Usługi społeczne

Usługi społeczne

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia zdalne

Wiedza

Absolwent obszaru usługi społeczne posiadać będzie rozszerzoną wiedzę i znajomość terminologii związanej z naukami społecznymi i humanistycznymi, takimi jak pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie czy socjologia. Ze względu na silny związek obszaru usługi społeczne z wiodącym kierunkiem, jakim jest pedagogika, absolwenci będą posiadać uporządkowaną wiedzę związaną z jej głównymi obszarami, nurtami, strategiami, systemami kulturowymi, jak również z głównymi szkołami oraz z metodami i technikami badawczymi w obarze nauk pedagogicznych. Dysponować będą jednocześnie wiedzą praktyczną na temat jej poprawnego wykorzystania w dyscyplinach pokrewnych, z którymi zetkną się w swojej przyszłej pracy zawodowej.

W toku edukacji studenci uzyskają wiedzę dotyczącą faz rozwoju człowieka na każdym etapie życia. Tym samym również, absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę związaną z biologicznymi, psychologicznymi, społecznymi podstawami kształcenia, rozwoju i wychowania.

Ze względu na to, że uzyskanie dyplomu z zakresu usług społecznych związane będzie z pracą z ludźmi, absolwenci posiadać będą wiedzą związaną z relacjami społecznymi oraz strukturami społecznym.

Kończąc obszar studiów usługi społeczne, absolwenci będą wyposażeni w wiedzę związaną z uczestnikami poszczególnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych oraz terapeutycznych jak również z priorytetowymi działaniami skierowanymi wobec ich podopiecznych. Dlatego też, zagadnienia, którym poświęci się dużo uwagi w toku kształcenia, związane są ze świadczoną pomocą w tych placówkach. Studenci poznają najważniejsze objawy i przyczyny wybranych zaburzeń, zmian chorobowych a także dysfunkcji społecznych, jak również możliwych sposób rekonwalescencji potrzebujących.

Umiejętności

Celem kształcenia studentów na obszarze Usługi społeczne jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie do sprawnego wykonywania obowiązków pracownika w szeroko rozumianych instytucjach usług społecznych. Studenci nauczą się rozpoznawać i diagnozować style życia i modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych oraz rekreacyjnych. Poprzez ćwiczenia, warsztaty i praktyki studenci będą wzbogacać swoje umiejętności i doświadczenia, których znajomość jest niezbędna do wykonywania pracy zawodowej. Obszar kształcenia, jakimi są usługi społeczne, za szczególny cel stawia sobie wykształcenie u studentów postawy zdrowego i aktywnego trybu życia (w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznej) przy jednoczesnej umiejętności promocji takich zachowań wśród społeczeństwa. Przyczynić się ma do tego zdobyta umiejętność związana z modyfikacją i kreowaniem nowych form aktywności fizycznych dostosowanych do grup środowiskowych. Poprzez permanentny kontakt studentów z ludźmi, studenci doskonalić będą umiejętności ułatwiające poprawną organizację uczenia się przy jednoczesnym inspirowaniu innych ludzi do działania w zakresie rozwoju osobistego. Istotnym celem jest także nabycie kompetencji niezbędnych do przygotowania projektów społecznych oraz ocena wielowymiarowych skutków społecznych planowanych działalności społecznych.Absolwent obszaru usługi społeczne posiadać będzie umiejętność poprawnego przetwarzania informacji, diagnozowania i konstruowania poprawnej opinii związanej z obserwowanym zjawiskiem społecznym. Ćwiczenia wyposażą studenta w sprawność doboru techniki i narzędzi badawczych adekwatnych do analizowania określonego faktu społecznego. W toku edukacji studenci nabędą predyspozycje do poprawnego analizowania przyczyn, przebiegu i procesów edukacyjnych.

Realizowane w toku kształcenia praktyki wyposażą studentów w poprawną umiejętność integrowania wiedzy nabytej na wykładach z umiejętnościami i kompetencjami zdobytymi na warsztatach i ćwiczeniach.

Absolwenci obszaru usługi społeczne posiadać będą umiejętności i kompetencje praktyczne związane z dostosowaniem pracy do grupy docelowej w praktyce społecznej i przyszłej karierze zawodowej. Nieoceniona stanie się umiejętność komunikacji interpersonalnej, a także negocjacji i mediacji.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Andragogika i gerontologia
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Polityka społeczna
 • Psychoprofilaktyka zdrowia
 • Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych
 • Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
 • Współczesne problemy pedagogiki
 • Animacja działalności społeczno-kulturalnej
 • Psychologia stosowana z elementami psychiatrii
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Działalność pożytku publicznego i wolontariat
 • Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 • Diagnozowanie potrzeb i problemów społecznych w kontekście usług
 • Psychologia starzenia się
 • Realizacja programów i projektów społecznych

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie studiów, czyli uzyskanie pozytywnej oceny z ustnego egzaminu dyplomowego po wcześniejszym zdobyciu zaliczenia z wszystkich wymaganych przedmiotów, wiązać się będzie z uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów ECTS, a tym samym z uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Absolwent ma możliwość zatrudnienia w:

 • placówkach oświatowych i edukacyjnych,
 • placówkach wychowawczych i terapeutycznych,
 • placówkach świadczące pomoc i opiekę społeczną,
 • placówkach zdrowotnych, medycznych, leczniczych,
 • placówkach publicznych i niepublicznych związanych z kulturą, rekreację i rozrywką,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach, fundacjach, organizacjach społecznych i podmiotach gospodarczych o profilu usług społecznych.

Usługi społeczne na rynku zawodowym w Polsce są zjawiskiem dość innowacyjnym, a z każdym rokiem widoczne jest silne i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Zwiększa się również obszar działań i poziom wymagań i oczekiwań społecznych stawianych specjalistom. Absolwenci obszaru będą zatem przygotowani do pracy w placówkach i instytucjach, których działalność obejmuje szeroko pojęte usługi społeczne.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12365 zł
10420 zł
41 025 zł
22 000 zł
13 800 zł