Rachunkowość i controlling

Rachunkowość i controlling

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Cele kształcenia

Przygotowanie absolwentów do prowadzenia rachunkowości oraz rachunkowości i controllingu w instytucjach i przedsiębiorstwach oraz własnych i obcych biurach rachunkowo-controllingowych. Ponadto, umiejętność sporządzania nowoczesnych analiz niezbędnych do celów zarządczych, przy wykorzystaniu systemów informatycznych rachunkowości. Do wdrażania nowoczesnych metod kalkulacji kosztów w integracji ze skutecznym wdrażaniem systemów informatycznych rachunkowości. Nadrzędnym celem jest obsługa informacyjna kierownictwa, prowadząca do osiągania założonych celów firmy:

 • zarządzania finansami jednostek gospodarczych, finansami publicznymi w jednostkach samorządowych, zarządzania finansami firm na rynku ubezpieczeń,
 • zarządzania strategicznego rozwojem podmiotów gospodarczych (opłacalność inwestycji), inwestycji kapitałowych, finansowaniem rozwoju gospodarczego gmin.

Wiedza

Absolwent posiada poszerzoną wiedzę z zakresu m.in.:

 • rachunkowości i analizy finansowej
 • wdrażania systemów informatycznych rachunkowości oraz analizy
 • technik controllingu,
 • projektów inwestycyjnych (kontraktów długoterminowych),
 • strategicznej rachunkowości zarządczej,
 • kalkulacji w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych oraz zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ABC).

Umiejętności

Absolwent będzie wyposażony w umiejętność:

 • wykorzystania metod analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, przy użyciu komputera i arkuszy kalkulacyjnych,
 • wykorzystania procedury rachunkowości zarządczej,
 • opracowywania kalkulacji różnymi metodami: w rachunku kosztów pełnych i zmiennych, w zasobowo-procesowym rachunku kosztów działań,
 • podejmowania decyzji menedżerskich w obszarze inwestowania rzeczowego i na rynku papierów wartościowych,
 • opanowanie metod rachunku ekonomicznej opłacalności inwestycji rzeczowych i wyboru optymalnych źródeł finansowania inwestycji,
 • konstrukcji portfela inwestycyjnego na rynku papierów wartościowych i stosowania metod inżynierii finansowej w celu minimalizacji ryzyka inwestowania,
 • zarządzania finansami podmiotów gospodarczych, podmiotów publicznych, ubezpieczeń i gospodarstw domowych.

Wykaz wybranych przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu controllingu:

 • MSR i MSSF
 • audyt finansowy
 • controlling inwestycji

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu rachunkowości:

 • zaawansowana rachunkowość finansowa
 • strategiczna  rachunkowość zarządcza
 • zasobowo - procesowy rachunek kosztów (ABC)
 • kalkulacje kosztów pełnych i zmiennych

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu finansów:

 • zaawansowana analiza finansowa
 • projekty inwestycyjne
 • finanse Unii Europejskiej
 • analiza portfela inwestycyjnego
 • bankowość międzynarodowa

Wybrane przedmioty kierunkowe i podstawowe:

 • rynek finansowy i kapitałowy
 • ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych
 • ekonomia matematyczna
 • wnioskowanie statystyczne
 • ekonomia menadżerska
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim

Perspektywy zatrudnienia

Zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych Księgowych - Controllerów (specjalistów ds. rachunkowości zarządczej) ciągle rośnie. Wynika to ze wzrastającej liczby przedsiębiorstw, w których funkcja głównego księgowego połączona jest z funkcją controllera. Absolwent przygotowany będzie także do pracy w komórkach analitycznych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz w instytucjach finansowych np. banki, biura maklerskie.

Absolwenci będą mieli szerokie spektrum możliwości w zakresie zatrudnienia. Przewidywane sektory zatrudnienia to:

 • przedsiębiorstwa,
 • biura rachunkowo-controllingowe,
 • instytucje bankowo-finansowe,
 • stowarzyszenia,
 • firmy consultingowe

Stanowiska możliwe do objęcia:

 • księgowy, z-ca głównego księgowego,
 • controller,
 • analityk finansowy,
 • doradca ekonomiczno-finansowy,
 • specjalista w dziale analiz ekonomicznych,
 • pełnomocnik dyrektora ds controllingu.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł