Inżynieria materiałów budowlanych

Inżynieria materiałów budowlanych

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Cele ogólne

Zasadniczym celem kształcenia jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia technicznego do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Absolwenci otrzymują wykształcenie inżynierskie do projektowania i kierowania realizacją obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i specjalnego w zakresie technologii i organizacji wznoszenia obiektów budowlanych, zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, remontów i wzmocnień obiektów istniejących, a także do projektowania i wykonawstwa nieskomplikowanych obiektów drogowych.

Cele szczegółowe

W ramach obszaru Inżynieria Materiałów Budowlanych absolwent ma znacznie pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów budowlanych i technologii betonu. Będzie potrafił dobrać innowacyjne materiały konstrukcyjne dla budownictwa jednorodzinnego. Posiądzie znajomość nowoczesnych energooszczędnych materiałów budowlanych, technologii ich produkcji i zastosowania. Pozna procesy technologiczne i zrozumie istotę prefabrykacji, podstawowe zasady projektowania prefabrykowanych elementów betonowych oraz zakres ich stosowania. Opanuje pojęcia i zasady prefabrykacji betonu,  sposoby doboru materiałów do prefabrykatów na bazie kruszyw lekkich. Uzyska rozszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę i umiejętności obejmujące procesy technologiczne wytwarzania i układania, zagęszczania oraz pielęgnacji betonu. Student zdobędzie kwalifikacje  z zakresu właściwości mieszanek betonowych i betonów nowej generacji. Będzie potrafił wykonać badania laboratoryjne określające właściwości materiałów budowlanych posługując się nowoczesnymi technikami metod badawczych, dokonać interpretacji uzyskanych wyników i sformułować wnioski. Pozna podstawowe zagadnienia odnośnie budowy materii, oddziaływań występujących pomiędzy atomami i cząsteczkami tworzącymi ciała stałe. Nabędzie wiedzę dotyczącą rodzajów struktur krystalicznych i defektów występujących w różnych materiałach. 

Wiedza

Wiedza interdyscyplinarna, związana jest z problematyką szeroko rozumianego budownictwa w aspekcie inżynieryjnym, ekonomicznym, społecznym, prawnym. W wymienionym obszarze studiów student ma szczegółową, uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w inżynierskim zakresie:

 • nowoczesnych energooszczędnych materiałów budowlanych, technologii ich produkcji i zastosowania,
 • innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych dla budownictwa,
 • podstawowych zasad projektowania prefabrykowanych elementów betonowych oraz zakresu ich stosowania,
 • uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych,
 • właściwości mieszanek betonowych i betonów nowej generacji,
 • rodzajów struktur krystalicznych i defektów występujących w różnych materiałach.

Ponadto posiada podstawową wiedzę w zakresie:

 • podstawowych prac geodezyjnych w budownictwie,
 • stosowania w budownictwie przepisów prawnych, norm, wytycznych projektowania i eksploatacji obiektów budowlanych,
 • stosowanych materiałów budowlanych oraz zasadach ich pozyskiwania,
 • produkcji wyrobów i elementów budowlanych,
 • technologii betonu,
 • drogowych budowli inżynierskich,
 • budownictwa komunikacyjnego,
 • teorii konstrukcji,
 • zasad konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, drewnianych, murowanych i ziemnych,
 • wybranych programów komputerowych wspomagających obliczanie i projektowanie konstrukcji,
 • rysunku technicznego, w tym architektonicznego i budowlanego, a także zasad jego sporządzania z wykorzystaniem CAD (Autocad, Revit).
 • mechaniki gruntów i skał,
 • eksploatacji, remontów i utrzymania obiektów budowlanych,
 • zasad fundamentowania obiektów budowlanych,
 • projektowania, budowy i eksploatacji instalacji wewnętrznych w obiektach budowlanych,
 • fizyki budowli,
 • badań termowizyjnych budynków,
 • stosowania norm i normatywów pracy w budownictwie,
 • organizacji i zasadach kierowania budową,
 • technologii robót budowlanych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej,
 • zrównoważonego rozwoju w budownictwie,
 • wpływu inwestycji budowlanych na środowisko.

Umiejętności

Na studiach inżynierskich w obszarze Inżynieria Materiałów Budowlanych student uzyska gruntowne umiejętności w zakresie:

 • doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną,
 • opisu procesów przyśpieszania dojrzewania betonu, obróbki cieplnej i autoklawizacji,
 • wykonania badań laboratoryjnych określających właściwości materiałów budowlanych posługując się nowoczesnymi technikami metod badawczych,
 • adaptacji systemów prefabrykatów do wykonania konstrukcji budowlanej o wymaganych parametrach technicznych,
 • określania rodzajów korozji materiałów budowalnych.

Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność w zakresie:

 • obsługi pakietu programów komputerowych do obliczeń statycznych i wymiarowania wg Eurokodów i polskich norm (Robot Structural Analysis, RM Win)
 • oceny wyników analizy numerycznej konstrukcji budowlanych,
 • sporządzania elementów dokumentacji projektowej w środowisku wybranych programów CAD 2D i 3D (Autocad, Revit),
 • diagnostyki obiektów budowlanych wykonanych kamerą termowizyjną,
 • tworzenia raportów z pomiarów termowizyjnych z pakietem oprogramowania FLIR Tools;
 • identyfikacji podstawowych skał i minerałów skalnych,
 • obsługi aparatury geodezyjnej: dalmierz, teodolit, niwelator,
 • podstaw Systemów Informacji Przestrzennej (GIS),
 • podstawowych technologii pozyskiwania i produkcji materiałów i wyrobów budowlanych;
 • projektowania betonu zgodnie z założonymi wymaganiami konstrukcyjnymi i oceny jego cech technicznych,
 • sporządzenia dokumentacji projektowej prostego budynku wykonanego w technologii tradycyjnej,
 • przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków i budowli,
 • wykonania kosztorysu (program Winbud) i harmonogramu podstawowych robót budowlanych,
 • odpowiedniego wyboru metody (analityczna, doświadczalna lub numeryczna) do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych,
 • kierowania wykonawstwem wszelkich typów obiektów budowlanych,
 • korzystania z norm budowlanych i przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 • organizacji produkcji elementów budowlanych,
 • zastosowania przepisów prawna z zakresu budownictwa.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • energooszczędne materiały i obiekty budowlane,
 • materiały budowlane w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym,
 • nowoczesne prefabrykaty budowlane,
 • inżynieria materiałowa,
 • wyroby budowlane,
 • wybrane zagadnienia z technologii i projektowania betonu,
 • wykorzystanie surowców mineralnych i odpadów w budownictwie,
 • korozja materiałów budowlanych,
 • polimery w budownictwie,
 • chemia materiałów budowlanych.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent zdobędzie odpowiednie wyksztalcenia techniczne potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ukończenie studiów I stopnia na kierunku budownictwo jest pierwszym i podstawowym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o uzyskanie uprawnień budowlanych:

 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • do projektowania w ograniczonym zakresie.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci obszaru  Inżynieria Materiałów Budowlanych są w szczególności przygotowani do pracy w :

 • wytwórniach i przedsiębiorstwach produkujących materiały budowlane
 • hurtowniach i marketach budowlanych
 • działach sprzedaży materiałów budowlanych
 • akredytowanych laboratoriach budowlanych i drogowych
 • kopalniach kruszyw, wytwórniach betonu towarowego oraz wytwórniach prefabrykatów,
 • przedsiębiorstwach wykonujących usługi w zakresie wynajmu specjalistycznych środków transportu oraz maszyn i urządzeń budowlanych,
 • przedsiębiorstwach i firmach budowlanych, budowlano-montażowych - realizujących roboty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego lub drogowego,
 • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w szeroko rozumianej branży budowlanej,

a także w :

 • administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy gmin, urzędy wojewódzkie, administracja specjalna)– jednostki zajmujące się budownictwem, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą, ochroną środowiska, gospodarką terenami,
 • biurach i firmach projektowych – zespoły przygotowujące opracowania i dokumentację architektoniczno-konstrukcyjną,
 • firmach konsultingowych, doradczych agencjach obrotu nieruchomościami,
 • organizacjach społeczno-gospodarcze, regionalnych fundacjach i izbach gospodarczych,
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujące się problemami budownictwa.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł533 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł1 285 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł2 545 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł533 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł1 285 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł2 545 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł