Programowanie obrabiarek CNC

Programowanie obrabiarek CNC

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

W województwie kujawsko pomorskim obecnych jest wiele firm działających w branży mechanicznej, narzędziowej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji układów i podzespołów elektronicznych budowy autobusów oraz pojazdów szynowych (tramwajów i pociągów). Celem kształcenia w obszarze "Programowanie obrabiarek CNC" jest przygotowanie kadr inżynierskich posiadających kompetencje niezbędne do zaistnienia i funkcjonowania na współczesnym rynku pracy, posiadających obszerną wiedzę z zakresu projektowania, prototypowania oraz wytwarzania i eksploatacji złożonych urządzeń mechanicznych oraz programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Zdobyte podczas studiów wiadomości oraz nabyte i ukształtowane umiejętności powinny umożliwić absolwentowi uzyskanie pracy w zmieniających się warunkach gospodarki, nastawionej na rozwój i dopasowanie się do potrzeb wyrażanych przez klientów oraz przygotowanie do nadążania za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy wymagającym od kandydata do zatrudnienia wiedzy z wielu dziedzin nauki pokrywającej obszary od mechaniki aż po aspekty zastosowania systemów informatycznych oraz urządzeń sterowanych numerycznie w technice. Absolwent kierunku mechatronika będzie posiadać wiedzę specjalistyczną, która umożliwi mu podjęcie pracy zgodnie z ukończoną specjalnością oraz wiedzę ogólną z zakresu mechatroniki, która pozwoli mu na dalsze kształcenie się i samokształcenie w wybranych obszarach związanych z obszarami działań inżynierskich.

Wiedza

Właściwe przygotowanie studenta do podjęcia pracy w dziedzinie mechatroniki z jednej strony oznacza konieczność przekazania wiedzy i ukształtowania umiejętności w wielu obszarach, a z drugiej wymusza wyróżnienie w procesie kształcenia pewnych specjalności związanych ze szczególnymi kompetencjami charakterystycznymi dla wybranych obszarów wiedzy inżynierskiej takich jak przykładowo: projektowanie z zastosowaniem komputerowych systemów wspomagania, prototypowania z wykorzystaniem najnowszych technologii np. druku 3D oraz obrabiarek CNC, stosowanie wyspecjalizowanych metod metrologii czy też umiejętność zastosowania wybranych technik informatycznych oraz umiejętności programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Absolwent specjalności “Programowanie obrabiarek CNC” po ukończeniu studiów poza wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas zajęć realizowanych w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych poszerza swoje horyzonty myślowe zdobywając wiedzę i umiejętności o aspekty specyficzne dla wykonywania zawodów w obszarach informatyki, automatyki przemysłowej i robotyki, budowy i konstrukcji maszyn ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek sterowanych numerycznie oraz najnowszych technologii szybkiego prototypowania.

Absolwent specjalności “ Programowanie obrabiarek CNC” w trakcie studiów uzyskuje m. in. wiedzę z zakresu właściwości, zastosowań i racjonalnego doboru podstawowych materiałów inżynierskich do zastosowań przemysłowych w inżynierii produkcji, znajomość metod i systemów pomiarowych, wiedzę z zakresu obróbki materiałów ze szczególnym uwzględnieniem obróbki skrawaniem, uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstaw automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, prototypowania, nadzorowania procesów i systemów wytwarzania.

Student w toku studiów uzyska wiedzę w zakresie:

 • budowy i zasad działania robotów,
 • zasad prowadzenia projektów inżynierskich,
 • budowy, zasady działania, programowania i łączenia z obiektem programowalnych sterowników logicznych (PLC),
 • sensorów oraz dokonywania pomiarów wielkości nieelektrycznych,
 • struktur, algorytmów działania oraz zasad projektowania systemów sterowania maszyn i urządzeń,
 • elementów i podzespołów wykorzystywanych do budowy systemów sterowania,
 • interfejsów komunikacyjnych wykorzystywanych w mechatronice,
 • wykorzystania metod numerycznych w mechatronice,
 • budowy obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • obróbki materiałów ze szczególnym uwzględnieniem obróbki skrawaniem,
 • wykorzystania nanomateriałów w nowoczesnych konstrukcjach,
 • budowy, metodyki oceny niezawodności oraz znajomości przepisów i norm dotyczących wybranych układów mechatronicznych,
 • zasad eksploatacji maszyn i urządzeń.

Umiejętności

Podczas kształcenia w obszarze "Programowanie obrabiarek CNC" Duży nacisk kładzie się na wykształcenie umiejętności studentów niezbędnych do swobodnego posługiwania się systemami informatycznymi wspomagającymi zadania inżynierskie. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie grafiki inżynierskiej oraz nabywają umiejętności w posługiwaniu się systemami CAD/CAM/CAE. Współpraca z wiodącą w Polsce firmą oferującą oprogramowanie firmy Siemens – Solid Edge zapewnia dostęp do corocznie aktualizowanego oprogramowania na terenie kampusu Uczelni oraz poza nim nawet na prywatnych komputerach studentów. Zajęcia prowadzone przez wykładowców – praktyków sprzyjają zdobywaniu wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnego do podjęcia pracy zawodowej w wysoko usprzętowionym przemyśle. Absolwenci tej specjalności kształtują również swoje umiejętności w zakresie stosowania urządzeń i obrabiarek sterowanych numerycznie w pracowniach specjalistycznych Uczelni oraz poza nią, a także technik i technologii szybkiego prototypowania np. druku 3D.

Studenci kierunków inżynierskich zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych. Praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego, firmach produkcyjnych różnych branż, biurach projektowych i konstrukcyjnych oraz działach planowania i rozwoju produkcji. Studenci odbywają fakultatywnie praktyki i staże w przedsiębiorstwach i instytucjach międzynarodowych w kraju i zagranicą, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach programów międzynarodowych.

W ramach toku studiów student ma możliwość wyboru języka obcego, preferowany jest język angielski, będący podstawowym językiem komunikacji w branżach inżynierskich.

Student w toku studiów uzyska umiejętności:

 • właściwego zastosowania oraz korzystania z odpowiednich do danego problemu narzędzi i technik pracy inżyniera,
 • korzystania oraz pozyskiwania informacji z dokumentacji technicznej, literatury i specjalistycznych baz danych w języku polskim i angielskim,
 • samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich, pracy w międzynarodowym zespole projektowym, a także przygotowania i prezentacji zagadnień w obszarach związanych z nowoczesnymi technikami stosowanymi w mechatronice i obszarach jej pokrewnych.,
 • programowania obrabiarek CNC.

Studenci kierunku Mechatronika, mogą otrzymać po czwartym semestrze studiów certyfikat ukończenia "Kursu programowanie", niezależnie od wybranego obszaru studiów, pod warunkiem zaliczenia dwóch dodatkowych przedmiotów (odpłatnie). Certyfikat ten jest dokumentem potwierdzającym ich kwalifikacje w zakresie programowania w języku C#. Studenci, jeszcze przed ukończeniem studiów, legitymując się tym certyfikatem, mogą poszukiwać pracę i ubiegać się o stanowisko "programista" w firmach informatycznych

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Projektowanie układów sterowania
 • Grafika inżynierska i projektowanie wspomagane komputerowo.
 • Podstawy nanotechnologii
 • Elementy urządzeń i systemów sterowania
 • Obróbka skrawaniem
 • Budowa obrabiarek CNC
 • Programowanie obrabiarek CNC
 • Prototypowanie
 • Robotyka
 • Programowalne Sterowniki Logiczne
 • Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń
 • Niezawodność i diagnostyka układów mechatronicznych

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie kształcenia w ramach tej specjalności przygotowuje do realizacji zadań związanych
z przebiegiem procesów produkcyjnych z wykorzystaniem urządzeń i obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).  Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Przykładowe stanowiska pracy to te, które są związane z: organizacją produkcji,  działy techniczne firm i przedsiębiorstw produkcyjnych, a szczególnie działy projektowe.

W ramach toku studiów poza przedmiotami technicznymi przewidziane są przedmioty związane
z zarządzaniem, ekonomią, prawem. Pozwala to na wyposażenie studenta w kompetencje pozwalające na pełnienie w przyszłości funkcji kierowniczych. Interdyscyplinarne podejście do kształcenia technicznego pozwala również na sprawne poruszanie się przyszłego inżyniera w różnych branżach technologicznych. Istotnym elementem kształcenia jest również poruszanie, w ramach przedmiotów, zagadnień na temat aktualnej sytuacji w poszczególnych branżach. Ułatwia to przyszłemu absolwentowi ewentualne podjęcie decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12450 zł402 zł450 zł520 zł
10520 zł460 zł520 zł594 zł616 zł
41 250 zł1 125 zł1 250 zł1 431 zł1 484 zł
22 470 zł2 200 zł2 470 zł2 835 zł2 940 zł
14 700 zł4 200 zł4 700 zł5 400 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12450 zł402 zł450 zł520 zł
10520 zł460 zł520 zł594 zł616 zł
41 250 zł1 125 zł1 250 zł1 431 zł1 484 zł
22 470 zł2 200 zł2 470 zł2 835 zł2 940 zł
14 700 zł4 200 zł4 700 zł5 400 zł