Rachunkowość i controlling

Rachunkowość i controlling

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie absolwentów do prowadzenia rachunkowości oraz rachunkowości i controllingu w instytucjach i przedsiębiorstwach oraz własnych i obcych biurach rachunkowo-controllingowych. Ponadto, umiejętność sporządzania nowoczesnych analiz niezbędnych do celów zarządczych, przy wykorzystaniu systemów informatycznych rachunkowości. Do wdrażania nowoczesnych metod kalkulacji kosztów w integracji ze skutecznym wdrażaniem systemów informatycznych rachunkowości. Nadrzędnym celem jest obsługa informacyjna kierownictwa, prowadząca do osiągania założonych celów firmy:

 • zarządzania finansami jednostek gospodarczych, finansami publicznymi w jednostkach samorządowych, zarządzania finansami firm na rynku ubezpieczeń,
 • zarządzania strategicznego rozwojem podmiotów gospodarczych (opłacalność inwestycji), inwestycji kapitałowych, finansowaniem rozwoju gospodarczego gmin.

Wiedza

Absolwent posiada poszerzoną wiedzę z zakresu m.in.:

 • rachunkowości i analizy finansowej
 • wdrażania systemów informatycznych rachunkowości oraz analizy
 • technik controllingu,
 • projektów inwestycyjnych (kontraktów długoterminowych),
 • strategicznej rachunkowości zarządczej,
 • kalkulacji w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych oraz zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ABC).

Umiejętności

Absolwent będzie wyposażony w umiejętność:

 • wykorzystania metod analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, przy użyciu komputera i arkuszy kalkulacyjnych,
 • wykorzystania procedury rachunkowości zarządczej,
 • opracowywania kalkulacji różnymi metodami: w rachunku kosztów pełnych i zmiennych, w zasobowo-procesowym rachunku kosztów działań,
 • podejmowania decyzji menedżerskich w obszarze inwestowania rzeczowego i na rynku papierów wartościowych,
 • opanowanie metod rachunku ekonomicznej opłacalności inwestycji rzeczowych i wyboru optymalnych źródeł finansowania inwestycji,
 • konstrukcji portfela inwestycyjnego na rynku papierów wartościowych i stosowania metod inżynierii finansowej w celu minimalizacji ryzyka inwestowania,
 • zarządzania finansami podmiotów gospodarczych, podmiotów publicznych, ubezpieczeń i gospodarstw domowych.

Wykaz wybranych przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu controllingu:

 • MSR i MSSF
 • audyt finansowy
 • controlling inwestycji

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu rachunkowości:

 • zaawansowana rachunkowość finansowa
 • strategiczna  rachunkowość zarządcza
 • zasobowo - procesowy rachunek kosztów (ABC)
 • kalkulacje kosztów pełnych i zmiennych

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu finansów:

 • zaawansowana analiza finansowa
 • projekty inwestycyjne
 • finanse Unii Europejskiej
 • analiza portfela inwestycyjnego
 • bankowość międzynarodowa

Wybrane przedmioty kierunkowe i podstawowe:

 • rynek finansowy i kapitałowy
 • ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych
 • ekonomia matematyczna
 • wnioskowanie statystyczne
 • ekonomia menadżerska
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim

Perspektywy zatrudnienia

Zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych Księgowych - Controllerów (specjalistów ds. rachunkowości zarządczej) ciągle rośnie. Wynika to ze wzrastającej liczby przedsiębiorstw, w których funkcja głównego księgowego połączona jest z funkcją controllera. Absolwent przygotowany będzie także do pracy w komórkach analitycznych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz w instytucjach finansowych np. banki, biura maklerskie.

Absolwenci będą mieli szerokie spektrum możliwości w zakresie zatrudnienia. Przewidywane sektory zatrudnienia to:

 • przedsiębiorstwa,
 • biura rachunkowo-controllingowe,
 • instytucje bankowo-finansowe,
 • stowarzyszenia,
 • firmy consultingowe

Stanowiska możliwe do objęcia:

 • księgowy, z-ca głównego księgowego,
 • controller,
 • analityk finansowy,
 • doradca ekonomiczno-finansowy,
 • specjalista w dziale analiz ekonomicznych,
 • pełnomocnik dyrektora ds controllingu.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł