Zarządzanie w sektorze MSP

Zarządzanie w sektorze MSP

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne studenta do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub współzarządzania organizacją. Wzbogacenie wiedzy i rozwój umiejętności praktycznych w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem. Zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu podstaw zarządzania organizacjami, budowy strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, analizy finansowej, rachunkowości. W szczególności doskonalenie umiejętności studentów z obszaru kierowania przedsiębiorstwem, w tym zdolności do zarządzania procesami innowacyjnymi, zarządzania projektami oraz zarządzania wiedzą.

Wiedza

Student zdobywa wszechstronną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów przedsiębiorstw oraz różnego typu instytucji i organizacji, działających na rynku krajowym, Unii Europejskiej oraz w skali globalnej. W szczególności dużo uwagi w programie studiów poświęca się na dostarczenie studentowi wiedzy z zakresu:

 • zarządzania przedsiębiorstwem oraz współczesnych trendów w nauce i praktyce gospodarczej w tym zakresie,
 • roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności społecznej,
 • zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kreatywności,
 • współdziałania przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi, samorządem terytorialnym i administracją rządową,
 • metod, technik i narzędzia pozyskiwania i analizy danych służących do oceny sytuacji rynkowej podmiotów gospodarczych,
 • zasad, prawidłowości i instrumentów rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu,
 • procesów innowacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach oraz zaznajomi się z mechanizmami związanymi z ich przebiegiem
 • rachunkowości i finansów.

Ponadto student uzyskuje szeroką i kompleksową wiedzę o tworzeniu własnej firmy i efektywnym zarządzaniu nią.

W obszarze studiów z zarządzania przedsiębiorstwem student:

 • pozna istotę procesów innowacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach oraz zaznajomi się z mechanizmami związanymi z ich przebiegiem

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent uzyska umiejętności w zakresie:

 • analizowania otoczenia rynkowego podmiotów gospodarczych oraz prawidłowej interpretacji zjawiska pojawiających się w praktyce gospodarczej
 • podejmowania decyzji oraz rozstrzygania sytuacji konfliktowych w pracy zawodowej
 • analizowania efektywności różnych wariantów rozwiązań konkretnych problemów decyzyjnych oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozwiązania
 • przeprowadzania rozmów z klientem i podległym personelem ze szczególnym uwzględnieniem szybkiego rozwiązywania pojawiających się problemów
 • poprawnego formułowania problemów badawczych i dokonywania analizy przyczyn i przebiegu procesów występujących w podmiotach gospodarczych na podstawie dostępnych danych
 • kreatywnego rozwoju kompetencji decyzyjnych i profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem
 • wykorzystania informacji ekonomicznych i rynkowych niezbędnych w procesie zarządzania
 • wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
 • doboru i zastosowania nowoczesnych koncepcji oraz metod zarządzania
 • stosowania nowoczesnego marketingu warunkującego istnienie każdej organizacji na rynku
 • wykorzystania wiedzy dostarczanej przez sprawozdania finansowe

Wykaz wybranych przedmiotów

 • marketing usług i produktów
 • biznesplan
 • ekonomika przedsiębiorstw
 • komunikacja biznesowa w języku obcym
 •  rachunkowość finansowa
 •  strategie finansowe
 •  finanse MŚP
 •  ubezpieczenia

Perspektywy zatrudnienia

Studia stwarzają absolwentowi bardzo szerokie perspektywy zatrudnienia, zarówno w sektorze prywatnym, jaki i publicznym. Wiedza i umiejętności, jakie nabywa w trakcie studiów pozwolą na wykonywanie zawodów takich jak:

 • menedżer różnych szczebli organizacji,
 • samodzielny przedsiębiorca,
 • doradca,
 • ekspert ds. zarządzania przedsiębiorstwem,
 • leader projektu.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12345 zł295 zł345 zł
10396 zł341 zł396 zł473 zł495 zł
4955 zł820 zł955 zł1 140 zł1 195 zł
21 890 zł1 630 zł1 890 zł2 260 zł2 365 zł
13 600 zł3 100 zł3 600 zł4 300 zł