Mechatronika lotnicza

Mechatronika lotnicza

Inżynierskie 8 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Studia mają na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych z zakresu mechatroniki w odniesieniu do urządzeń, instalacji i systemów pokładowych statku powietrznego. Realizacja programu pozwoli na zdobycie wiedzy oraz kompetencji w zakresie zawodu inżyniera w szeroko pojętym przemyśle lotniczym. Nabyte umiejętności pozwolą stosować w praktyce nowoczesne narzędzia do rozwiązywania konkretnych zadań i problemów inżynierskich, ukierunkowanych na procesy mechatroniczne.

Na zastosowanie osiągnięć współczesnej mechatroniki w lotnictwie, pozwala dojrzałość rozwiązań technicznych i wysoka niezawodność ich funkcjonowania. To dzięki rozwojowi mikroelektroniki i mikromechaniki, a w szczególności ogromnej bazie dostępnych i niezawodnych mikroukładów oraz mikromodułów sensoryki i aktoryki, możliwa jest realizacja unikatowych i innowacyjnych rozwiązań przez małe zespoły konstruktorów i niewielkie firmy.

Mechatronika lotnicza będzie tą specjalnością techniki, która w najbliższej przyszłości uwarunkuje produkcję innowacyjnych statków powietrznych, szczególnie tych, które są przeznaczone dla lotnictwa powszechnego, oraz lotnictwa bezzałogowego.

Wiedza

Właściwe przygotowanie studenta do podjęcia pracy w dziedzinie mechatroniki z jednej strony oznacza konieczność przekazania wiedzy i ukształtowania umiejętności w wielu obszarach, a z drugiej wymusza wyróżnienie w procesie kształcenia pewnych specjalności związanych ze szczególnymi kompetencjami charakterystycznymi dla wybranych obszarów wiedzy inżynierskiej takich jak przykładowo: projektowanie z zastosowaniem komputerowych systemów wspomagania, stosowanie wyspecjalizowanych metod metrologii czy też umiejętność zastosowania wybranych technik informatycznych w automatyzacji procesów przemysłowych.

Student w toku studiów uzyska wiedzę w zakresie: 

 • matematyki, fizyki, elektrotechniki i elektroniki,
 • podstaw konstrukcji maszyn,  
 • sztucznej inteligencji,
 • inżynierii wytwarzania,
 • podstaw budowy płatowców,
 • osprzętu stosowanego w lotnictwie cywilnym,
 • zasad budowy, działania i eksploatacji urządzeń radiokomunikacyjnych oraz radionawigacyjnych stosowanych w lotnictwie,
 • budowy i zasad działania robotów,
 • zasad prowadzenia projektów inżynierskich,
 • budowy, zasady działania, programowania i łączenia z obiektem programowalnych sterowników logicznych (PLC),
 • sensorów oraz dokonywania pomiarów wielkości nieelektrycznych,
 • struktur, algorytmów działania oraz zasad projektowania systemów sterowania maszyn i urządzeń,
 • elementów i podzespołów wykorzystywanych do budowy systemów sterowania,
 • interfejsów komunikacyjnych wykorzystywanych w mechatronice,
 • wykorzystania metod numerycznych w mechatronice,
 • nanomateriałów w nowoczesnych konstrukcjach oraz zagadnień zastosowania nowoczesnych materiałów w procesie wytwarzania statków powietrznych,
 • budowy, metodyki oceny niezawodności oraz znajomości przepisów i norm dotyczących wybranych układów mechatronicznych,
 • zasad eksploatacji maszyn i urządzeń.

Umiejętności

Program studiów został tak opracowany, aby pozwalał na wykształcenie odpowiednich umiejętności w wybranych zakresach szczególnie przydatnych w zakładach lotniczych oraz przedsiębiorstwach związanych z branżą lotniczą, ale także aby zapewniał umiejętność dalszego uczenia się i wyrabiał w studentach przekonanie o konieczności ciągłego samodoskonalenia zawodowego.

Założone efekty kształcenia wiążą się z ukształtowaniem szeregu umiejętności, a w szczególności:

 • właściwego zastosowania oraz korzystania z odpowiednich do danego problemu narzędzi i technik pracy inżyniera mechatronika,
 • korzystania oraz pozyskiwania informacji z dokumentacji technicznej, literatury i specjalistycznych baz danych w języku polskim i angielskim,
 • samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich, pracy w międzynarodowym zespole projektowym, a także przygotowania i prezentacji zagadnień w obszarach związanych z nowoczesnymi technikami stosowanymi w mechatronice i obszarach jej pokrewnych.

Studenci kierunku Mechatronika, mogą otrzymać po czwartym semestrze studiów certyfikat ukończenia "Kursu programowanie", niezależnie od wybranego obszaru studiów, pod warunkiem zaliczenia dwóch dodatkowych przedmiotów (odpłatnie). Certyfikat ten jest dokumentem potwierdzającym ich kwalifikacje w zakresie programowania w języku C#. Studenci, jeszcze przed ukończeniem studiów, legitymując się tym certyfikatem, mogą poszukiwać pracę i ubiegać się o stanowisko "programista" w firmach informatycznych

Wykaz wybranych przedmiotów

 • podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń
 • niezawodność i diagnostyka układów mechatronicznych
 • elementy urządzeń i systemów sterowania
 • maszyny elektryczne
 • urządzenia mechatroniczne w lotnictwie
 • mechanika lotu
 • wyposażenie pokładowe
 • materiały lotnicze
 • eksploatacja statków latających
 • wymagania dotyczące ciągłej zdolności do lotu
 • obsługa techniczna statku powietrznego
 • struktury i systemy samolotu i śmigłowca
 • diagnostyka i technologia remontu płatowca i silnika
 • certyfikacja statków powietrznych

Perspektywy zatrudnienia

Na absolwentów tego obszaru czekają stanowiska pracy bezpośrednio związane z produkcją, z eksploatacją maszyn i urządzeń, stanowiska w zakładach lotniczych oraz przedsiębiorstwach związanych z branżą lotniczą.
W ramach toku studiów poza przedmiotami technicznymi przewidziane są przedmioty związane z zarządzaniem, ekonomią, prawem. Pozwala to na wyposażenie studenta w kompetencje pozwalające na pełnienie w przyszłości funkcji kierowniczych. Interdyscyplinarne podejście do kształcenia technicznego pozwala również na sprawne poruszanie się przyszłego inżyniera w różnych branżach technologicznych.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12480 zł431 zł480 zł545 zł
10550 zł495 zł550 zł627 zł649 zł
41 325 zł1 195 zł1 325 zł1 510 zł1 563 zł
22 625 zł2 365 zł2 625 zł2 990 zł3 100 zł
15 000 zł4 500 zł5 000 zł5 700 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12480 zł431 zł480 zł545 zł
10550 zł495 zł550 zł627 zł649 zł
41 325 zł1 195 zł1 325 zł1 510 zł1 563 zł
22 625 zł2 365 zł2 625 zł2 990 zł3 100 zł
15 000 zł4 500 zł5 000 zł5 700 zł