Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną

Program studiów

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy na temat zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz funkcjonowania systemu opieki dzieci i młodzieży.  Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, socjologii, psychologii oraz prawa a także specjalistyczne zagadnienia m.in. z zakresu edukacji zdrowotnej, interwencji kryzysowej i stymulacji rozwoju dziecka. 


Kompetencje na rynku pracy 

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem: 

 • działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki;
 • identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki; 
 • planowania, prowadzenia i ewaluacji działalności opiekuńczo-wychowawczej;
 • diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych;
 • planowania i prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie opieki i wychowania.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Pedagogika opiekuńcza
 • Pedagogika czasu wolnego i zabawy
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Metodyka gier i zabaw
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika dorosłych
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach
 • Praca z dzieckiem zdolnym
 • Patologie społeczne
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Terapia pedagogiczna w pracy z dziećmi
 • Edukacja zdrowotna
 • Interwencja kryzysowa
 • Badania jakości w oświacie i pomocy społecznej
 • Warsztaty komunikacji personalnej
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Emisja głosu

Perspektywy zatrudnienia 

Absolwent będzie posiadał podstawowe umiejętności praktyczne z zakresu planowania, prowadzenia i ewaluacji działalności opiekuńczo-wychowawczej, diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, planowania i prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie opieki i wychowania. Absolwent może podjąć pracę w charakterze pedagoga szkolnego i nauczyciela świetlicy w szkołach,  opiekuna - wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach i internatach, w placówkach wsparcia dziennego, placówkach interwencyjnych, rodzinnych, socjalizacyjnych oraz innych instytucjach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.