeń o charakterze kulturalno-rekreacyjnym
 • promotor aktywności kulturalno-rekreacyjnej
 • samodzielna działalność usługowa w zakresie promocji i animacji oraz arteterapii

Ścieżki kariery

Rynek pracy w zakresie animacji kultury i arteterapii rozwija się w Polsce dopiero od kilku lat. Do niedawna animator kultury mógł liczyć na zatrudnienie przede wszystkim w ośrodkach dydaktyczno-wychowawczych, domach kultury, bądź w branży turystycznej. Dzisiaj jednak animacja staje się również formą reklamy, po którą coraz częściej sięgają firmy czy centra handlowe. Zwiększa się także zapotrzebowanie na profesjonalne usługi z zakresu arteterapii, zwłaszcza w kontekście profilaktyki społecznej i treningu twórczości.

Nasi absolwenci będą przygotowani do pracy w instytucjach kulturalno-edukacyjnych i oświatowych, takich jak: galerie sztuki, domy kultury, ogniska plastyczne oraz placówkach wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, których działalność obejmuje edukacją plastyczną lub terapię przez sztukę (zajęcia z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi intelektualnej i seniorami).

Uzupełnienie wykształcenia

Dla studentów obszaru Animacja kultury z arteterapią w szczególności zaleca się korzystanie z oferty związanej z kształceniem w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy europejskich, komunikacji interpersonalnej oraz różnego rodzaju szkoleń i kursów językowych. Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień za sprawą uczestnictwa w odpowiednich kursach, studiach podyplomowych, szkoleniach lub po zdaniu wymaganych egzaminów. 

Uczelnia umożliwia dalszą edukacją na studiach magisterskich na kierunku Pedagogika (obszar Pedagogika kreatywności - w przygotowaniu) bądź na wielu kierunkach studiów podyplomowych z zakresu kultury i sztuki oraz pedagogiki. Doskonałym uzupełnieniem wykształcenia są także kursy, szkolenia i warsztaty  prowadzone w ramach Bydgoskiej Akademii Fotografii, Akademii Kreatywności, Niepublicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego WSG.

Rekomendowane specjalizacje

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł