Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach związanych z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem z wykorzystaniem aktualnej wiedzy naukowej, zasad etyki zawodowej i ogólnej oraz stałego rozwoju kompetencji zawodowych. Koncepcja kształcenia uwzględnia także potrzeby krajowego i europejskiego rynku pracy w oparciu o monitorowanie losów absolwentów oraz zmian demograficznych. Wśród celów kształcenia ważne jest wyrabianie samodzielności działania w różnych sytuacjach typowych i nieznanych.

Wiedza

Absolwent otrzyma szeroką wiedzę z zakresu zintegrowanego bezpieczeństwa oraz umiejętności praktyczne pozwalające na kształtowanie i ochronę bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego, politycznego, militarnego.

Umiejętności

Student w toku nauki nabędzie umiejętności:

 • identyfikacji współczesnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych, a także przeciwdziałaniu im
 • praktykę pozwalającą na kształtowanie i ochronę bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego, politycznego oraz militarnego
 • kształtowania nienagannej postawy etyczno-moralnej
 • formułowania celów strategicznych
 • rozwiązywania problemów w wybranym obszarze ochrony
 • zarządzania pracą własną i całego zespołu
 • organizacji i zabezpieczania imprez masowych
 • działań ratowniczych i likwidacji skutków wydarzeń kryzysowych

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Nauka o organizacji
 • Prawo cywilne
 • Programy komputerowe wspomagające zarządzanie
 • Metody i techniki zarządzania
 • Nauka o administracji
 • Psychologia kierowania i przywództwa
 • Wyzwania i oczekiwania rynku pracy
 • Procesy inwestycyjne
 • E-administracja
 • Organizacja pracy kierowniczej
 • Prawo pracy
 • Psychologia pracy
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Zachowania organizacyjne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Coaching
 • Selekcja i dobór kadr
 • Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Instytucje bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • System bezpieczeństwa lokalnego
 • Ochrona osób, mienia i informacji
 • Planowanie i wsparcie logistyczne w sytuacjach kryzysowych
 • Media i komunikacja społeczna w sytuacjach kryzysowych
 • Likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
 • Służby ratownicze
 • Informatyka w zarządzaniu kryzysowym

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci znajdują pracę na kierowniczych stanowiskach planistycznych, organizacyjnych i koordynacyjnych, a także w sektorze państwowym i rządowym.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł