Resocjalizacja

Resocjalizacja

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności konieczne do pracy z jednostkami zagrożonymi wpływem patologii społecznych, zdemoralizowanymi, niedostosowanymi społecznie, zarówno w warunkach instytucjonalnych (np. wszelkiego rodzaju placówki resocjalizacji), jak i w ramach pracy indywidualnej, na zasadach dobrowolności uczestnictwa (np. poradnie psychologiczno–pedagogiczne, świetlice środowiskowe) lub osób potencjalnie na taki los narażonych (np. placówki oświatowe).

Program studiów

Resocjalizacja to przede wszystkim praca dla człowieka i nad człowiekiem. Jest to trudna i wyboista droga przywracania go społeczeństwu, uczynienia z niego jednostki aktywnej, nawiązującej prawidłowe relacje społeczne, potrafiącej w sposób akceptowalny dla ogółu zaspakajać swoje potrzeby. Obszarem swoich oddziaływań obejmuje przede wszystkim jednostki niedostosowane społecznie, które zostały wyposażone w sprzeczne z powszechnie uznanymi - normy, wartości, oczekiwania społeczne oraz postawy. Trudno jest jednak „naprawiać” bez znajomości podstaw związanych w pierwotnym, prawidłowym wychowaniem do życia w społeczeństwie, dlatego nieodzownym elementem wiedzy, jaką posiądzie student resocjalizacji jest wiedza o nim samym – o swoich słabościach i mocnych stronach, które w przyszłości mogą stać się fundamentem oddziaływań nakierowanych na grupę. Ważne są również umiejętności, których rozwój oparty jest na praktyce, dlatego wielowymiarowy aspekt podejścia do resocjalizacji daje gwarancję zaczerpnięcia wiedzy z wielu różnych obszarów. Wiedza o prawach rządzących grupą oraz ich wpływie na jednostkę to doskonałe narzędzie do podjęcia roli lidera, przewodnika oraz mentora osób niedostosowanych społecznie. Działania związane z profilaktyką uzależnień to przede wszystkim diagnoza i wielowymiarowa interwencja, gwarantujące odpowiedni dobór technik i metod terapeutycznych.

Wiedza

Student po ukończeniu kierunku resocjalizacja płynnie porusza się w tematyce związanej z szeroko pojętym funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni społecznej. W toku studiów uzyska wiedzę w zakresie:

 • czynnika ryzyka oraz potrafi wykorzystać czynniki chroniące jednostkę do możliwie najskuteczniejszego zabezpieczenia jej zdrowia i życia,
 • niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami, a także na czas interweniować,
 • diagnozowania problemu oraz dostosowania metody pracy do potrzeb klienta,
 • mechanizmów rządzących światem społecznym i potrafi je wykorzystać dla potrzeb interwencji kryzysowej,
 • kontroli swoich emocje, aby stanowić wsparcie dla drugiego człowieka.

Umiejętności

Podstawą pracy resocjalizatora jest umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Osoba niedostosowana społecznie to bardzo trudny współtowarzysz rozmowy, z uwagi na pojawiający się konflikt interesów. Stąd istnieje potrzeba wykształcenia kompetencji zawodowych, przydatnych w kontakcie bezpośrednim np. ze skazanym. Wśród wielu umiejętności, jakie przyjdzie opanować w trakcie studiów należy wymienić:

 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • Umiejętność przewodzenia grupą,
 • Kreatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność zarządzania czasem,
 • Elastyczność,
 • Podejmowanie inicjatywy.

Wykaz wybranych przedmiotów

 •     Podstawy resocjalizacji
 •     Psychologia społeczna
 •     Psychologia sądowa i penitencjarna
 •     Podstawy prawa karnego
 •     Metodyka resocjalizacyjna
 •     Metodyka pracy kuratora sądowego
 •     Patologie społeczne

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent otrzymujący dyplom ukończenia studiów wyższych,  otrzymuje jednocześnie kompetencje do wykonywania zawodu pedagoga ze specjalnością resocjalizacja, a dzięki posiadanym uprawnieniom pedagogicznym poszerza zakres swoich możliwości zawodowych o kwestię możliwości edukatorskich. Obszar zatrudnienia jest dość obszerny przez wzgląd na szeroki zakres posiadanej przez absolwenta wiedzy. W trakcie studiów ich uczestnik może ubiegać się o zdobycie różnego rodzaju certyfikatów, zależnie od swoich zainteresowań oraz rekomendowanych obszarów zatrudnienia.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł385 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł