Turystyka międzynarodowa

Turystyka międzynarodowa

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Turystyka stanowi jedną z najszybciej rozwijających się i jednocześnie bardzo złożoną sferę życia społecznego. Odpowiedzią na oczekiwania dynamicznie rosnącej społeczności turystów jest równie dynamicznie rozwijająca się gospodarka turystyczna, stanowiąca coraz bardziej znaczące źródło dochodów w gospodarce globalnej. Wpływ turystyki na życie społeczno-gospodarcze w wielu regionach świata (w tym Europy Środkowej), wyraźnie odczuwalny i posiadający liczne konsekwencje wymaga kształcenia specjalistycznych kadr, posiadających nowoczesną i szeroką wiedzę, a także odpowiednie kompetencje i umiejętności pozwalające na efektywne zarządzanie produktami turystycznymi w warunkach dynamicznie zmieniającego się międzynarodowego rynku turystycznego.

Naszym celem jest wykształcenie absolwentów merytorycznie i praktycznie przygotowanych do pracy w przedsiębiorstwach i firmach turystycznych zajmujących się obsługą międzynarodowego ruchu turystycznego, a także kierowaniem i  zarządzaniem przedsiębiorstwami turystycznymi.

Na studiach licencjackich na obszarze Turystyka Międzynarodowa studenci będę w toku studiów realizowali 2 kursy: 

*Wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży * 
Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Studenci będą otrzymywali zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, wystawiane przez KOLFER Sp. z o.o., potwierdzane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (w trakcie 4 semestru). Kurs dla tej specjalności będzie bezpłatny 


*Kurs pilota wycieczek*  (będzie wydawana legitymacja pilota na 6 semestrze - pod warunkiem zaliczenia określonych przedmiotów, kurs dla tej specjalności będzie bezpłatny, będzie pobierana jedynie opłata za wydanie legitymacji pilota 50 zł) 

Program studiów

Przygotowany jest w oparciu o współczesne standardy kształcenia w zakresie szeroko rozumianej dziedziny obsługi ruchu turystycznego oraz biznesu międzynarodowego. Biorąc po uwagę fakt, że biznes turystyczny urasta do rangi najdynamiczniej  rozwijającego się sektora gospodarki światowej, wykorzystującego najnowsze zdobycze techniki i metody ekonomii międzynarodowej w programie kształcenia na obszarze Turystyka Międzynarodowa zawarto zagadnienia i problemy wiedzy i praktyki poruszające kwestie związane z:

 • globalizacją gospodarki turystycznej (międzynarodowe organizacje turystyczne),
 • innowacyjnymi produktami i trendami w turystyce globalnej,
 • osobliwościami światowego dziedzictwa,
 • zarządzaniem turystyką w krajach UE,
 • rolą marketingu na rynku międzynarodowym (kreowanie marek narodowych),
 • rynkiem e-commerce w turystyce,
 • zarządzaniem destynacjami turystycznymi (studia przypadków),
 • transportem międzynarodowym, itp.

Wiedza

Absolwent w toku stutiów otrzymuję wiedzę z zakresu:

 • funkcjonowania międzynarodowych organizacji turystycznych,
 • występujących trendów w światowej turystyce,
 • zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w branży turystycznej na rynku międzynarodowym,
 • modeli zarządzania gospodarką turystyczną w krajach UE,
 • międzynarodowego marketingu turystycznego,
 • zarządzania finansami,
 • zarządzania jakością usług turystycznych i hotelarskich,
 • statystyki turystycznej w kontekście międzynarodowym,
 • międzynarodowego ruchu turystycznego,
 • zagrożeń występujących w turystyce globalnej,
 • zachowań turystów,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • globalnej informacji turystycznej,
 • organizacji międzynarodowego transportu (w tym lotniczego i morskiego), itp.

Umiejętności

Absolwent posiada szereg umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w biznesie turystycznym, działającym na krajowym, jak i międzynarodowym rynku turystycznym, w szczególności:

 • posiada umiejętności pozwalające na efektywne działanie w celu rozwiązywania problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego (w tym z zakresu organizacji i zarządzania jednostką, zarządzania strategicznego, zarządzania pracownikami, zarządzania finansami),
 • potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne determinujące rozwój turystyki na świecie,
 • analizuje aktualne trendy w turystyce międzynarodowej,
 • potrafi dokonywać obserwacji i analiz procesów zachodzących w turystyce międzynarodowej, potrafi interpretować niezbędne w tym zakresie dane statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne,
 • sprawnie wykorzystuje narzędzia marketingowe i  informatyczne,
 • posługuje się specjalistycznymi pojęciami z zakresu turystyki międzynarodowej,
 • prowadzi analizy i oceny uwarunkowań zewnętrznych rozwoju przedsiębiorstwa na rynku krajowym i turystyki międzynarodowej do celów podnoszenia efektywności działania, wzrostu jakości usług i poziomu konkurencyjności produktów,
 • zna mechanizmy obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego.

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie studiów otwiera absolwentowi możliwość poszukiwania zatrudnienia na stanowiskach średniego i wyższego szczebla w podmiotach, instytucjach i organizacjach działających na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym oraz w ramach własnej działalności gospodarczej w sferze turystyki.

Absolwenci mogą podejmować pracę w:

 • międzynarodowych sieciach hotelowych, 
 • krajowych i międzynarodowych touroperatorach oraz w agencjach turystycznych i biurach podróży, 
 • podmiotach zajmujących się promocją turystyki na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym,
 • Convention Bureau,
 • lokalnych i regionalnych organizacjach turystycznych podejmujących strategiczne działania na rynku turystycznym,
 • krajowych organizacjach i stowarzyszeniach społecznych wspierających rozwój turystyki.

Uprawnienia zawodowe

Studia realizują program biznesowego przygotowania absolwentów do potrzeb rynku pracy w branży turystycznej co determinuje wyposażenie absolwentów w wysoko wyprofilowaną wiedzę (z naciskiem na treści z zakresu nauk ekonomicznych) oraz liczne umiejętności praktyczne i kompetencje niezbędne do efektywnej działalności na współczesnym rynku turystycznym.

Absolwenci są przygotowani do  podejmowania decyzji strategicznych oraz posiadają umiejętności i kompetencje organizacyjne i prawne w zakresie  działania podmiotów bezpośrednio i pośrednio tworzących system gospodarki turystycznej w układzie krajowym i międzynarodowym.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł385 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł385 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł