Rachunkowość i usługi finansowe

Rachunkowość i usługi finansowe

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie absolwentów do prowadzenia ksiąg rachunkowych w instytucjach i przedsiębiorstwach oraz sporządzania i analizy sprawozdania finansowego, przy wykorzystaniu systemów informatycznych rachunkowości.

Student w trakcie nauki poznaje zasady rządzące instytucjami tworzącymi sektor finansowy: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne. Student poznaje zastosowanie różnych instrumentów finansowych w praktyce oraz mechanizm funkcjonowania rynku usług finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych).

Wiedza

Student w toku studiów uzyska wiedzę w zakresie:   

 • mechanizmów planowania gospodarczego,
 • zasad i metod prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej,
 • międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej oraz podstaw aktualnego systemu podatkowego,
 • swobodnego poruszania się po rynku finansowym, wraz ze znajomością jego mechanizmów i zasady nim rządzących,
 • dobierania rozwiązań i usług finansowych odpowiednich do zapotrzebowania i sytuacji finansowej danego podmiotu (gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa, państwa, banku, funduszu inwestycyjnego, towarzystwa ubezpieczeniowego),
 • zabezpieczania się przed różnymi rodzajami ryzyka wynikającymi z wahań kursów walutowych czy stóp procentowych,
 • korzystania z instrumentów finansowych,
 • dokonywania analizy ekonomicznej podmiotu i zbudowania biznes plan oraz strategi rozwoju.

Umiejętności

Student w toku studiów nabywa umiejętności:

 • prowadzenia analiz rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług finansowych, zarządzania instytucjami finansowymi w zmieniających się warunkach prowadzenia działalności gospodarczej,
 • analizy i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw i  banków,
 • wykorzystywania nowoczesnych systemów komputerowych do analizy procesów rynkowych,
 • rozwiązywania problemów  rachunkowości, marketingu i  zarządzania produktami finansowymi
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • współdziałania w opracowywaniu strategii przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie kierunków rozwoju i marketingu  oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • budowania strategii rozwoju usług finansowych świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze.
 • opracowywania deklaracji podatkowych i współpracy z Urzędem Skarbowym,
 • analizy kosztów w firmie w celu podejmowania właściwych i trafnych decyzji oraz prowadzenia pogłębionego rachunku kosztów,
 • przygotowania planów rozwoju dla firm działających na rynkach światowych,
 • podejmowania strategicznych decyzji zarządczych
 • negocjacji z partnerami biznesowymi,
 • wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.

Wykaz wybranych przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu rachunkowości:

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość budżetowa
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości i audyt finansowy

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu podatków:

 • Rachunkowość podatkowa
 • Postępowanie karno-skarbowe
 • Podatki
 • Prawo podatkowe

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu usług finansowych:

 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • Strategie finansowe
 • Podstawy sprawozdawczości finansowej
 • Ubezpieczenia
 • Biznes plan
 • Bankowość detaliczna i korporacyjna
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Analiza portfela inwestycyjnego
 • Polityka kredytowa i zarządzanie ryzykiem
 • Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
 • Metody wyceny projektów gospodarczych

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze księgowego, finansisty, analityka w komórkach: finansowo-księgowych, analitycznych, inwentaryzacji, kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych, instytucjach finansowych, izbach i urzędach skarbowych oraz prowadzenia biura rachunkowego.

Przewidywane sektory zatrudnienia, miejsca i stanowiska pracy:

 

 •     księgowy
 •     controller
 •     analityk finansowy
 •     specjalista w dziale analiz ekonomicznych
 •     finansista
 •     pracownik izb i urzędów skarbowych
 •     pracownik instytucji bankowo-finansowych
 •     pracownik przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych
 •     pracownik administracji samorządowej
 •     pracownik komórek przedsiębiorstw odpowiedzialnych za analizę ekonomiczną działalności gospodarczej

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12380 zł
10435 zł
41 050 zł
22 075 zł
13 950 zł