Logopedia

Logopedia

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Wiedza

 • Znajomość procesu rozwoju mowy dziecka
 • Znajomość wad wymowy, ich specyfiki, uwarunkowań
 • Znajomość sposobów, narzędzi diagnozowania wad wymowy
 • Wiedza z zakresu sposobów, metod prowadzenia terapii logopedycznej
 • Wiedza na temat profilaktyki logopedycznej
 • Podstawowe zagadnienia z audiologii oraz foniatrii
 • Podstawowe wiadomości z zakresu fonetyki oraz nauki o języku
 • Znajomość specyfiki oraz metod pracy z małym dzieckiem

Umiejętności

 • Diagnozowanie zaburzeń mowy
 • Terapia zaburzeń mowy
 • Usprawnianie mowy
 • Przeciwdziałanie trudnościom związanym z nauką czytania i pisania
 • Profilaktyka i wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 • Utrzymywanie właściwych kontaktów z rodzinami dzieci i młodzieży objętych opieką logopedyczną, nauczycielami, oraz innymi terapeutami (psychologiem, rehabilitantem)

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Rozwój mowy dziecka
 • Terapia logopedyczna
 • Ortodoncja
 • Podstawy foniatrii
 • Podstawy audiologii
 • Nauka o języku
 • Fonetyka

Perspektywy zatrudnienia

 • Przedszkola i szkoły podstawowe ogólnodostępne, integracyjne, specjalne
 • Żłobki
 • Poradnie psychologiczno- pedagogiczne
 • Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńczo-terapeutyczne i opiekuńczo-rehabilitacyjne (np. dla dzieci z MPD, z niepełnosprawnością intelektualną i inne)
 • Zespoły wczesnego wspomagania i ośrodki wczesnej interwencji
 • Poradnie logopedyczne służby zdrowia; kliniki (oddziały noworodkowe, dziecięce)
 • Placówki pieczy zastępczej, świetlice środowiskowe i terapeutyczne
 • Prywatne gabinety logopedyczne

Informacja

Kandydaci na ten obszar zobowiązani są do przejścia rozmowy kwalifikacyjnej.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł