Psychologia edukacyjna

Psychologia edukacyjna

Magisterskie 10 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Specjalność jest adresowana przede wszystkim do osób zainteresowanych psychologią w sektorze edukacji, tzn. w: oświacie, szkole, przedszkolu, instytucjach kultury oraz w środowisku społecznym. Celem jest przygotowanie studentów do pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Absolwent będzie przygotowany do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach życia człowieka, do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania jego rozwoju poprzez edukację, wybór i planowanie rozwoju zawodowego, a także przez podejmowanie różnych działań interwencyjnych. Student będzie wyposażony w wiedzę z zakresu pedagogiki i dydaktyki ogólnej oraz specjalnej, funkcjonowania jednostek oświatowych, jak również pozna podstawowe nurty i teorie wychowania i metodykę pracy psychologa szkolnego.

Wiedza

Student zna i rozumie:

 • w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk;
 • w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami;
 • mechanizmy wychowania, kształcenia i rozwoju umysłowego człowieka;
 • zasady i standardy etyki zawodowej.

Umiejętności

Absolwent potrafi:

 • wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin;
 • samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych
 • w tym zakresie;
 • komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, wykorzystując nabyte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • świadczyć usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego;
 • projektować działania edukacyjne na wszystkich etapach życia człowieka, wynikające ze specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów i osób dorosłych;
 • wykonywać zawód psychologa zgodnie z zasadami i standardami etyki zawodowej, rzetelnie
 • i odpowiedzialnie podchodzić do zadań, co jest niezbędne w zawodach szczególnego zaufania publicznego.

Kompetencje

Absolwent jest gotów do:

 • samokształcenia;
 • dostrzegania i formułowania problemów moralnych oraz dylematów etycznych, dostrzegania problemów i proponowanie niestandardowych rozwiązań;
 • tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia;
 • podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji,
 • w których uczestniczy, przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią;
 • wykorzystywania przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w charakterze psychologa szkolnego.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży,
 • Stymulowanie rozwoju dziecka do dojrzałości szkolnej,
 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów,
 • Psychologia muzyki w edukacji,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
 • Metodyka pracy psychologa szkolnego,
 • Prawne i organizacyjne podstawy pracy szkoły
 • Doradztwo zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności: psychologia edukacyjna znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach specjalnych itp. na stanowisku psychologa szkolnego lub pedagoga szkolnego, w przedszkolach i żłobkach na stanowiskach psychologów, w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach zajmujących się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz psychoprofilaktyką. Ponadto psychologowie, jako specjaliści w zakresie edukacji, mogą podjąć pracę w:

 • ośrodkach doradztwa zawodowego, w biznesie;
 • placówkach terapeutycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo - resocjalizacyjnych;
 • instytucjach uprawnionych do prowadzania postępowania mediacyjnego;
 • schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych;
 • społecznej i zawodowej kurateli sądowej.