Usługi medyczno-opiekuńcze

Usługi medyczno-opiekuńcze

Licencjackie 6 SEMESTRÓW w przygotowaniu

Umiejętności

  • Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę w obszarze pedagogiki, socjologii, psychologii, biologii człowieka, a także nauk o zdrowiu.
  • Jest profesjonalnie przygotowany do samodzielnego realizowania usług medyczno-opiekuńczych w placówkach ochrony zdrowia, w domach pomocy społecznej, hospicjach, dziennych domach opieki oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych.
  • Potrafi realizować szeroko rozumiane zadania związane z nowoczesnymi trendami w edukacji zdrowotnej oraz wspomaganiu 
  • prawidłowej i twórczej adaptacji chorego/podopiecznego w środowisku.
  • Pozna różne formy i techniki terapii zajęciowej wykorzystywane w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych.
  • Po ukończeniu studiów l stopnia absolwenci znają metody pracy opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, fizjoterapeutycznej, a także uregulowania prawne odnoszące się do usług medyczno-opiekuńczych. Posiadają dobrze rozwinięte kompetencje społeczne pozwalające na funkcjonowanie w różnych rolach społecznych w miejscu pracy.
  • Absolwent może uczestniczyć w leczeniu pacjenta w ramach wielospecjalistycznego zespołu. Koordynuje jego dostęp do różnych placówek, a także podejmuje interwencje w środowisku pacjenta. Absolwent potrafi także organizować opiekę nad osobą niesamodzielną z chorobami współtowarzyszącymi w tym zaburzeniami ruchowymi.