Usługi społeczne

magisterskie4 SEMESTRY

Cele kształcenia

Celem kształcenia studentów na obszarze Usługi społeczne jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie do sprawnego wykonywania obowiązków pracownika w szeroko rozumianych placówkach/instytucjach usług społecznych. W trakcie studiów przede wszystkim rozwijana będzie wiedza o specyfice nauk pedagogicznych, jak również o instytucjach społecznych w odniesieniu do konkretnych struktur społecznych.

Studenci nauczą się rozpoznawać i diagnozować style życia i modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych oraz rekreacyjnych. Poprzez ćwiczenia, warsztaty i praktyki studenci będą wzbogacać swoje umiejętności i doświadczenia, których znajomość jest niezbędna do wykonywania pracy zawodowej. Studenci zdobędą wiedzę związaną z bezpieczną higieną pracy w instytucjach, z którymi wiążą swoją przyszłość zawodową. Podczas studiów magisterskich studenci nauczą się poprawnej weryfikacji własnych hipotez badawczych.

Obszar kształcenia, jakimi są usługi społeczne, za szczególny cel stawia sobie wykształcenie u studentów postawy zdrowego i aktywnego trybu życia (w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznej) przy jednoczesnej umiejętności promocji takich zachowań wśród społeczeństwa. Przyczynić się ma do tego zdobyta umiejętność związana z modyfikacją i kreowaniem nowych form aktywności fizycznych dostosowanych do grup środowiskowych. Poprzez permanentny kontakt studentów z ludźmi, studenci doskonalić będą umiejętności ułatwiające poprawną organizację uczenia się przy jednoczesnym inspirowaniu innych ludzi do działania w zakresie rozwoju osobistego. Istotnym celem jest także nabycie kompetencji niezbędnych do przygotowania projektów społecznych oraz ocena wielowymiarowych skutków społecznych planowanych działalności społecznych.

Obszar usługi społeczne stanowi szczególnie atrakcyjną formę zdobywania wiedzy dla kandydatów o szerokich zainteresowaniach, dlatego też ułatwia zdobywanie doświadczenia i umiejętności praktycznych warunkujących aktywne i świadome podejmowanie wyborów zawodowych. Praktyka zawodowa wymaga wiedzy z zakresu edukacji oraz kompetencji organizatorskich uwzględniających najnowsze trendy panujące w usługach społecznych.

Program studiów

Obszar Usługi społeczne, ze względu na dokonujące się zmiany i rosnące potrzeby współczesnego człowieka, stanowi od kilku lat duże wyzwanie. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na rynku zawodowym, związane z rosnącą liczbą instytucji świadczących usługi dla społeczeństwa, to właśnie Wyższa Szkoła Gospodarki zdecydowała się prowadzić kształcenie kadr w tym kierunku. Ze względu na wzrost liczby dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami oraz niepełnosprawnościami istnieje silny związek obszaru z kierunkiem studiów, jakim jest pedagogika. Istnieje tym samym silne powiązanie sektora instytucji świadczących usługi społeczne z placówkami pedagogicznymi, a nawet sektorem prywatnym i pozarządowym.

Wiedza

Absolwent obszaru usługi społeczne posiadać będzie rozszerzoną wiedzę i znajomość terminologii związanej z naukami społecznymi i humanistycznymi, takimi jak pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie czy socjologia. Ze względu na silny związek obszaru usługi społeczne z wiodącym kierunkiem, jakim jest pedagogika, absolwenci będą posiadać uporządkowaną wiedzę związaną z jej głównymi obszarami, nurtami, strategiami, systemami kulturowymi, jak również z głównymi szkołami oraz z metodami i technikami badawczymi w obarze nauk pedagogicznych. Dysponować będą jednocześnie wiedzą praktyczną na temat jej poprawnego wykorzystania w dyscyplinach pokrewnych, z którymi zetkną się w swojej przyszłej pracy zawodowej.

W toku edukacji studenci uzyskają wiedzę dotyczącą faz rozwoju człowieka na każdym etapie życia. Tym samym również, absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę związaną z biologicznymi, psychologicznymi, społecznymi podstawami kształcenia, rozwoju i wychowania.

Ze względu na to, że uzyskanie dyplomu z zakresu usług społecznych związane będzie z pracą z ludźmi, absolwenci posiadać będą wiedzą związaną z relacjami społecznymi oraz strukturami społecznym.

Kończąc obszar studiów usługi społeczne, absolwenci będą wyposażeni w wiedzę związaną z uczestnikami poszczególnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych oraz terapeutycznych jak również z priorytetowymi działaniami skierowanymi wobec ich podopiecznych. Dlatego też, zagadnienia, którym poświęci się dużo uwagi w toku kształcenia, związane są ze świadczoną pomocą w tych placówkach. Studenci poznają najważniejsze objawy i przyczyny wybranych zaburzeń, zmian chorobowych a także dysfunkcji społecznych, jak również możliwych sposób rekonwalescencji potrzebujących.

Umiejętności

Absolwent obszaru usługi społeczne posiadać będzie umiejętność poprawnego przetwarzania informacji, diagnozowania i konstruowania poprawnej opinii związanej z obserwowanym zjawiskiem społecznym. Ćwiczenia wyposażą studenta w sprawność doboru techniki i narzędzi badawczych adekwatnych do analizowania określonego faktu społecznego. W toku edukacji studenci nabędą predyspozycje do poprawnego analizowania przyczyn, przebiegu i procesów edukacyjnych.

Realizowane w toku kształcenia praktyki wyposażą studentów w poprawną umiejętność integrowania wiedzy nabytej na wykładach z umiejętnościami i kompetencjami zdobytymi na warsztatach i ćwiczeniach.

Absolwenci obszaru usługi społeczne posiadać będą umiejętności i kompetencje praktyczne związane z dostosowaniem pracy do grupy docelowej w praktyce społecznej i przyszłej karierze zawodowej. Nieoceniona stanie się umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz negocjacji i mediacji.

Języki obce

Umiędzynarodowienie studiów

Uczelnia w ramach podpisanych umów i porozumień stwarza okazję do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych ze specjalistami z zagranicy (w języku angielskim). Są też możliwe wyjazdy w ramach programu Erasmus Plus, a także udział w realizowanych projektach międzynarodowych.

Wykaz przedmiotów

 • Rynek usług społecznych
 • Ekonomia społeczna
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Socjologia
 • Usługi w polityce społecznej
 • Planowanie strategiczne usług społecznych
 • Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 • Tworzenie międzysektorowej współpracy  partnerstw z różnymi interesariuszami
 • Realizacja programów i projektów społecznych
 • Analizy interesariuszy i ryzyka w realizacji usług społecznych
 • Diagnozowanie potrzeb i problemów społecznych w kontekście usług
 • Poszukiwanie środków finansowania usług społecznych
 • Zarządzanie czasem
 • Elementy coachingu
 • Edukacja zdrowotna
 • Działalność pożytku publicznego i wolontariat
 • Projektowanie zajęć ogólnorozwojowych
 • Turystyka i rekreacja
 • Zdrowie publiczne

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z wyznaczonymi standardami kształcenia wyższe studia magisterskie kładą szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne absolwentów. Cel ten realizowany jest poprzez prowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich z doświadczeniem w danej branży, spotkania z ekspertami, organizacją wydarzeń branżowych, konferencji w których uczestniczą studenci, a także poprzez możliwość certyfikowania określonych kompetencji. Praktycznego przygotowania do zawodu dostarczają ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne oraz obligatoryjne praktyki zawodowe w służbach i urzędach, które w zakresie swoich       obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości. Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

Praktyki i staże

CEL
Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich wstępnych doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem pogłębienia przede wszystkim umiejętności ale także wiedzy i kompetencji społecznych.

MIEJSCA

Studenci mogę realizować praktyki w:

w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach, instytucjach społecznych i oświatowych,
w placówkach ochrony zdrowia,
w placówkach kultury, kultury fizycznej oraz rekreacyjnej,
w placówkach resocjalizacyjnych,
w instytucjach naukowo-badawczych ,
w jednostkach organizacyjnych,
w placówkach sanatoryjno-leczniczo-rehabilitacyjnych,
w innych placówkach w których charakter odbywanej przez studenta praktyki będzie zgodny z obszarem kształcenia, jakimi są usługi społeczne (np. placówki świadczące pomoc i opiekę społeczną czy też bezpieczeństwo publiczne)

Miejscami takimi są np.:

Inowrocławska Spółdzielnia Socjalna
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Spółdzielnia Socjalna  „Czakram”
Markowicka Spółdzielnia Socjalna NAZARET
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
Przedszkola
Żłobki
Fundacje
Stowarzyszenia
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

PRAKTYKI NADPROGRAMOWE
Studenci mają także możliwość odbywać obligatoryjne lub fakultatywne międzynarodowe praktyki w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

W trakcie studiów przewidziano zajęcia eksperckie. Prowadzone będą przez znanych i cenionych specjalistów, co z pewnością wpłynie na atrakcyjność i podwyższy rangę kształconego obszaru. Przedmioty prowadzone przez praktyków realizowane będą w formie interaktywnej. Dlatego też, wiedza przekazana przez znanych i cenionych specjalistów posiadających wieloletnią praktykę i doświadczenie z pewnością będzie w przyszłości wykorzystana.

Szkolenia i certyfikaty

W trakcie edukacji student ma możliwość skorzystania ze szkoleń oferowanych przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji, które w szczególności rozwiną wybrane umiejętności. Bogata oferta studiów podyplomowych i szkoleń z pewnością ułatwi studentom dalsze kształcenie  i zdobywanie wielorakich kompetencji, a tym samym wpłynie na lepszą pozycję studenta na rynku zawodowym. Przykładami są następujące kursy:

 • Wychowawca/kierownik w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kierownik wycieczki szkolnej
 • opieka nad dzieckiem do lat 3
 • integracja sensoryczna
 • pierwsza pomoc
 • obsługa klienta
 • komunikacja interpersonalna
 • prawo pracy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Na szczególną uwagę zasługują kursy z zakresu pozyskiwania i obsługi funduszy europejskich oraz kursy językowe.

Perspektywy zatrudnienia

Uprawnienia zawodowe

Ukończenie studiów, czyli uzyskanie pozytywnej oceny z ustnego egzaminu dyplomowego po wcześniejszym zdobyciu zaliczenia z wszystkich wymaganych przedmiotów, wiązać się będzie z uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów ECTS, a tym samym z uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Miejsca i stanowiska pracy

Student ma możliwość zatrudnienia w:

 • placówkach oświatowych i edukacyjnych,
 • placówkach wychowawczych i terapeutycznych,
 • placówkach świadczące pomoc i opiekę społeczną,
 • placówkach zdrowotnych, medycznych, leczniczych,
 • placówkach publicznych i niepublicznych związanych z kulturą, rekreację i rozrywką,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach, fundacjach, organizacjach społecznych i podmiotach gospodarczych o profilu usług społecznych.

Ścieżki kariery

Usługi społeczne na rynku zawodowym w Polsce są zjawiskiem dość innowacyjnym, a z każdym rokiem widoczne jest silne i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Zwiększa się również obszar działań i poziom wymagań i oczekiwań społecznych stawianych specjalistom. Absolwenci obszaru będą zatem przygotowani do pracy w placówkach i instytucjach, których działalność obejmuje szeroko pojęte usługi społeczne.

Uzupełnienie wykształcenia

Studenci kierunku pedagogika mają możliwość skorzystania z oferty związanej z studiami podyplomowymi prowadzonymi przez Wyższą Szkołę Gospodarki. Uczelnia z swojej ofercie prowadzi studia uzupełniające między innymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, dietetyką, fizjoterapią, organizacją pomocy społecznej, opieką nad dzieckiem, pierwszą pomocą, rekreacją, rozwojem osobistym, sportem, turystyką oraz zdrowiem. Wymienione kierunki z pewnością podwyższą wartości zawodową studenta, a jednocześnie pozwolą na znalezienie pracy w specjalistycznych ośrodkach świadczących usługi społeczne.

Rekomendowane specjalizacje