Turystyka zdrowotna i dietetyka

Turystyka zdrowotna i dietetyka

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie absolwentów posiadających specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu turystyki, w tym szeroko pojętej turystyki zdrowotnej i dietetyki do pracy w zakładach żywienia zbiorowego ukierunkowanych na pobyt turysty (kuracjusza) w miejscowościach uzdrowiskowych wykorzystując naturalne walory przyrodnicze z jednej strony, a potrzeby klienta (pacjenta) z drugiej. Absolwenci przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki zdrowotnej i poradnictwa dietetycznego.  Turystyka uzdrowiskowa to gałąź turystyki zdrowotnej. Polskie uzdrowiska w ostatnich latach dynamicznie przechodzą pozytywną transformację komercjalizując się i prywatyzując oferują coraz szerszą i bardziej wysublimowaną oraz nowocześniejszą paletę zabiegów ściśle medycznych mających na celu trwałą poprawę zdrowia i samopoczucia gości. Studia w obszarze Turystyka zdrowotna i dietetyka pozwalają poznać tajniki zdrowego odżywiania, tworzenia warunków dla efektywnego wypoczynku, odpowiedniej pielęgnacji i dbania o ciało, ruchu i zdrowej aktywności, jak również pozytywnej aktywności umysłowej i emocjonalnej.

Wiedza

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu prozdrowotnych form turystyki i rekreacji, ich organizacji, uwarunkowań i efektów przygotowującą absolwentów do podjęcia zatrudnienia w szeroko pojętym sektorze usług turystyczno-żywieniowych. W sposób szczególny rozróżnia mechanizmy funkcjonowania turystyki w obszarach uzdrowiskowych. Zna podstawowe środki, metody i formy stosowane w odnowie biologicznej oraz zasady wykorzystania aktywności ruchowej i wpływ żywienia jako środki przeciwdziałające chorobom i patologiom społecznym. 

Umiejętności

W toku studiów absolwent posiądzie umiejętności zawodowe:

 • analiza i interpretacja procesów zachodzących na rynku turystycznym, w tym rozpoznawanie potrzeb klientów i wdrażanie rozwiązań zaspokajających ich potrzeby
 • analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych rozwoju turystyki w różnych skalach i układach przestrzennych, w tym działalności przedsiębiorstw turystycznych i podmiotów świadczących usługi turystyczne, rekreacyjne, żywieniowe w ujęciu czynników determinujących konkurencyjność rynkową
 • planowanie działań rozwojowych z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych
 • wiedzę z zakresu żywienia człowieka, m.in. na temat procesów metabolicznych i mechanizmów ich regulacji oraz adaptacji do zróżnicowanej ilości i składu pożywienia
 • kontrola jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów/kuracjuszy

Absolwenci zdobywają wiedzę umożliwiającą im zarządzanie zakładami w branży turystycznej i żywieniowej. Posiadają także kwalifikacje do podjęcia indywidualnej działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia oraz poradnictwo w tym zakresie. Do umiejętności należą m.in.

 • umiejętność wyznaczania celów,
 • sprawnego podejmowania decyzji
 • przygotowywania potraw i jadłospisów z uwzględnieniem zasad nowoczesnej dietetyki
 • bezpieczne i efektywne stosowanie nowoczesnych metod technologii żywienia w celu uzyskania optymalnego wykorzystania wartości odżywczych produktów spożywczych

Wykaz wybranych przedmiotów

 • podstawy SPA&Wellness
 • turystyka uzdrowiskowa i jej infrastruktura
 • projektowanie, finansowanie, marketing w ośrodkach SPA&Wellness
 • lecznictwo uzdrowiskowe
 • rynek usług SPA&Wellness

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach turystycznych, rekreacyjnych i żywieniowych, a także do prowadzenia samodzielnej działalności menadżerskiej o charakterze turystycznym i rekreacyjnym oraz poradnictwa dietetycznego.

Absolwenci będą merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodów ściśle związanych z pracą w branży turystycznej, uzdrowiskowej, zakładach żywienia zbiorowego, poradniach dietetycznych oraz stanowiskach urzędniczych związanych z bezpieczeństwem żywności i żywienia. Kwalifikacje zdobyte w wyniku ukończenia studiów drugiego stopnia umożliwiają podjęcie pracy w wielu różnorodnych ośrodkach, między innymi w: hotelach, SPA, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w zakresie poradnictwa dietetycznego, zakładach żywienia zbiorowego oraz poradniach specjalistycznych zdrowej żywności, własnych zakładach gastronomicznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych, turystycznych w szczególności branży uzdrowiskowej, w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12365 zł
10420 zł
41 025 zł
22 000 zł
13 800 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12365 zł
10420 zł
41 025 zł
22 000 zł
13 800 zł