Turystyka międzynarodowa

Turystyka międzynarodowa

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Podstawowym celem kształcenia jest wykształcenie absolwentów merytorycznie i praktycznie przygotowanych do pracy w przedsiębiorstwach i firmach turystycznych zajmujących się obsługą międzynarodowego ruchu turystycznego, a także kierowaniem i  zarządzaniem przedsiębiorstwami turystycznymi.

Program studiów

Biorąc po uwagę fakt, że biznes turystyczny urasta do rangi najdynamiczniej  rozwijającego się sektora gospodarki światowej, wykorzystującego najnowsze zdobycze techniki i metody ekonomii międzynarodowej w programie kształcenia zawarto zagadnienia i problemy wiedzy i praktyki poruszające kwestie związane z:

 • globalizacją gospodarki turystycznej (korporacje międzynarodowe, przedsiębiorstwa turystyczne),
 • międzynarodowymi transakcjami na rynku turystycznym,
 • rolą marketingu na rynku międzynarodowym (kreowanie marek narodowych),
 • rozwiązaniami innowacyjnymi w biznesie turystycznym,
 • rynkiem e-commerce w turystyce,
 • zarządzaniem destynacjami turystycznymi (studia przypadków),
 • turystycznym rynkiem pracy itp.

Wiedza

Absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie:

 • funkcjonowania rynku i przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku turystycznym,
 • kierunków, trendów i determinant rozwoju funkcjonowania międzynarodwego rynku turystycznego w określonych uwarunkowaniach prawnych i politycznych,
 • organizacji obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego (w tym transport i logistyka),
 • zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w branży turystycznej w tym nt. uwarunkowań ich rozwoju i mechanizmach funkcjonowania w wymiarze międzynarodowym,
 • europejskiej polityki turystycznej,
 • modeli zarządzania gospodarką turystyczną w regionach,
 • planowania i realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi turystyki zagranicznej (promocja, marketing, markowe produkty turystyczne, produkty wiądące),
 • metod analizy funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych (konkurencyjność, zarządzanie, stosunki gospodarcze, badania rynku, programowania i ocena inwestycji, działania marketingowe, zarządzanie finansami, zarządzanie jakością świadczonych usług),
 • zachowań strategicznych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych,
 • logistyki międzynarodowej,
 • finansów przedsiębiorstw.

Umiejętności

Absolwent posiada szereg umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w biznesie turystycznym, działającym na krajowym, jak i międzynarodowym rynku turystycznym. Poza rozległą wiedzą absolwenci nabywają umiejętności zawodowe dotyczące:

 • rozwiązywania problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego (w tym z zakresu organizacji i zarządzania jednostką, zarządzania strategicznego, zarządzania pracownikami, zarządzania finansam),
 • narzędzi marketingowych i informatycznych,
 • analizy i oceny uwarunkowań zewnętrznych rozwoju przedsiębiorstwa na rynku krajowym i turystyki międzynarodowej do celów podnoszenia efektywności działania, wzrostu jakości usług i poziomu konkurencyjności produktów,
 • obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego.

Wykaz wybranych przedmiotów

 

 • Międzynarodowe organizacje turystyczne
 • Case studies about different countries
 • Współczesne trendy w TM
 • Zagrożenia epidemiologiczne w TM
 • Zarządzanie destynacjami
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Worldwide Destinations
 • Organizacja transportu lotniczego w turystyce
 • Zarządzanie turystyką w UE - studia przypadków

w grupie przedmiotów kierunkowych znajdują się takie przedmioty jak:

 • Doradztwo turystyczne
 • Produkt turystyczny
 • Międzynarodowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
 • Negocjacje
 • Ekonomia menedżerska
 • Biznesplan
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie jakością w turystyce
 • Zachowania konsumentów na rynku turystycznym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

W praktyce wygląda to tak: 

Animacja czasu wolnego w postępowaniu pilota wycieczek

 

 

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie studiów otwiera absolwentowi możliwość poszukiwania zatrudnienia na stanowiskach średniego i wyższego szczebla w podmiotach, instytucjach i organizacjach działających na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym oraz w ramach własnej działalności gospodarczej w sferze turystyki.

Absolwenci mogą podejmować pracę jako:

 • pracownicy międzynarodowych sieci hotelowych, 
 • krajowych i międzynarodowych touroperatorów oraz agencji turystycznych i biur podróży, 
 • w podmiotach zajmujących się promocją turystyki na szczeblu ponadkrajowym, krajowym i regionalnym,
 • w Convention Bureau, lokalnych i regionalnych organizacjach turystycznych podejmujących strategiczne działania na rynku turystycznym,
 • w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach społecznych wspierających rozwój turystyki.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł