Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce

Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z problematyką podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych i hotelarskich.Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień z zakresu:

 • zarządzania,
 • ekonomii,
 • prawa,
 • psychologii z uwzględnieniem najnowszych trendów na rynku turystycznym.

Wiedza

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

 • absolwent zdobywa wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach organizowania i zarządzania w organizacjach turystycznych oraz ogólną wiedzę dotyczącą ekonomicznych, prawnych, społecznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju turystyki, poszerza specjalistyczną wiedzę niezbędną w procesach zarządzania organizacją,
 • absolwent zna terminologię używaną w turystyce i hotelarstwie,
 • absolwent ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach,
 • absolwent ma wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania organizacją turystyczną, zna regulacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług turystycznych,
 • absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu  niezbędną dla rozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów gospodarczych w obszarze turystyki.

Umiejętności

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

 • absolwent potrafi ocenić jakość wybranych produktów, usług i systemów stosowanych w turystyce i hotelarstwie,
 • absolwent potrafi dokonać oceny atrakcyjności potencjału turystycznego, zaproponować produkty i metody ich promocji,
 • absolwent potrafi wskazać, zweryfikować i zaprojektować etapy procesu zarządzania i także podstawowe procedury, zasoby materialne i ludzkie w turystyce i hotelarstwie.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

 • absolwent ma świadomość ważności i rozumie społeczne, ekonomiczne i polityczne aspekty i skutki rozwoju usług turystyczno-hotelarskich, w tym jej wpływu na środowisko,
 • absolwent potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy,
 • absolwent prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, realizuje zadania zawodowe profesjonalnie i zgodnie z podstawowymi zasadami etyki zawodowej.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Organizacja imprez MICE
 • Kierunki rozwoju i trendy we współczesnym hotelarstwie
 • Prawo w hotelarstwie i gastronomii
 • Zarządzanie jakością w obiekcie hotelarskim
 • Promocja usług hotelowych
 • Funkcjonowanie gastronomii hotelowej
 • Turystyka biznesowa w hotelarstwie
 • Wskaźniki rentowności w obiektach hotelarskich i gastronomicznych
 • Trendy w gastronomii
 • Marketing internetowy w hotelarstwie i gastronomii.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem  hotelarskim
 • Technologie informatyczne w turystyce

Perspektywy zatrudnienia

Utrzymująca się koniunktura wzrostowa wpływa zatem na powstanie stałego zapotrzebowania na kadrę pracowników-specjalistów z zakresu turystyki i hotelarstwa.Badania marketingowe w UE wskazują, że wysoko jakościowe usługi hotelarskie oraz żywieniowe w branży turystycznej odgrywają pierwszoplanową rolę w kreacji produktów turystycznych oraz stanowią najczęściej podstawę promocji marki turystycznej regionów i miejscowości turystycznych. Wielu turystów podejmuje decyzje o ponownym zakupie produktów turystycznych w danej destynacji doceniając nie tylko wygody wysokostandardowego zakwaterowania, ale także walory smakowe dobrej kuchni (często kulinariów stanowiących dziedzictwo narodowej kuchni).Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia ma realną możliwość pracy na jednym z licznych i jednocześnie dających szanse dalszej kariery, stanowisk pracy związanych z usługami hotelarskimi i żywieniowymi.

Wybrane miejsca i stanowiska pracy:

 • pracownicy międzynarodowych sieci hotelowych,  
 • krajowych i międzynarodowych touroperatorów oraz agencji turystycznych i biur podróży,  
 • w podmiotach zajmujących się promocją turystyki na szczeblu ponadkrajowym, krajowym i regionalnym,
 • w Convention Bureau, 
 • lokalnych i regionalnych organizacjach turystycznych podejmujących strategiczne działania na rynku turystycznym, a ponadto w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach społecznych wspierających rozwój turystyki.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12365 zł
10420 zł
41 025 zł
22 000 zł
13 800 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12365 zł
10420 zł
41 025 zł
22 000 zł
13 800 zł