Rachunkowość i usługi finansowe

Rachunkowość i usługi finansowe

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie absolwentów do prowadzenia ksiąg rachunkowych w instytucjach i przedsiębiorstwach oraz sporządzania i analizy sprawozdania finansowego, przy wykorzystaniu systemów informatycznych rachunkowości.

Student w trakcie nauki poznaje zasady rządzące instytucjami tworzącymi sektor finansowy: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne. Student poznaje zastosowanie różnych instrumentów finansowych w praktyce oraz mechanizm funkcjonowania rynku usług finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych).

Wiedza

Student w toku studiów uzyska wiedzę w zakresie:   

 • mechanizmów planowania gospodarczego,
 • zasad i metod prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej,
 • międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej oraz podstaw aktualnego systemu podatkowego,
 • swobodnego poruszania się po rynku finansowym, wraz ze znajomością jego mechanizmów i zasady nim rządzących,
 • dobierania rozwiązań i usług finansowych odpowiednich do zapotrzebowania i sytuacji finansowej danego podmiotu (gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa, państwa, banku, funduszu inwestycyjnego, towarzystwa ubezpieczeniowego),
 • zabezpieczania się przed różnymi rodzajami ryzyka wynikającymi z wahań kursów walutowych czy stóp procentowych,
 • korzystania z instrumentów finansowych,
 • dokonywania analizy ekonomicznej podmiotu i zbudowania biznes plan oraz strategi rozwoju.

Umiejętności

Student w toku studiów nabywa umiejętności:

 • prowadzenia analiz rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług finansowych, zarządzania instytucjami finansowymi w zmieniających się warunkach prowadzenia działalności gospodarczej,
 • analizy i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw i  banków,
 • wykorzystywania nowoczesnych systemów komputerowych do analizy procesów rynkowych,
 • rozwiązywania problemów  rachunkowości, marketingu i  zarządzania produktami finansowymi
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • współdziałania w opracowywaniu strategii przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie kierunków rozwoju i marketingu  oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • budowania strategii rozwoju usług finansowych świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze.
 • opracowywania deklaracji podatkowych i współpracy z Urzędem Skarbowym,
 • analizy kosztów w firmie w celu podejmowania właściwych i trafnych decyzji oraz prowadzenia pogłębionego rachunku kosztów,
 • przygotowania planów rozwoju dla firm działających na rynkach światowych,
 • podejmowania strategicznych decyzji zarządczych,
 • negocjacji z partnerami biznesowymi,
 • wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.

Wykaz wybranych przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu rachunkowości:

 • Rachunkowość finansowa,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Rachunkowość budżetowa,
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości i audyt finansowy.

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu podatków:

 • Rachunkowość podatkowa,
 • Postępowanie karno-skarbowe,
 • Podatki,
 • Prawo podatkowe.

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu usług finansowych:

 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa,
 • Strategie finansowe,
 • Podstawy sprawozdawczości finansowej,
 • Ubezpieczenia,
 • Biznes plan,
 • Bankowość detaliczna i korporacyjna,
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw,
 • Analiza portfela inwestycyjnego,
 • Polityka kredytowa i zarządzanie ryzykiem,
 • Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw domowych,
 • Metody wyceny projektów gospodarczych.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze księgowego, finansisty, analityka w komórkach: finansowo-księgowych, analitycznych, inwentaryzacji, kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych, instytucjach finansowych, izbach i urzędach skarbowych oraz prowadzenia biura rachunkowego.

Przewidywane sektory zatrudnienia, miejsca i stanowiska pracy:

 •     księgowy,
 •     controller,
 •     analityk finansowy,
 •     specjalista w dziale analiz ekonomicznych,
 •     finansista,
 •     specjalista ds. rozliczania projektów subwencjonowanych ze środków publicznych,
 •     pracownik izb i urzędów skarbowych,
 •     pracownik instytucji bankowo-finansowych,
 •     pracownik przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych,
 •     pracownik administracji samorządowej,
 •     pracownik komórek przedsiębiorstw odpowiedzialnych za analizę ekonomiczną działalności gospodarczej.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12380 zł
10435 zł
41 050 zł
22 075 zł
13 950 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12380 zł
10435 zł
41 050 zł
22 075 zł
13 950 zł