Inżynieria budowy

Inżynieria budowy

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Cele ogólne

Zasadniczym celem kształcenia jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia technicznego do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Absolwenci otrzymują wykształcenie inżynierskie do projektowania i kierowania realizacją obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i specjalnego w zakresie technologii i organizacji wznoszenia obiektów budowlanych, zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, remontów i wzmocnień obiektów istniejących, a także do projektowania i wykonawstwa nieskomplikowanych obiektów drogowych.

Cele szczegółowe

Uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych, kierowania firmami budowlanymi oraz prowadzenia działalności rynkowej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje nowoczesnego menedżera w budownictwie i jest przygotowany do kierowania wszelką działalnością produkcyjną, usługową i handlową w branży budowlanej. Pozna warunki realizacyjne występujące na budowie, a także specyfikę prowadzenia procesów budowlanych. Kształcenie ukierunkowane będzie na wiedze z organizacji robót budowlanych i kierowania procesem inwestycyjnym. Student zapozna się najnowszymi na rynku maszynami, urządzeniami i narzędziami, które są stosowane w budownictwie. Pozna technologie produkcji materiałów i wyrobów budowlanych oraz nowoczesne techniki łączenia poszczególnych elementów podczas wznoszenia obiektów. W ramach kształcenia dokonany zostanie przegląd współczesnych materiałów stosowanych w budownictwie i ich charakterystyka. Celem studiów jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy budowlanej potrzebnej do odpowiedzialnego zarządzania, bezpiecznego eksploatowania, fachowego remontowania, specjalistycznego wzmacniania i profesjonalnego utrzymania obiektów budowlanych.

Wiedza

Wiedza interdyscyplinarna, związana jest z problematyką szeroko rozumianego budownictwa w aspekcie inżynieryjnym, ekonomicznym, społecznym, prawnym. W wymienionym obszarze studiów student ma szczegółową, uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w inżynierskim zakresie:

 • zarządzenia przedsięwzięciem i przedsiębiorstwem budowlanym,
 • organizacji budownictwa i kierowania budową,
 • kosztorysowania robót budowlanych,
 • formułowania i negocjacji kontraktów budowlanych,
 • eksploatacji, remontów i utrzymania obiektów budowlanych,
 • zarządzania i wyceny nieruchomościami,
 • materiałoznawstwa budowlanego,
 • prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi,
 • projektowania składu betonu i zapraw cementowych, właściwości betonu oraz metod badań mieszanek betonowych i betonów, wymagań normowych oraz technologii wykonywania betonu.

Ponadto student w toku nauki uzyska podstawową wiedzę w zakresie:

 • zasad konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, drewnianych, murowanych i ziemnych,
 • wybranych programów komputerowych wspomagających obliczanie i projektowanie konstrukcji (Robot Structural Analysis, RM Win),
 • rysunku technicznego, w tym architektonicznego i budowlanego, a także zasad jego sporządzania z wykorzystaniem CAD (Autocad, Revit),
 • podstawowych prac geodezyjnych w budownictwie,
 • stosowania w budownictwie przepisów prawnych, norm, wytycznych projektowania i eksploatacji obiektów budowlanych,
 • stosowanych materiałów budowlanych oraz zasadach ich pozyskiwania,
 • produkcji wyrobów i elementów budowlanych,
 • technologii betonu,
 • drogowych budowli inżynierskich,
 • budownictwa komunikacyjnego,
 • teorii konstrukcji,
 • mechaniki gruntów i skał,
 • eksploatacji, remontów i utrzymania obiektów budowlanych,
 • zasad fundamentowania obiektów budowlanych,
 • projektowania, budowy i eksploatacji instalacji wewnętrznych w obiektach budowlanych,
 • fizyki budowli,
 • badań termowizyjnych budynków,
 • stosowania norm i normatywów pracy w budownictwie,
 • organizacji i zasadach kierowania budową,
 • technologii robót budowlanych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej,
 • zrównoważonego rozwoju w budownictwie,
 • wpływu inwestycji budowlanych na środowisko.

Umiejętności

Na studiach inżynierskich w obszarze Inżynierii budowlanej student uzyska gruntowne umiejętności w zakresie:

 • doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną,
 • projektowania realizacji przedsięwzięcia budowlanego,
 • sporządzania projektów wykonawczych,
 • kierowania budową i doboru organizacji robót zgodnie z ich technologią,
 • wykonawstwa robót budowlanych,
 • identyfikacji i opisu podstawowych materiałów budowlanych,
 • analizy i kontroli kosztów realizacji procesów budowlanych,
 • kierowania procesem inwestycyjnym zgodnie z  przepisami prawa budowlanego,
 • dokonania odpowiedniego doboru materiałów budowlanych do założonych rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych,
 • projektowania efektywnych energetycznie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, urządzeń technicznych sieci i instalacji zaopatrzenia w nośniki ciepła i zaopatrzenia w wodę obiektów budowlanych,
 • ustalania ogólnych treści kontraktów zgodnie ze specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami budowlanymi.

Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność w zakresie:

 • obsługi pakietu programów komputerowych do obliczeń statycznych i wymiarowania wg Eurokodów i polskich norm (Robot Structural Analysis, RM Win)
 • oceny wyników analizy numerycznej konstrukcji budowlanych,
 • sporządzania elementów dokumentacji projektowej w środowisku wybranych programów CAD 2D i 3D (Autocad, Revit),
 • tworzenia raportów z pomiarów termowizyjnych z pakietem oprogramowania FLIR Tools;
 • identyfikacji podstawowych skał i minerałów skalnych,
 • obsługi aparatury geodezyjnej: dalmierz, teodolit, niwelator,
 • podstaw Systemów Informacji Przestrzennej (GIS),
 • podstawowych technologii pozyskiwania i produkcji materiałów i wyrobów budowlanych,
 • projektowania betonu zgodnie z założonymi wymaganiami konstrukcyjnymi i oceny jego cech technicznych,
 • sporządzenia dokumentacji projektowej prostego budynku wykonanego w technologii tradycyjnej,
 • przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków i budowli,
 • wykonania kosztorysu (program Winbud) i harmonogramu podstawowych robót budowlanych,
 • odpowiedniego wyboru metody (analityczna, doświadczalna lub numeryczna) do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych,
 • kierowania wykonawstwem wszelkich typów obiektów budowlanych,
 • korzystania z norm budowlanych i przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 • organizacji produkcji elementów budowlanych,
 • zastosowania przepisów prawna z zakresu budownictwa.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • technologia robót budowlanych,
 • organizacja produkcji budowlanej,
 • kierowanie procesem inwestycyjnym,
 • ekonomika budownictwa,
 • normowanie i kosztorysowanie,
 • zarządzanie i marketing w budownictwie,
 • eksploatacja budynków,
 • wzmacnianie obiektów budowlanych,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent zdobędzie odpowiednie wyksztalcenia techniczne potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ukończenie studiów I stopnia na kierunku budownictwo jest pierwszym i podstawowym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o uzyskanie uprawnień budowlanych:

 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • do projektowania w ograniczonym zakresie.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci obszaru  Inżynieria Budowlana są w szczególności przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach i firmach budowlanych, budowlano-montażowych - realizujących roboty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego lub drogowego,
 • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w szeroko rozumianej branży budowlanej,
 • wytwórniach i przedsiębiorstwach produkujących materiały budowlane,
 • nadzorze budowlanym,
 • spółdzielniach mieszkaniowych,
 • hurtowniach i marketach budowlanych,
 • działach sprzedaży materiałów budowlanych,
 • przedsiębiorstwach wykonujących usługi w zakresie wynajmu specjalistycznych środków transportu oraz maszyn i urządzeń budowlanych,

a także w :

 • administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy gmin, urzędy wojewódzkie, administracja specjalna) – jednostki zajmujące się budownictwem, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą, ochroną środowiska, gospodarką terenami,
 • biurach i firmach projektowych – zespoły przygotowujące opracowania i dokumentację architektoniczno-konstrukcyjną,
 • firmach konsultingowych, doradczych agencjach obrotu nieruchomościami,
 • organizacjach społeczno-gospodarcze, regionalnych fundacjach i izbach gospodarczych,
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujące się problemami budownictwa,
 • akredytowanych laboratoriach budowlanych i drogowych,
 • kopalniach kruszyw, wytwórniach betonu towarowego oraz wytwórniach prefabrykatów,

 

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł533 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł1 285 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł2 545 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł533 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł1 285 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł2 545 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł