Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia dualne

Wiedza

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia:

W zakresie wiedzy posiada:

 • specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Umiejętności

W zakresie umiejętności potrafi:

 • określać standardy profesjonalnej opieki oraz wdrażać je do praktyki za­wodowej,
 • rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach  trudnych,
 • rozpoznawać obszary prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności i aktywnie w nich uczestniczyć,
 • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską,
 • organizować i nadzorować pracę własną i pracę zespołu pielęgniarskiego,
 • wdrażać nowe techniki, metody i rozwiązania organizacyjne, 
 • opracowywać i udzielać zindywidualizowane świadczenia w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • opracowywać założenia polityki kadrowej,
 • dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się,
 • opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia jest przygotowany do pracy:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach kierowniczych,
 • w administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie,
 • w instytucjach oświatowych,
 • jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

Po ukończonych studiach II stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12417 zł 450 zł
10480 zł 520 zł
41 150 zł 1 250 zł
22 270 zł 2 470 zł
14 300 zł 4 700 zł