Opieka nad dzieckiem

licencjackie6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem kształcenia na obszarze „Opieka nad dzieckiem” jest wykształcenie następujących kompetencji:

 • Znajomość prawidłowego rozwoju dziecka na kolejnych etapach życia;
 • Rozpoznawanie oraz formułowanie problemów i potrzeb bio-psycho-społecznych dziecka;
 • Wspieranie dziecka w rozpoznanych problemach;
 • Umiejętność nawiązywania współpracy na rzecz dziecka z jego rodzicami/opiekunami;
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania z innymi instytucjami/specjalistami; środowiskiem lokalnym w celu jak najlepiej przebiegającego procesu opiekuńczo-edukacyjnego;
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod oraz technik pracy;
 • Planowanie oraz dokumentowanie pracy opiekuńczo-edukacyjnej.

Program studiów

Studia  „Opieka nad dzieckiem” realizowane są na kierunku Pedagogika.

Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka. Obszar „Opieka nad dzieckiem” skupia się nie tylko nad prawidłowo organizowanym procesem wychowawczo-edukacyjnym, ale także na szeroko rozumianej opiece nad dzieckiem, zapewnieniem bezpiecznych, higienicznych warunków pobytu dziecka w placówce.

Ogólny charakter tej dyscypliny wywodzi się przede wszystkim z trzech podstawowych pojęć jakimi są: opieka, wychowanie przez opiekę oraz wychowanie opiekuńcze.

Wiedza

Rodzaj i zakres wiedzy:

 • Wiedza dotycząca zasad prawidłowo sprawowanej opieki nad dziećmi wynikająca z przepisów prawnych;
 • Znajomość metod poznawania dzieci, nawiązywania z nimi relacji sprzyjających dalszej opiece i edukacji;
 • Wiedza na temat nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci oraz ich środowiskiem lokalnym w procesie opiekuńczo-edukacyjnym;
 • Wiedza dotycząca znajomości prawidłowego rozwoju dziecka na kolejnych etapach życia;
 • Znajomość metod pracy oraz sposobów organizowania sytuacji opiekuńczo-edukacyjnej sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dziecka;
 • Znajomość zasad BHP związanych z jak najlepiej sprawowaną opieką nad dziećmi.

Umiejętności

Kształtowanie umiejętności w tym umiejętności zawodowe oraz umiejętności miękkie:

 • Umiejętności  formułowania celów opiekuńczo-edukacyjnych;
 • Umiejętności rozpoznawania problemów oraz potrzeb dziecka;
 • Umiejętności kreowania przedmiotowego oraz społecznego środowiska rozwoju dziecka;
 • Umiejętności diagnozowania poziomu rozwoju dzieci oraz właściwego doboru metod pracy;
 • Umiejętności planowania i dokumentowania rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach;
 • Umiejętności wykorzystania zabawy jako podstawowej aktywności dziecka;
 • Umiejętności poszukiwania oraz stosowania nowatorskich metod pracy  z dziećmi;
 • Umiejętności ewaluacji pracy, oceny postępów dzieci;
 • Umiejętności z zakresu kompetencji społecznych (w tym aktywnego słuchania, znajomości barier w komunikacji,  rozwiązywania konfliktów, negocjowania, asertywności, udzielania słusznej krytyki, prowadzenia rozmowy z rodzicami);
 • Umiejętności samodoskonalenia zawodowego.

Języki obce

Absolwenci w trakcie studiów uzyskują także kompetencje w zakresie języków obcych. Nauka języka obcego odbywa się w oparciu o nowoczesne metody nauczania (laboratoria językowe, konwersatoria itp.) oraz w zakresie słownictwa branżowego (nauk społecznych). Znajomość języków obcych poszerza kompetencje zawodowe, stwarzając szanse do uczestnictwa w realizowanych już projektach międzynarodowych, tworzenia nowych przedsięwzięć, a także do podjęcia pracy za granicą.

Umiędzynarodowienie studiów

Uczelnia w ramach podpisanych umów i porozumień stwarza studentom okazję do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych ze specjalistami z zagranicy (w języku angielskim). Są też możliwe wyjazdy w ramach programu Erasmus, a także udział w realizowanych projektach międzynarodowych (dla najlepszych, wyróżniających się studentów).

Wykaz przedmiotów

 • Świat społeczny dziecka
 • Warsztat pracy z dzieckiem
 • Rozwijanie kompetencji poznawczych i komunikacyjnych dziecka
 • Podstawy pedagogiki zabawy
 • Podstawy integracji sensorycznej
 • Aktywizowanie twórczości dziecka (zajęcia z elementami arteterapii)
 • Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Wczesna interwencja z profilaktyką zaburzeń rozwojowych dziecka
 • Współpraca z instytucjami pomocy i wsparcia dziecka
 • Wspieranie środowiska rodzinnego dziecka
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna małego dziecka
 • Żywienie i odżywianie małych dzieci
 • Prawa dziecka i ich przestrzeganie
 • Odpowiedzialność prawna opiekuna

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez: prowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich z doświadczeniem w danej branży, spotkania z ekspertami, organizacją wydarzeń branżowych, możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia warsztatowe, gry symulacyjne oraz obligatoryjne praktyki zawodowe.
W celu osiągnięcia lepszego przygotowania zawodowego, przewidziano w toku kształcenia wizyty studyjne w najlepszych placówkach w regionie oraz odbycie przez studenta praktyk w wybranej przez siebie instytucji. Dodatkowo Uczelnia stwarza możliwości bezpośredniej praktyki i pracy z dziećmi dzięki funkcjonującym na jej terenie jednostkom, np. Uniwersytet Rodzinny, Żłobek oraz Przedszkole Akademickie WSG.

OPIEKA    

Realizację praktyk nadzorują: Koordynator ds. kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawiązaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga również Biuro Kształcenia Praktycznego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE A ZALICZENIE PRAKTYK

Osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują możliwość  zaliczenia efektów kształcenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego.

Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

Praktyki i staże

CEL

Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

LICZBA PUNKTÓW ECTS

Studenci w toku kształcenia odbywają praktyki:
- praktykę „Kompetencje pracownicze” realizowaną do końca I roku studiów, uzyskując min. 6 punktów ECTS;
- praktykę branżową, realizowaną w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskując min. 12 punktów ECTS.

Część praktyk może odbywać się w sposób zdalny lub projektowy.

MIEJSCA

Miejscem odbywania praktyk są:

 • publiczne oraz niepubliczne żłobki;
 • Kluby Dziecięce;
 • publiczne oraz niepubliczne przedszkola;
 • organizacje pozarządowe,  prowadzące zajęcia dla dzieci;
 • świetlice socjoterapeutyczne;
 • inne niepubliczne centra opieki nad dzieckiem.

PRAKTYKI NADPROGRAMOWE

Studenci mają także możliwość odbycia obligatoryjnych lub nadprogramowych międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

W ramach studiowanego obszaru zajęcia realizowane są zarówno przez teoretyków, jak i praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi różnymi metodami. Część zajęć na studiach odbywa się na terenie Żłobka Akademickiego WSG.

Szkolenia i certyfikaty

Absolwenci mogą poszerzać swoją wiedzę, kończąc szereg różnorodnych szkoleń zakończonych certyfikatami, a wśród nich:

 • Kurs dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Kurs wychowawcy kolonijnego;
 • Kurs Pierwsza Pomoc Przedmedyczna;
 • Szkolenie z Komunikacji Interpersonalnej;
 • Media w Rodzinie;
 • Rozwijanie kompetencji społecznych u dzieci;
 • Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem;
 • Warsztaty kompetencji osobistych.

Perspektywy zatrudnienia

Uprawnienia zawodowe

Absolwent zdobywa uprawnienia do pracy z dziećmi w różnym wieku. Praca dotyczy zarówno sprawowania opieki nad dziećmi (czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych), zapewnienia im bezpieczeństwa, jak i prowadzenia zajęć edukacyjnych. Absolwent potrafi opracować i prowadzić odpowiednią dokumentację, w tym konstruuje plan pracy oraz konspekty zajęć. Zna metody pracy z dziećmi, potrafi w oparciu o rozpoznane potrzeby i problemy dzieci zaplanować pracę edukacyjną. Dodatkowo potrafi efektywne nawiązywać współpracę z rodzicami/opiekunami dziecka oraz środowiskiem lokalnym.

Miejsca i stanowiska pracy

Ścieżki kariery

Absolwent po ukończeniu studiów może dalej rozwijać się, planując indywidualnie swoją karierę zawodową zarówno z sektorze publicznym, jak i niepublicznym.

Uzupełnienie wykształcenia

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent może poszerzać swoje kompetencje oraz wiedzę podejmując studia II stopnia, III stopnia oraz studia podyplomowe. Dodatkowo absolwent może ukończyć szereg kursów oraz szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności praktyczne, ukończone certyfikatami. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent może poszerzać swoje kompetencje oraz wiedzę podejmując studia II stopnia, III stopnia oraz studia podyplomowe. Dodatkowo absolwent może ukończyć szereg kursów oraz szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności praktyczne, ukończone certyfikatami.

Rekomendowane specjalizacje

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł