Administracja publiczna

Administracja publiczna

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie studentów do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i wykonywania pracy zawodowej w instytucjach realizujących zadania w dziedzinie administracji. Studenci administracji publicznej zostaną przygotowani i wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie zadań z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Tak przygotowani wysokiej klasy specjaliści z zakresu współczesnych problemów i trendów administracji będą rozumieli i znali specyfikę i uwarunkowania funkcjonowania  jednostek administracji publicznej w technologiach XXI wieku. Końcowym efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów znających i rozumiejących zagadnienia współczesnej, nowoczesnej administracji i umiejących rozwiązywać problemy występujące na powierzanych im stanowiskach pracy.

Program studiów

Administracja publiczna to obszar studiów z zakresu administracji, która łączy wiedzę z różnych nauk społecznych, m.in. nauk o polityce i administracji, prawa, psychologii, socjologii, ekonomii i zarządzania.

Program studiów na kierunku Administracja pozwoli zdobyć pogłębioną znajomość teoretycznych podstaw funkcjonowania administracji oraz pogłębioną znajomość prawnych uwarunkowań i procedur wszelkich działań administracji podejmowanych w celu realizacji jej zadań i kompetencji, w tym szczegółową znajomość przepisów i procedur związanych ze specjalnością. Wykształci także umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do skutecznej realizacji zadań związanych z wykonywaniem prac administracyjnych w instytucjach, w jakich absolwent może być zatrudniony po ukończeniu studiów z zachowaniem zasad etycznych oraz umiejętność analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla administracji.

Umiejętności

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • pogłębionej, specjalistycznej wiedzy o strukturze organizacyjnej i zasadach funkcjonowania administracji publicznej
 • rozbudowanych umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania obowiązującego prawa administracyjnego
 • wysokich kwalifikacji do pracy w administracji publicznej, w tym do zajmowania wyższych stanowisk urzędniczych i pełnienia funkcji kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej, jak i na wszystkich innych stanowiskach, na których wymagana jest bardzo dobra znajomość prawa administracyjnego
 • umiejętności administrowania mieniem wspólnym
 • umiejętności planowania i zarządzania rozwojem
 • umiejętności biegłego orientowania się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Wybrane zagadnienia ekonomii i przedsiębiorczości
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Podstawy mikroekonomii
 • Podstawy makroekonomii
 • Polityka społeczna
 • Podstawy wiedzy o prawie
 • Podstawy wiedzy o państwie
 • Nauki o administracji
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu administracji
 • Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej
 • Podstawy prawa pracy
 • Prawo cywilne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo gospodarcze
 • Wybrane aspekty prawa karnego i prawa wykroczeń
 • Systemy administracji UE
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Organizacja systemu administracji państwowej i samorządowej

Perspektywy zatrudnienia

 • organy administracji publicznej (państwowej, rządowej, samorządowej) zarówno szczebla centralnego (ministerstwa, urzędy centralne, fundusze oraz agencje) jak i wojewódzkiego (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, wojewódzkie służby i inspekcje) oraz powiatowego i gminnego (powiatowe służby, inspekcje, starostwa, urzędy miejskie i gminne).
 • organizacje gospodarcze i zrzeszenia
 • organizacje pozarządowe (NGO's),
 • organizacje gospodarcze i społeczne, kooperujące z organizacjami transnarodowymi.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł