Nowe media i audiowizualia

Nowe media i audiowizualia

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Świat mediów i szeroko rozumianych audiowizualiów, należą obecnie do najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. Dynamiczny rozwój rynku medialnego – zwłaszcza jego cechy kulturotwórcze, aktywizujące współczesnego humanistę – oraz rola komunikacji medialnej wpływają bezpośrednio na jakość życia społeczno-kulturalnego i politycznego nowoczesnego społeczeństwa.
Propozycja obszaru pojawiła się w naszej ofercie ze względu na szeroki wachlarz możliwości rozwijania drogi zawodowej w sektorze mediów i sztuk audiowizualnych.
Podstawowym celem kształcenia jest wyjście naprzeciw nowym możliwościom, jakie daje nam obecnie rynek pracy. Cel i
główny atut obszaru to gruntowna interdyscyplinarna edukacja z pogranicza wielu dziedzin sztuki, kultury, ale także biznesu. 
Celem kształcenia w ramach obszaru Audiowizualia i nowe media jest wyposażenie absolwentów w umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnego dziennikarstwa, mediów internetowych i sztuk audiowizualnych, a także teoretyczne podstawy w ramach wymienionych dziedzin.
Studenci zdobędą wiedzę z zakresu historii i teorii mediów oraz sztuk audiowizualnych, będą też mieli okazję uczestniczyć w szeregu zajęć warsztatowych. Nasz absolwent będzie miał wiedzę z zakresu komunikowania medialnego i nauk społecznych (dziennikarstwo, komunikacja, medioznawstwo), praktycznej znajomości funkcjonowania rynku audiowizualnego i medialnego.

Wiedza

wiedza teoretyczna (np. wiedza o mediach, wiedza o sztuce audiowizualnej, dziennikarstwo kulturalne) i praktyczne (znajomość funkcjonowania świata współczesnych mediów) jako baza rzetelnego wykształcenia i praktyki (doświadczenie zdobyte podczas studiów)
wiedza ogólna - przedmioty ogólne związane są z filozofią, komunikacją, sztuką audiowizualną i mediami w kontekście kultury współczesnej
wiedza specjalistyczna - przedmioty kierunkowe dotyczą szerokiego spektrum zjawisk kultury, sztuki, mediów i komunikacji społecznej, funkcjonowania instytucji kultury oraz organizacji i realizacji projektów w różnych obszarach kultury

Umiejętności

umiejętności praktyczne w zakresie projektowania i realizacji przedsięwzięć o charakterze medialnym i kulturotwórczym (praca w instytucjach kultury, koncernach medialnych, działalność pozainstytucjonalna, współpraca z: mediami, artystami, uczestnikami kultury, samorządami terytorialnymi, wybranymi podmiotami gospodarczymi itp.),

najnowsze metody działania w obszarze mediów i sztuk audiowizualnych

doświadczenie dzięki praktykom, warsztatom, projektom studenckim (realizowane w ramach programu studiów z założeniem współpracy z partnerami – lokalne środowisko, instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz kultury, media, samorząd terytorialny, partnerzy biznesowi itp.),

kompetencje – tworzenie zespołów projektowych, umiejętność określenia priorytetów i adresatów podejmowanych działań, analizowanie na bieżąco szans i zagrożeń realizowanych działań, krytyczna analiza zjawisk kulturalnych, interpretacja zjawisk artystycznych, promocja uczestnictwa w kulturze, promocja sztuki, edukacja społeczna w zakresie współczesnych mediów, 

tzw. umiejętności miękkie - równie ważne jak wiedza merytoryczna, doświadczenie i znajomość języków, kreatywność, dynamizm działania, komunikatywność, inicjatywa, nastawienie na współpracę, korzystanie z efektów pracy grupowej, zarządzanie czasem i diagnozowanie aktualności realizowanych celów, umiejętność całościowego myślenia o realizowanej działalności.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • audiowizualia w praktyce nowych mediów, 
 • gatunki dziennikarskie, 
 • reklama i komunikacja wizualna w praktyce medialnej,
 • social media, 
 • warsztaty dziennikarskie 
 • analiza dzieła filmowego z elementami krytyki, krytyka artystyczna, 
 • performance i audiowizualne formy kultury, 
 • rynek audiowizualny w Polsce, 
 • rynki przemysłów kreatywnych
 • kultura audiowizualna
 • komunikacja społeczna  
 • wybrane zagadnienia kultury popularnej

Perspektywy zatrudnienia

Przewidywane sektory zatrudnienia, miejsca i stanowiska pracy:

 • publiczne instytucje kultury
 • fundacje i stowarzyszenia
 • edukacja kulturalna, promocja kultury, organizacja życia kulturalnego
 • redakcje wydawnictw, czasopism, telewizji, radia (tradycyjne i internetowe)
 • centra kultury i sztuki
 • biura festiwalowe
 • public media relations (rzecznictwo prasowe instytucji kulturalnych, organizacja kampanii medialnych, społecznych, promocyjnych, doradztwo w zakresie kultury, np. organizacja przestrzeni, reklama, PR)
 • „mediacja kulturowa” (pośrednictwo między społecznościami zróżnicowanymi etnicznie lub społecznie)
 • samodzielna działalność w sferze kultury

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł