Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Magisterskie 10 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Specjalność ma na celu dostarczenie studentom wiedzy z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży i najważniejszych założeń dotyczących psychoterapii. Studenci zostaną zapoznani z psychologią jako dziedziną zastosowań przede wszystkim do dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem ich rodzin i opiekunów. Studenci zostaną zapoznani z podstawami diagnozy, prewencji, pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Wiedza

 • Student ma wiedzę dotyczącą wybranych faktów, teorii, metod i zależności dotyczących psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.
 • Student ma wiedzę z zakresu diagnozy, pomocy psychologicznej i psychoterapii, stanowiącej istotny element procesu leczenia i terapii.
 • Student ma wiedzę na temat pułapek i trudów w pracy z rodzicami dzieci i nastolatków;
 • Student ma wiedzę na temat teorii przywiązania z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć
 • w tej dziedzinie,
 • Student zna zasady i standardy etyki zawodowej.

Umiejętności

Student potrafi:

 • komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, wykorzystując nabyte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • stosować narzędzia diagnozy psychologicznej i podejmować skuteczne interwencje;
 • świadczyć usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego;
 • wykorzystywać elementy psychoterapii w swojej pracy zawodowej;
 • rozumieć złożoność świata i ludzi, spełniać oczekiwania różnych kategorii klientów oraz podejmować działania pomocowe w różnych obszarach praktyki społecznej;
 • wykonywać zawód psychologa zgodnie z zasadami i standardami etyki zawodowej, rzetelnie
 • i odpowiedzialnie podchodzić do zadań, co jest niezbędne w zawodach szczególnego zaufania publicznego.

Kompetencje

Absolwent jest gotów do:

 • samokształcenia;
 • dostrzegania i formułowania problemów moralnych oraz dylematów etycznych, dostrzegania problemów i proponowania niestandardowych rozwiązań;
 • podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji,
 • w których uczestniczy, przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Psychologia procesów poznawczych,
 • Psychologia emocji i motywacji,
 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży,
 • Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży,
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży,
 • Psychopatologia,
 • Diagnoza psychologiczna.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności: psychoterapia dzieci i młodzieży będą przygotowani do pracy
w ochronie zdrowia z dziećmi i młodzieżą. Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta w ramach specjalności pozwoli na dalszy rozwój absolwenta w tym kierunku i po zrealizowaniu programu specjalizacyjnego i zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia umożliwi uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom i młodzieży, w szpitalach psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci
i młodzieży, mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwenci specjalności: psychoterapia dzieci i młodzieży będą przygotowani do pracy
w ochronie zdrowia z dziećmi i młodzieżą. Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta w ramach specjalności pozwoli na dalszy rozwój absolwenta w tym kierunku i po zrealizowaniu programu specjalizacyjnego i zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia umożliwi uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Absolwenci mogą podjąć pracę w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom i młodzieży,
w szpitalach psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dzięki ukończonym studiom absolwent będzie świetnie przygotowany do podjęcia nauki w wybranej Szkole psychoterapii.