Psychopedagogika

Psychopedagogika

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia zdalne

Wiedza

Praca z ludźmi w różnych fazach życia, wspieranie ich rozwoju, organizowanie procesów wychowania i nauczania wymaga nie tylko wiedzy pedagogicznej, ale również odpowiedniego przygotowania psychologicznego. Psychopedagogika to obszar studiów z zakresu pedagogiki, który łączy wiedzę pedagogiczną z wiedzą i umiejętnościami psychologicznymi. Zorientowanie obszaru na rozwijanie u studentów zarówno szeroko pojętych kompetencji pedagogicznych, jak i psychologicznych, przydatnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, uwrażliwia studentów na konieczność wieloaspektowego ujmowania sytuacji wychowawczych i uwzględniania ich kontekstu społecznego, jak również psychospołecznych uwarunkowań relacji interpersonalnych. To wszystko może sprzyjać nabyciu przez przyszłych pedagogów umiejętności organizowania skutecznych działań o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i doradczym adresowanych zarówno do jednostki, jak i jej środowiska życia.

Umiejętności

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich umiejętności zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również środowiska społecznego, w którym funkcjonują podopieczni,
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych i wdrażania działań o charakterze naprawczym oraz stymulującym, wspomagającym optymalny rozwój psychospołeczny podopiecznych,
 • projektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych,
 • planowania, organizowania i przeprowadzania zajęć wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
 • prowadzenia treningów twórczości oraz warsztatów dotyczących rozwijania kompetencji wychowawczych, kształtowania inteligencji emocjonalnej, rozwijania zdolności komunikacyjnych i kreatywności,
 • prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • prowadzenia oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Andragogika i gerontologia
 • Wybrane probelmy pedagogiki specjalnej
 • Współczesne problemy pedagogiki
 • Diagnoza i psychoprofilaktyka uzależnień
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Psychoprofilaktyka rodziny

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci mają do wyboru bogatą ofertę zatrudnienia w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, ochotniczych hufcach pracy; w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W domach dziecka, w domach samotnej matki, ośrodkach profilaktycznych i terapeutycznych, oraz jako wychowawca w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. w pogotowiu opiekuńczym, czy środowiskowych świetlicach opiekuńczych przy centrach pomocy rodzinie.

Ponadto ukształtowane podczas studiów umiejętności miękkie ułatwiają psychopedagogowi odnalezienie się również w branży szkoleniowej – w prowadzeniu warsztatów z komunikacji, inteligencji emocjonalnej, kompetencji wychowawczych, czy treningów twórczości i warsztatów rozwijających kreatywność u dzieci i młodzieży.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12365 zł
10420 zł
41 025 zł
22 000 zł
13 800 zł