Administracja publiczna

Administracja publiczna

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Przygotowanie studentów do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i wykonywania pracy zawodowej w instytucjach realizujących zadania w dziedzinie administracji. Studenci administracji publicznej zostaną przygotowani i wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie zadań z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Tak przygotowani wysokiej klasy specjaliści z zakresu współczesnych problemów i trendów administracji będą rozumieli i znali specyfikę i uwarunkowania funkcjonowania  jednostek administracji publicznej w technologiach XXI wieku. Końcowym efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów znających i rozumiejących zagadnienia współczesnej, nowoczesnej administracji i umiejących rozwiązywać problemy występujące na powierzanych im stanowiskach pracy.

Program studiów

Administracja publiczna to obszar studiów z zakresu administracji, która łączy wiedzę z różnych nauk społecznych, m.in. nauk o polityce i administracji, prawa, psychologii, socjologii, ekonomii i zarządzania.

Program studiów na kierunku Administracja pozwoli zdobyć pogłębioną znajomość teoretycznych podstaw funkcjonowania administracji oraz pogłębioną znajomość prawnych uwarunkowań i procedur wszelkich działań administracji podejmowanych w celu realizacji jej zadań i kompetencji, w tym szczegółową znajomość przepisów i procedur związanych ze specjalnością. Wykształci także umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do skutecznej realizacji zadań związanych z wykonywaniem prac administracyjnych w instytucjach, w jakich absolwent może być zatrudniony po ukończeniu studiów z zachowaniem zasad etycznych oraz umiejętność analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla administracji.

Umiejętności

 

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • pogłębionej, specjalistycznej wiedzy o strukturze organizacyjnej i zasadach funkcjonowania administracji publicznej;
 • rozbudowanych umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania obowiązującego prawa administracyjnego;
 • wysokich kwalifikacji do pracy w administracji publicznej, w tym do zajmowania wyższych stanowisk urzędniczych i pełnienia funkcji kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej, jak i na wszystkich innych stanowiskach, na których wymagana jest bardzo dobra znajomość prawa administracyjnego;
 • umiejętności administrowania mieniem wspólnym;
 • umiejętności planowania i zarządzania rozwojem;
 • umiejętności biegłego orientowania się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Wybrane zagadnienia ekonomii i przedsiębiorczości
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Podstawy mikroekonomii
 • Podstawy makroekonomii
 • Polityka społeczna
 • Podstawy wiedzy o prawie
 • Podstawy wiedzy o państwie
 • Nauki o administracji
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu administracji
 • Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej
 • Prawo cywilne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo gospodarcze
 • Wybrane aspekty prawa karnego i prawa wykroczeń
 • Systemy administracji UE

Perspektywy zatrudnienia

 • organy administracji publicznej (państwowej, rządowej, samorządowej) zarówno szczebla centralnego (ministerstwa, urzędy centralne, fundusze oraz agencje) jak i wojewódzkiego (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, wojewódzkie służby i inspekcje) oraz powiatowego i gminnego (powiatowe służby, inspekcje, starostwa, urzędy miejskie i gminne);
 • organizacje gospodarcze i zrzeszenia;
 • organizacje pozarządowe (NGO's);
 • organizacje gospodarcze i społeczne, kooperujące z organizacjami transnarodowymi;
 • budżetowe i pozabudżetowe jednostki oświatowe oraz instytucje szkolnictwa wyższego (publicznego i niepublicznego);
 • przedsiębiorstwa (małe i średnie) oraz duże firmy i korporacje ponadnarodowe, w których czynności administracyjne (jak zarządzanie mieniem czy dokumentacją) stanowią podstawę skutecznego działania.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł