Administracja i zarządzanie publiczne

Administracja i zarządzanie publiczne

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie studentów do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej i dynamicznej strukturze administracyjnej sektora publicznego. Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu nowego zarządzania publicznego, prawa administracyjnego oraz procedur administracyjnych. Zapoznanie się z problemami organizacji oraz wykorzystywanymi metodami i technikami w celu efektywnego zarządzania jednostkami administracji publicznej. Kluczowym celem jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry nastawionej na rozwiązywanie problemów w jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej.
 
Studia skierowane są do osób chcących zdobyć wykształcenie z zakresu administracji publicznej oraz w przyszłości podjąć pracę w instytucjach administracyjnych różnego szczebla, w szczególności na stanowiskach kierowniczych.

Wiedza

Absolwent otrzyma szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, prawa i administracji w kontekście mechanizmów rządzenia i administrowania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania publicznego oraz procesów decyzyjnych. Zna i rozumie istotę misji administracji publicznej. Do najistotniejszych zagadnień, którym poświęca się wiele uwagi podczas realizacji procesu kształcenia należą:

 • rodzaje struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych i ekonomicznych) i ich istotne elementy
 • system i organy władzy w Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej rządowej (ogólnej i specjalnej) i samorządowej
 • system prawa polskiego, prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej oraz wzajemne powiązania w ramach tych systemów, a także relacji pomiędzy prawem polskim, prawem międzynarodowym, i prawem Unii Europejskiej
 • podstawowe formy indywidualnej przedsiębiorczości

Umiejętności

Student w toku nauki nabędzie umiejętności:

 • prawidłowego interpretowania pojęć prawnych, ekonomicznych
 • potrafi posługiwać się terminologią z zakresu prawa i administracji
 • potrafi przewidzieć skutki prawne i praktyczne wprowadzania wybranych rozwiązań prawnych
 • potrafi prawidłowo posługiwać się wybranymi normami i regułami prawnymi, w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauk prawnych i ekonomicznych
 • samodzielnego przeprowadzenia postępowania administracyjnego
 • dokonania rzetelnej kwalifikacji prawnej
 • wydania i uzasadnienia prawidłowej decyzji administracyjnej
 • kierowania zespołami ludzkimi
 • planowania i organizacji pracy biurowej
 • współczesnych rozwiązań strukturalnych
 • komunikacji interpersonalnej
 • potrafi używać różnorodnych technik negocjacyjnych
 • formułowania celów strategicznych
 • rozwiązywania problemów w jednostkach rządowych oraz samorządowych

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Prawo administracyjne
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej
 • Metody i techniki zarządzania w administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Podstawy ekonomii
 • Komunikacja interpersonalna
 • Relacje społeczne
 • Postępowanie administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy
 • Prawo urzędnicze
 • Psychologia zarządzania
 • Statystyka z demografią
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Instytucje i źródła prawa UE
 • Ustrój i administracja państw UE
 • Elektroniczna administracja
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Legislacja administracyjna
 • Publiczne prawo konkurencji
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Sądownictwo administracyjne
 • Gospodarowanie mieniem samorządu terytorialnego
 • System budżetowy samorządu terytorialnego

Perspektywy zatrudnienia

Obszar studiów przygotowuje do wykonywania zawodów takich jak: urzędnicy do spraw podatków, urzędnicy organów udzielających licencji, pośrednicy pracy, asystenci ubezpieczeniowi, specjaliści analizy rynku pracy, referenci administracyjno-biurowi, urzędnicy państwowi, urzędnicy samorządowi, pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej i wiele innych. 

Absolwenci znajdą pracę na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w sektorze publicznym administracji państwowej, rządowej lub samorządowej na następujących szczeblach:

 • centralnym: ministerstwa, urzędy centralne, fundusze, agencje,
 • wojewódzkim: urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, wojewódzkie inspekcje i służby,
 • powiatowym i gminnym: starostwa, urzędy miejskie, urzędy gminne, inspekcje, służby.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł