Usługi społeczne

Usługi społeczne

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Wiedza

Kończąc obszar studiów usługi społeczne, absolwenci będą wyposażeni w wiedzę związaną z uczestnikami poszczególnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych oraz terapeutycznych jak również z priorytetowymi działaniami skierowanymi wobec ich podopiecznych. Dlatego też, zagadnienia, którym poświęci się dużo uwagi w toku kształcenia, związane są ze świadczoną pomocą w tych placówkach. Studenci poznają najważniejsze objawy i przyczyny wybranych zaburzeń, zmian chorobowych a także dysfunkcji społecznych, jak również możliwych sposób rekonwalescencji potrzebujących.

Ze względu na to, że uzyskanie dyplomu z zakresu usług społecznych związane będzie z pracą z ludźmi, absolwenci posiadać będą wiedzą związaną z relacjami społecznymi oraz strukturami społecznym.

Umiejętności

Celem kształcenia studentów na obszarze Usługi społeczne jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie do sprawnego wykonywania obowiązków pracownika w szeroko rozumianych instytucjach usług społecznych. Studenci nauczą się rozpoznawać i diagnozować style życia i modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych oraz rekreacyjnych. Poprzez ćwiczenia, warsztaty i praktyki studenci będą wzbogacać swoje umiejętności i doświadczenia, których znajomość jest niezbędna do wykonywania pracy zawodowej. Obszar kształcenia, jakimi są usługi społeczne, za szczególny cel stawia sobie wykształcenie u studentów postawy zdrowego i aktywnego trybu życia (w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznej) przy jednoczesnej umiejętności promocji takich zachowań wśród społeczeństwa. Przyczynić się ma do tego zdobyta umiejętność związana z modyfikacją i kreowaniem nowych form aktywności fizycznych dostosowanych do grup środowiskowych. Poprzez permanentny kontakt studentów z ludźmi, studenci doskonalić będą umiejętności ułatwiające poprawną organizację uczenia się przy jednoczesnym inspirowaniu innych ludzi do działania w zakresie rozwoju osobistego. Istotnym celem jest także nabycie kompetencji niezbędnych do przygotowania projektów społecznych oraz ocena wielowymiarowych skutków społecznych planowanych działalności społecznych.Absolwent obszaru usługi społeczne posiadać będzie umiejętność poprawnego przetwarzania informacji, diagnozowania i konstruowania poprawnej opinii związanej z obserwowanym zjawiskiem społecznym. Ćwiczenia wyposażą studenta w sprawność doboru techniki i narzędzi badawczych adekwatnych do analizowania określonego faktu społecznego. W toku edukacji studenci nabędą predyspozycje do poprawnego analizowania przyczyn, przebiegu i procesów edukacyjnych.

Realizowane w toku kształcenia praktyki wyposażą studentów w poprawną umiejętność integrowania wiedzy nabytej na wykładach z umiejętnościami i kompetencjami zdobytymi na warsztatach i ćwiczeniach.

Absolwenci obszaru usługi społeczne posiadać będą umiejętności i kompetencje praktyczne związane z dostosowaniem pracy do grupy docelowej w praktyce społecznej i przyszłej karierze zawodowej. Nieoceniona stanie się umiejętność komunikacji interpersonalnej, a także negocjacji i mediacji.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Psychologia społeczna
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Wstęp do socjologii
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Polityka społeczna
 • Psychoprofilaktyka zdrowia
 • Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych
 • Animacja działalności społeczno-kulturalnej
 • Psychologia stosowana z elementami psychiatrii
 • Działalność pożytku publicznego i wolontariat
 • Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 • Diagnozowanie potrzeb i problemów społecznych w kontekście usług
 • Psychologia starzenia się
 • Realizacja programów i projektów społecznych

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent ma możliwość zatrudnienia w:

 • placówkach oświatowych i edukacyjnych,
 • placówkach wychowawczych i terapeutycznych,
 • placówkach świadczące pomoc i opiekę społeczną,
 • placówkach zdrowotnych, medycznych, leczniczych,
 • placówkach publicznych i niepublicznych związanych z kulturą, rekreację i rozrywką,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach, fundacjach, organizacjach społecznych i podmiotach gospodarczych o profilu usług społecznych.

Usługi społeczne na rynku zawodowym w Polsce są zjawiskiem dość innowacyjnym, a z każdym rokiem widoczne jest silne i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Zwiększa się również obszar działań i poziom wymagań i oczekiwań społecznych stawianych specjalistom. Absolwenci obszaru będą zatem przygotowani do pracy w placówkach i instytucjach, których działalność obejmuje szeroko pojęte usługi społeczne.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł385 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł