Logistyka, transport i handel międzynarodowy 

Logistyka, transport i handel międzynarodowy 

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia zdalne

Cele kształcenia

 

Celem kształcenia jest:

 • przygotowanie kadr dla działów ekonomicznych i zarządów przedsiębiorstw transportowych,
 • wyposażenie absolwenta w umiejętności wykorzystania metod analitycznych do podejmowania decyzji dotyczących działania przedsiębiorstwa  na rynkach globalnych,
 • ukształtowanie określonych umiejętności (operacyjnych) absolwentów pozwalających im na efektywne funkcjonowanie w przedsiębiorstwach transportowych,
 • wyposażenie absolwenta w wiedzę i kompetencje praktyczne w zakresie ekonomii i procesów ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwach (w tym logistyczno-transportowych) i ich otoczeniu,
 • przygotowanie do państwowego egzaminu pozwalającego na uzyskanie międzynarodowych uprawnień w zakresie przewozu osób i mienia.

Program studiów

 

Program studiów pozwala na wykorzystanie m. in. narzędzi ekonomii menedżerskiej do ukształtowania kompetencji menedżera transportu. Praktyczne aspekty organizacji procesów logistyczno-transportowych to około 50% wszystkich godzin przewidzianych w planie studiow.

Efekty uczenia się dla kierunku "ekonomia" studiów II stopnia dostępne są tutaj.

Wiedza

W trakcie studiów student zdobywa m.in. wiedzę z zakresu:

 • ekonomiki usług transportowych, ekonomii menadżerskiej, prawa gospodarczego,
 • gospodarowania zasobami finansowymi w przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • metod zarządzania zasobami finansowymi i kosztami logistycznymi w przedsiębiorstwie sektora TSL,
 • prowadzenia analiz ekonomicznych,
 • działalności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych,
 • ekonomiki handlu zagranicznego,
 • funkcjonowania globalnych rynków towarowych i rynku usług,
 • rozliczeń i finansów międzynarodowych,
 • prowadzenia certyfikowanej działalności gospodarczej (przewoźnika drogowego) w zakresie przewozu osób i mienia.

Umiejętności

 
 

Poza rozległą wiedzą absolwenci nabywają umiejętności zawodowe dotyczące:

 • analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwach branży TSL,
 • analizy kosztów logistycznych dla celów decyzyjnych oraz projektowania i optymalizacji procesów logistycznych,
 • diagnozy i interpretacji zjawisk gospodarczych i oceny kondycji przedsiębiorstw i ich pozycji konkurencyjnej,
 • przygotowania planów rozwojowych przedsiębiorstw,
 • projektowania systemów logistycznych oraz wdrażania technologii informatycznych,
 • wdrażania rozwiązań innowacyjnych w firmie,
 • badania rynków międzynarodowych,
 • sporządzania i negocjacji kontraktów handlowych (z uwzględnieniem m.in. INCOTERMS 2020),
 • posługiwania się przepisami prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz stosowania skomplikowanych zasad bezpieczeństwa obowiązujących przewoźników drogowych.

Przykładowe przedmioty

Logistyka:

 • Fundamentals of logistics,
 • Logistics management,
 • Logistyka międzynarodowa,
 • Spedycja w handlu zagranicznym,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem branży TSL,
 • Zarządzanie jakością w transporcie i logistyce.

Transport:

 • Ekonomika transportu międzynarodowego,
 • Nowoczesne rozwiązania systemowe w transporcie,
 • Internalizacja kosztów w transporcie,
 • Polityka transportowa UE.

Handel międzynarodowy:

 • Ekonomika handlu zagranicznego,
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw handlu zagranicznego,
 • Transakcje w handlu zagranicznym,
 • Finanse w handlu zagranicznym,
 • Międzynarodowe negocjacje biznesowe.

 

Perspektywy zatrudnienia

 • specjalista ds. eksportu i importu w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego, firmach produkcyjnych prowadzących działalność handlową na rynkach zagranicznych,
 • specjalista ds. handlu w korporacjach międzynarodowych,
 • pracownik izb handlowych i gospodarczych,
 • analityk przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • samodzielny pracownik ds. transportu,
 • specjalista ds. zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie,
 • ekspert ds. zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją,
 • samodzielna działalność gospodarcza - prowadzenie firmy transportowej,
 • menedżer.