Logopedia

Logopedia

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia zdalne

Program studiów

W trakcie studiów absolwent nabywa wiedzę z zakresu znajomości procesu rozwoju mowy dziecka, znajomość wad wymowy, ich specyfiki, uwarunkowań a także znajomości sposobów, narzędzi diagnozowania wad wymowy. Uczestnik zdobędzie też wiedzę z zakresu sposobów, metod prowadzenia terapii logopedycznej i na temat profilaktyki logopedycznej. Będzie tez przygotowany do pracy z małym dzieckiem.

Kompetencje na rynku pracy

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania zaburzeń mowy
 • stosowania terapii zaburzeń mowy
 • umiejętności usprawniania mowy
 • przeciwdziałania trudnościom związanym z nauką czytania i pisania
 • stosowania profilaktyki i wczesnego wspomagania rozwoju mowy dzieci
 • utrzymywania właściwych kontaktów z rodzinami dzieci i młodzieży objętych opieką logopedyczną, nauczycielami, oraz innymi terapeutami (psychologiem, rehabilitantem)

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Diagnoza logopedyczna
 • Emisja głosu
 • Fonologia
 • Usprawnianie mowy
 • Terapia zaburzeń mowy
 • Profilaktyka i wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 • Warsztat pracy logopedy
 • Terapia logopedyczna w integracji sensorycznej

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent ma możliwość zatrudnienia w:

 • Przedszkolach i szkołach podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych
 • Żłobkach
 • Poradniach psychologiczno- pedagogicznych
 • Ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych (np. dla dzieci z MPD, z niepełnosprawnością intelektualną i inne)
 • Zespołach wczesnego wspomagania i ośrodkach wczesnej interwencji
 • Poradniach logopedycznych służby zdrowia; klinikach (oddziały noworodkowe, dziecięce)
 • Placówkach pieczy zastępczej, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych
 • Prywatnych gabinetach logopedycznych

Rekrutacja

Kandydaci na ten obszar zobowiązani są do przejścia rozmowy kwalifikacyjnej.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł