Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Absolwent specjalności "zarządzanie kryzysowe" wyposażony jest w kompleksową wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Obecna sytuacja na świecie określa powstwanie nowych niebezpieczeństw, wynikających z wpływu globalizacji, przyczyn naturalnych będących konsekwencją zmian klimatycznych, sytuacji geopolitycznej oraz zagrożeń hybrydowych.

Nowe, bardzo niebezpieczne tło zagrożeń tworzą epidemie i choroby cywilizacyjne. Utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa jako główej determinanty stabilnego rozwoju staje się podstawową domeną działalności właściwych  przyczyniających się do utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa.  Nadmienione powyżej wybrane czynniki dają podstawę do poczynienia szczególnej staranności w zakresie przygotowania kadr kompetentnych do radzenia sobie w sytuacjach trudnych na różnych szczeblach administracji. Wobec zagrożeń na tle bezpieczeństwa ekonomicznego oraz cyberbezpieczeństwa czy też przyrastających niebezpieczeństw z tytułu nieprzewidywanych zjawisk naturalnych, nowy wymiar zarządzania kryzysowego dotyczy również coraz większej ilości przedsiębiorstw

Wiedza

Absolwent w czasie studiów zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • mechanizmów odpowiadających za bezpieczeństwo,
 • symptomach narastania sytuacji kryzysowych we wszystkich obszarach bezpieczeństwa państwa,
 • infrastruktury krytycznej kraju,
 • znajomości procesów zachodzących w zakresie bezpieczeństwa narodowego,
 • procesów, metod i narzędzi zarządzania grupami społecznymi w obszarze kształtowania i modelowania środowiska bezpieczeństwa,
 • zagrożeń ekonomicznych, militarnych, terrorystycznych, cybernetycznych, naturalnych, chorobotówórczych oraz oddziaływaniu tychże czynników na poziom bezpieczeństwa,
 • przepisów prawa, procedur, systemów organizacji bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu do poszczególnych kategorii zagrożeń,
 • utrzymania bezpieczeństwa infrastrukturalnego (infrastruktury krytycznej państwa).

Umiejętności

 
 

Wiodące umiejętności to:

 • obserwacja zjawisk społecznych, ekonomicznych, samodzielna analiza tzw. uwarunkowań praktycznych, prawnych, ekonomicznych, kulturowych, technicznych i technologicznych,
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce w zakresie  przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego zachowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych w ramach zadań na stanowiskach w administracji państwowej, przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego
 • koordynowanie i synchronizowanie dzialań różnych służb, na róznych szczeblach, adekwatnie oraz z uwzględnieniem optymalnego gospodarowania środkami publicznymi,
 • selektywny dobór mechanizmów i skutecznych narzędzi kształtowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa,
 • stosowanie norm i regulacji prawnych.

Przykładowe przedmioty

 • Bezpieczeństwo militarne,
 • Edukacja obronna,
 • PDW: Strategia bezpieczeństwa,
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego,
 • System bezpieczeństwa narodowego,
 • System reagowania kryzysowego,
 • Zagrożenia hybrydowe,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym,
 • Zajęcia eksperckie: Obrona cywilna w warunkach pokoju,
 • Zajęcia eksperckie: Sytuacje kryzysowe w warunkach działalności gospodarczej.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci obszaru "zarządzanie kryzysowe" mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • referenci wydziałach zarządzania kryzysowego terenowych jednostek administracji rządowej i samorządowej,
 • specjaliści w delegaturach urzędów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 • pracownicy w przedsiębiorstwach produkcyjnych - wydziałach ds. zarządzania kryzysowego,
 • referenci w cywilnych zespołach pracowniczych wspomagających administracyjnie funkcjonowanie służb mundurowych,
 • eksperci dużych centrach logistycznych,
 • koordynatorzy ds. bezpieczeństwa i ochrony,
 • inspektorzy ds. bezpieczeństwa w centrach handlowo-usługowych, 
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego,
 • koordynatorzy ds. planowania pracy zespołów.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł